ReadyPlanet.com
dot dot
bulletพระที่นั่งพิมานจักรี
bulletพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน
bulletพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส
bulletพระที่นั่งเทวราชสภารมย์
bulletพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์
bulletพระตำหนักเมขลารูจี
bulletอาคารเทียบรถพระที่นั่ง
bulletสวนโรมัน
bulletศาลท้าวหิรัญพนาสูร
bulletพระมหานาคชินะวร วรานุสรณ์มงกุฎราช
bulletนามสกุลพระราชทาน
อักษร ค article

 

นามสกุลเลขที่ นามสกุล นามสกุลอักษรโรมัน พระราชทาน วันที่พระราชทานทาน หมายเหตุ
๓๕๓๓ คงคะจันทร์ Gangachandra ขุนศุทธวิจารณ์ (เจ๊ก)  ผู้ช่วยปลัดกรมกองบาญชี  กระทรวงยุติธรรม  ทวดชื่อขุนราชขรรจฐรณณ (คง)  บิดาชื่อนายจันทร์ (มหาดเล็ก) 4/5/16  
๓๖๓๗ คงคะรัศมี Gangarasmi พันเด็กชาโทใย  กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน  บิดาชื่อคง 11/12/16  
๓๑๘๔ คงคะสุนทร Gangasundara นายตำรวจโท จ่าชำนาญทั่วด้าว (สง่า)  กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อพระพิทักษ์คีรีมาศ (คง)  บิดาชื่อพระยาประสิทธิสงคราม (ซำ) 17/6/16  
๑๘๗๖ คงคานนท์ Gangananda นายร้อยตรีทิม  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์  กับนายเยี่ยม (บิดา)  บิดานายเยี่ยมชื่อคง 7/3/14  
๒๐๑๒ คชจันทร Gajachandra พันจ่าเด็กชาแก้ว  กรมมหรศพ  ปู่ชื่อช้าง  บิดาชื่อหมื่นสุนทรปรีชา (จัน) 18/3/14  
๖๑๙๖ คชโถมะ   จ่าโทเลื่อน ประจำกองเรือกล ชั้น ๔  กรมชุมพลทหารเรือ  ทวดชื่อชม  ปู่ชื่อช้าง  บิดาชื่อเช 10/12/21  
๖๑๗๘ คชธีระ Gajadhira นายเธียร  ประจำกรมอัยการ ทวดชื่อช้าง 19/11/21  
๐๒๒๔ คชนันทน์ Gajanandana จมื่นมานิตย์นเรศร์ (ล้วน)  หัวหมื่นมหาดเล็กในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินี  หมื่นจ่าคชประสิทธิ (เอม) เป็นปู่  พระคชภักดี (ท้วม) เป็นบิดา 7/7/13  
๔๙๑๙ คชพล Gajabala พลเสือป่าพูล  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  กับขุนกลางคชนารถ (หลง) บิดา  ปู่ชื่อโพ้ 16/4/19  
๖๓๐๔ คชพลายุกต์ Gajabala^yukta จ่าตรีแนม ร.น.ส.  รั้งผู้บังคับหมู่ ๒  หมวด ๓  กองร้อยที่ ๒  กองพันราชนาวีเสือป่าที่ ๓  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปู่ชื่อหลวงพลสงคราม (ช้าง) 22/4/22  
๑๘๒๖ คชภูติ* Gajabhu^ti นายเรือตรีอั๋น  ยกรบัตรศาลกรมบัญชาการกลาง  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อช้าง 17/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "คชะภูติ"
๒๑๗๔ คชภูมิ Gajabhumi พระยาอัษฎาเรืองเดช (แม้น)  นอกราชการ  สังกัดกรมพระตำรวจ  บิดาชื่อหลวงวิชิตสรพล (ช้าง)  ปู่ชื่อหลวงสุริยามาตย์ (อู่) 14/4/15  
