ReadyPlanet.com
dot dot
bulletพระที่นั่งพิมานจักรี
bulletพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน
bulletพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส
bulletพระที่นั่งเทวราชสภารมย์
bulletพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์
bulletพระตำหนักเมขลารูจี
bulletอาคารเทียบรถพระที่นั่ง
bulletสวนโรมัน
bulletศาลท้าวหิรัญพนาสูร
bulletพระมหานาคชินะวร วรานุสรณ์มงกุฎราช
bulletนามสกุลพระราชทาน
อักษร บ article
นามสกุลเลขที่ นามสกุล นามสกุลอักษรโรมัน พระราชทาน วันที่พระราชทานทาน หมายเหตุ
๒๐๘๘ บรรณวณิช Parnavanija นักเรียนทหารกระบี่ตุ๋ย (ใหญ่