๑๘๔๘ คชเสถียร Gajasthi^ra พันจ่าตรีผลิ  เรือพระที่นั่งมหาจักรี  บิดาชื่อช้าง  ปู่ชื่อคง 20/12/14  
๐๓๘๔ คชเสนี Gajaseni พระยาพิพิธมนตรี (ปุย)  ผู้รั้งปลัดทูลฉลองกระทรวงมุรธาธร*  สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระยามหาโยธา (เจ่ง)  หรือเรียกตามภาษารามัญว่า "เจย"  แปลว่าช้า 31/7/13 *  ปลัดบาญชี  กระทรวงมุรธาธร
๔๒๑๓ คชะเกษตริน Gajakshetrin ขุนวรวรรณกิจ (เยี้ยม)  หอพระสมุดวชิรญาณ  ทวดชื่อช้าง 27/9/17  
๓๙๕๕ คชะเทศ Gajadesa นายร้อยโทดิศ  กรมทหารบกราบที่ ๑๕  ทวดชื่อช้าง  บิดาชื่อเทศ 26/5/17  
๔๕๙๓ คชะลักษณ์ Gajalakhana ขุนพิสิษฐ์รัฐศาสตร์ (หรุ่น)  นายอำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  บิดาชื่อหลวงเทพประชาบาล (พลาย) 1/7/18  
๒๐๘๒ คชะเวส Gajavesa นักเรียนทหารกระบี่เอิบ  กรมโขนหลวง  ปู่ชื่อช้าง พ่อค้า 18/3/14  
๓๐๖๖ คชะสุต Gajasuta มหาดเล็กสำรองเสวก  กองสารวัดใหญ่  กรมมหาดเล็ก  ปู่ชื่อหลวงแก้ว (ช้าง)  บิดาชื่อหลวงนครสวรรค์ (สุด) 14/5/16  
๐๒๘๔ คชาชีวะ Gaja^jiva พระยาเพทราชา (อ๋อย)  จางวางกรมช้างต้น  กระทรวงวัง  สกุลกรมช้าง 13/7/13  
๔๔๓๗ คชาชีวิน Gajajivin หลวงประดิษฐโยธา (สวาสดิ์)  กรมชาวที่  ปู่ชื่อพระยากฤษณรักษ์ (ด้วง)  บิดาชื่อพระคชภักดี (โชติ)  เจ้ากรมพระคชาบาลพิไชย  พระราชวังบวร 16/5/18  
๓๔๑๒ คชานนท์ Gajananda นายหมู่โทสง่า  กรมเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ  ทวดชื่อช้าง 2/9/16  
๕๙๑๓ คชินทรานนท์ Gajindrananda พลเสือป่าชื่น  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อโห้  ปู่ชื่อินทร์ 1/2/20  
๖๐๔๒ คเชศะนันทน์ Gajesananda ขุนบริพัตรโภคกิจ (เอช. กอดเช)  กองบาญชี  กรมรถไฟหลวง 6/8/21  
๓๕๙๘ คณางกูร Gana^nkura ขุนสาครสภา (พงศ์)  ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดสมุทรสาคร  ปู่ชื่อก๊ก 3/12/16  
๑๒๖๓ คณานนท์ Gana^nanda หลวงชัพกิจบรรหาร (กิมเฮง) ผู้ช่วย  กรมไปรษณีย์โทรเลข  ปู่ชื่อก๊ก 13/4/14  
๑๔๕๓ คทวณิช Gadavanija ขุนเนติสารประสิทธิ (หริ่ง) นายเวรกรมอัยการ  ปู่ชื่อนายคด  สกุลพานิช 1/6/14  
๖๒๕๗ คนธานนท์ Gandha^nanda รองอำมาตย์ตรี ขุนจำนงพลารักษ์ (ศรี)  ศุภมาตราจังหวัดไชยนาท  กับหลวงพินิจอักษร (กลิ่น) บิดา  ปู่ทวดชื่อพระพิพัฒ (รุ่ง)  ปู่ชื่อหลวงสวัสดี (กลั่น) 1/1/21  
๒๘๙๓ คนธิคามี Gandhiga^mi รองผู้กำกับลูกเสือตี๋  รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๑  โรงเรียนเฐ็ญจมราชูทิศ  เมืองราชบุรี  บ้านเดิมอยู่บางนางชี 14/2/15  
๐๑๒๘ คเนจร ณ กรุงเทพ Ganechara na Krungdeb นายสุนทรมโนมัย หุ้มแพร* (หม่อมหลวงอุรา) นายม้าต้น  สืบสกุลจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๓ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ (พระองค์เจ้าคเนจร)  ลงทางหม่อมเจ้าเมฆินทร์ และหม่อมอมรวงษ์วิจิตร (หม่อมราชวงศ์ปฐม) 1/7/13 เขียนให้เอง

* จ่า พระทรงพลราบ
๑๗๔๔ ครุฑนันทน์ Garudanandana นายร้อยตรีเฟื่อง  ประจำกรมแผนที่  ทวดชื่อพระยาสุนทรสงคราม (ครุฑ) 12/11/14  
๒๑๓๕ ครุฑประภา Garudaprabha^ นายมุ้ย  กรมพิณพาทย์หลวง  ปู่ชื่อครุฑ  บิดาชื่อแสง 23/3/14  
๕๔๘๒ ครุฑพันธุ์ Garudabandhu นายแถม  ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดินจังหวัดมีนบุรี  ปู่ทวดชื่อพระยาเพ็ชร์กำแหงสงคราม (ครุฑ) 5/7/19  
๓๓๑๒ ครุฑลักษณ Garudalakshana พันเด็กชาโทเทศ  กรมยานยนตร์หลวง  ปู่ชื่ครุฑ  ทวดชื่อคล้าย 22/7/16  
๔๒๕๙ ครุฑะเสน Garudasen มหาดเล็กวิเศษปลิว  กรมพระอัศวราช  ทวดชื่อขุนบำรุงภักดี (ครุธ) 8/12/17  
๖๐๖๔ ครุฑางคะ Garuda^nga นายร้อยโทสายหยุด  ผู้บังคับกองทหารบกพาหนะที่ ๙  บิดาชื่อครุธ 3/9/21  
๒๓๖๑ ครุฑานนท์ Garudananda ขุนอินทรอักษร (พรม) บิดา  กับราชบุรุษเจริญ  ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  ขุนอินทรอักษรเป็นบุตรพระเทพาธิบดี (ครุฑ) 1/7/15  
๔๐๑๘ ครุฑานุช Garuda^nuja นายล้วน  ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดินจังหวัดนนทบุรี ทวดชื่อหลวงทิพย์โภชน (ครุธ)  ปู่ชื่อจมื่นราชภัณฑรักษ์ (นุด) 9/6/17  
๖๑๖๑ ครุสาตะ Garusata ราชบุรุษสาตร์  ครูใหญ่โรงเรียนสมาคมพิทยากร 19/11/21  
๒๔๑๓ คฤหเดช Grihateja มหาดเล็กสำรองอาจ  ครูฝึกหัดท่าทหาร  กรมมหรศพ  ทวดชื่อพระยาศรีสหเทพ (เรือน)  ปู่ชื่อพระยาจ่าแสนบดี (เดช) 23/7/15  
๔๑๔๔ คฤหะนันทน์ Grihanandana หลวงศุขการพินิศ (โพ)  กรมศุขาภิบาล  กระทรวงนครบาล  ปู่ชื่เรือน 3/8/17  
๖๐๖๑ คฤหะประภูติ Grihaprabhu^ti นายร้อยโทศิริ  กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๕  กับนายเครื่อง บิดา  ปู่ชื่ภู่ 3/9/21  
๓๖๐๕ คฤหะมาน Grihama^na นายร้อยตำรวจตรีมี  นายอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  บิดาชื่อเรือน 3/12/16  
๓๒๓๐ คฤหานนท์ Griha^nanda นายร้อยเอกหนุน  กรมทหารบกม้าราชบุรี  ทวดชื่อเรือน 1/7/16  
๐๘๙๔ ควานนท์ Gava^nanda ขุนนราภัยพิทักษ์ (บาง)  นายอำเภอหนองแค  เมืองสระบุรี  ปู่ชื่อพระยาสิทธิสังหาร (ถึก) 23/12/13  
๓๘๖๔ คังคะเกตุ Gangaketu เด็กชาเกตุ  กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ 3/3/16  
๕๕๘๓ คังคะโรจนะ Gangarachana นายเชย  แผนกคลัง  จังหวัดสมุทรสาคร 26/7/19  
๓๐๙๕ คังคะสมบูรณ Gangasampurana นายเรือโทอุ๊น  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อคัง  บิดาชื่อสมบูรณ์ 28/5/16  
๐๒๗๕ คันธนะเสวี Gandhanasevi พระราชฐานธุระพิเนตร์ (ฟุ้ง)  ปลัดกรมเวรหนังสือ  กระทรวงวัง* 13/7/13 *  กองหนุน
๒๓๕๙ คันธสิงห์ Gandhasinha รองอำมาตย์ตรีเต๊กหยอง  ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  เมืองภูเก็ต  บิดาชื่อเหม็น  ปู่ชื่อเสง 1/7/15  
๖๑๑๓ คันธสุรักษกะ Gandhasurakshaka เด็กชาถนอม  กรมรถยนต์หลวง 24/9/21  
๖๓๒๓ คันธาจละ Gandha^chala นายหมู่เอกเปลื้อง  ประจำหมวด ๒  กองร้อยที่ ๓  กองพันที่ ๑  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  ทวดชื่อกลิ่น  ปู่ชื่อคง  บิดาชื่อสุ่ม 26/8/22  
๔๗๖๓ คันธานนท์ Gandha^nanda นายหมู่ลูกเสือโทเพน  ครูผู้ตรวจการอำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา  บิดาชื่อกลิ่น 3/2/18  
๖๓๗๕ คันธินทระ Gandhindara พลเสือป่ากลั่น  ประจำหมู่ ๔  หมวด ๒  กองร้อยที่ ๒  กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครศรีธรรมราช  ปู่ทวดชื่อฃาว  ปู่ชื่ออิน  บิดาชื่อกลิ่น 26/8/22  
๐๘๙๐ คัมภิรานนท์ Gambhira^nanda พระการีสุนทรากร (ทองคำ)  นายอำเภอแก่งคอย  เมืองสระบุรี  ปู่ชื่อพระยารัตนกาศ (คำพิละ  =  คัมภีระ) 23/12/13  
๔๘๐๘ คัมภีรยศ Gambhirayasa ขุนพิทักษ์ภักดี (นาก)  ปลัดจังหวัดศุโขไทย  ปู่ทวดชื่อพระยารัตนากาศ (คำภีระ) 5/4/19  
๔๓๖๑ คัยนันทน์ Gayanandana รองผู้กำกับตรีสวาสดิ์  ครูโรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปู่ชื่อไค้ 22/2/17  
๕๗๑๒ คัรธะยุกตะ Gandhayukta รองอำมาตย์ตรีฮวด  กรมอัยการ  ปู่ชื่อกลื่น 22/8/19  
๑๙๔๕ คามณิยานนท์ Ga^maniyananda นายร้อยตรีไหว  อัยการศาลกรมทหารพรานที่ ๘  ปู่ชื่อขุนแขวง (ศุก) 10/3/14  
๔๒๙๗ คามัษเฐียร Ga^mas้thira นายพันตรี หลวงราชวรานุรักษ์ (เล็ก)  นายทหารเบี้ยบำนาญ  สังกัดกรมทหารบกราบที่ ๒  บิดาชื่อบัว  ปู่ชื่อบาง  ทวดชื่อมั่ง 23/12/17  
๒๓๗๒ คายะนันทน์ Ga^yanandana รองอำมาตย์โท หลวงรัตนมนตรี (ฮวด)  นายอำเภอระเกาะ  เมืองยะหริ่ง  บุตรนายค่าย 11/7/15  
๓๑๖๐ คารวานนท์ Garavananda หลวงภิบาลรถยนต์ (อยู่)  กรมรถไฟหลวง  ปู่ชื่อพระณรงค์ (น้อย) 10/6/16  
๕๑๘๙ คินิมาน Ginima^n นายร้อยตำรวจโทมี  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อคิ้น 14/6/19  
อ-๒ คีตะโรหิต Gi^tarohita นายร้อยตรียนต์  กองทัพบก 27/7/19  
๔๕๕๙ คีตาชีวะ Gitajiva ขุนดรุณการวิทิต (ชุ่ม)  ครูใหญ่โรงเรียนวัดหัวลำโพง  ปู่ชื่อคง  บิดาชื่อจุ้ย  รับราชการในกรมสังคีต  กระทรวงวัง 9/7/18  
๔๖๐๒ คีริวัต Girivat นายหลุย  เจ้าของหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ เดลิเมล์  สกุลเดิม โอมอง 21/9/18  
๓๖๓๔ คีรีลักษณ Girilakshana สำรองนายตำรวจตรีเงิน  กรมพระตำรวจหลวง  ปู่ชื่อโคก  ทวดชื่อคล้าย 11/12/16  
๔๖๙๗ คุฑะสุต Garudasuta นายหมู่เอกจำรัส  ศุภมาตราจังหวัดฉะเชิงเทรา  ปู่ชื่อครุฑ 3/2/18  
อ-๓ คุณสาระ Gunasara นายบุญแก่น  ราษฎรอำเภอบางปลาม้า  ตำบลสาลี  จังหวัดสุพรรณบุรี 6/10/23  
๐๓๘๘ คุณะดิลก Guna Tilaka พระยาอรรถการประสิทธิ์ (วิลเลียม  แอลเฟรด)  อธิบดีกรมอัยการ กระทรวงยุติธรรม เขาชื่อเช่นนี้มาแต่เดิมแล้วแต่ต้องการได้รับมัติ จึ่งตกลงให้เขียนว่า"คุณะดิลก"เช่นนี้ เพื่อให้เป็นไทย เดิมเขียนว่า"คุณะติละกะ" (ตัวโรมัน"Guna Tilleke") 31/7/13  
๑๔๓๑ คุปตวินทุ Guptavindu นายร้อยตรีถวิล  นายเวรกองพันที่ ๒  กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์  พ่อของทวดชื่อนายคุ้ม 4/5/14  
๑๙๙๔ คุปตะเกษตริน Guptakshetrin พลเสือป่าอยู่เปีย  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ  บุตรนายคุ้ม ชาวนา 12/3/14  
๓๘๗๒ คุปตะดิลก Guptatilaka นายหมู่โทเจิม  กรมเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อเลี้ยง 3/3/16  
๒๖๙๗ คุปตะบุตร Guptaputra นายเรือตรีแพ  กองพันพาหนะทหารเรือ  ปู่ชื่อพึ่ง 1/11/15  
๔๔๘๑ คุปตะพันธุ์ Guptabandhu นายเรือเอกเลื่อน  กรมสารวัดใหญ่ทหารเรือ  บิดาชื่อพันธ์  ปู่ชื่อพระยาบำรุงราชฐาน (คุ้ม) 30/5/18  
๐๔๕๙ คุปตะวาทิน Guptava^din มหาดเล็กวิเศษห่อ  กรมดนตรี 7/8/13  
๒๘๙๕ คุปตะวานิช Guptava^nija รองผู้กำกับลูกเสื้อซุ้ย  รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๘ มณฑลกรุงเทพฯ  ปู่ชื่อหงวน เป็นพ่อค้า 14/2/15  
๓๕๘๕ คุปตัษเฐียร Guptashtira นายร้อยโทคง  กรมทหารพรานในกองพลทหารบกที่ ๖  บิดาชื่อห่อ 3/12/16  
๑๘๓๙ คุปตาภา Gupta^bha^ นักเรียนทำการนายเรือสง่า  ประจำกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๖  ปู่ชื่อกัน  บิดาชื่ออ๋า 17/12/14  
๕๗๘๔ คุปตามร Gupta^mara รองอำมาตย์ตรีลม้าย  จ่าจังหวัดลำพูน  ปู่ทวดชื่อหลวงชัยณรงค์ (คุ้ม)  ปู่ชื่อบุญรอด 25/6/20  
๒๖๖๔ คุปตารักษ์ Gupta^raksha นายร้อยเอกนัติ  กรมพระธรรมยูญทหารบก  ทวดชื่อขุนวิจารณ์ (ครอง)  ปู่ชื่อขุนพรหมเสนา (คุ้ม) 25/10/15  
๒๕๘๘ คุปตาสา Gupta^sa^ รองอำมาตย์เอก หลวงพิบูลย์พิทยาพรรค (ทอง)  ธรรมการมณฑลปัตตานี  ทวดชื่อคุ้ม  ปู่ชื่อสา 3/10/15  
๔๖๔๔ คุปตินทร Guptindra ขุนพิทักษ์ธุรกิจ (เพิ่ม)  กรมอัยการ  ปู่ชื่อหลวงนานาธิบดี (อิน)  ทวดชื่อพระยาบำรุงราชถาน (คุ้ม) 10/10/18  
๕๙๓๒ คุมพานนท์ Gumba^nanda หลวงเลขาอักษร (วงศ์)  กระทรวงศึกษาธิการ 28/5/21  
๐๒๘๗ คุรุกุล Gurukul พระมหาราชครูพิธี (อุ่ม)  จางวางกรมพราหมณ์พิธี  กระทรวงวัง  พระมหาราชครูพิธี (พุ่ม) เป็นปู่  พระมหาราชครูพิธี (อาจ) เป็นบิดา 13/7/13  
๑๒๘๖ คุวานเสน Guva^nasena พระเกษตร์หิรัญรักษ์ (อุ่ม)  เจ้ากรมบาฐชี  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อขุนชำนาญภาษา (หง่วนเสง) 15/4/14  
๒๙๘๑ คุหานนท์ Guha^nanda รองหุ้มแพรแปลก  กรมยานยนตร์หลวง  ทวดชื่อถ้ำ 9/4/15  
๓๖๒๘ คูหะรัต Gu^harata หลวงบำรุงราษฎร์ (อิน)  กรมการนอกตำแหน่ง จังหวัดอุบลราชธานี  บิดาชื่อถ้ำ  ปู่ชื่อรอด 11/12/16  
๔๓๒๐ เคหะดิสส์ Gehadissa นายร้อยตรีแหยม  กองทหารบกพาหนะที่ ๙  ปู่ชื่อขุนโภชนกิจ (เรือน)  บิดาชื่อดิด 19/1/17  
๔๖๕๓ เคหะทัต Gehadat ขุนสวัสดิโภคากร (สำเภา)  กรมศุลกากร 18/10/18  
๑๑๗๘ เคหะนันทน์ Gehanandana หลวงไชยราษฎร์รักษา (โพ)  นายพธำมรงค์เรือนจำมณฑลนครไชยศรี  บุตรนายเรือน 17/3/13  
๖๒๑๕ เคหะปุญญะ Gehapunna นักเรียนแพทย์เสือป่าบุญเรือน  ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์   ปู่ชื่อชื่น  บิดาชื่อซาตี๋ 25/12/21  
๔๗๒๒ เคาวสุต Gauvasuta รองผู้กำกับตรีขุนทอง  คณูโรงเรียนวัดกำแพง  จังหวัดธนบุรี  บิดาชื่อเคา 3/2/18  
๕๓๘๓ โคจรานนท์ Gocharananda นายร้อยตำรวจตรีเทียม  กองตำรวจภูธรที่ ๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา  บิดาชื่อโคว 29/6/19  
๔๗๗๒ โคจริก Gocharik พลเสือป่าประวัติ  กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อโค้ 3/2/18  
๓๘๘๙ โคนันทน์ Gonandana ขุนโภคาพิพัฒน์ (โ๕๊ยฮวดเหลียง)  กรมการที่ปฤกษาจังหวัดสงขลา 21/3/16  
๑๒๑๖ โคบุตร Gobutra พระชุมพลภักดี (ต่วน)  ยกรบัตรมณฑลนครราชสีมา  ปู่ชื่อโค 30/3/13  
๓๓๙๘ โคปาละสุต Gopa^lasuta นายร้อยโท ขุนบรรณวิทยวรพาท (ขำ)  ครูโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม  ทวดชื่อโด่  บิดาชื่อบา 2/9/16  
๕๓๘๐ โคละทัต Goladat นายร้อยตำรวจตรีเฉิด  กรมตำรวจพระนครบาล  และนายทัด บิดา  ปู่ชื่อกล่อม 29/6/19  
           

 
นามสกุลพระราชทาน

อักษร ก article
อักษร ข article
อักษร ฆ article
อักษร จ article
อักษร ฉ article
อักษร ช article
อักษร ฐ article
อักษร ณ article
อักษร ด article
อักษร ต article
อักษร ถ article
อักษร ท article
อักษร ธ article
อักษร น article
อักษร บ article
อักษร ป article
อักษร ผ article
อักษร พ article
อักษร ภ article
อักษร ม article
อักษร ย article
อักษร ร article
อักษร ฤ article
อักษร ล article
อักษร ว article
อักษร ศ article
อักษร ษ article
อักษร ส article
อักษร ห article
อักษร อ article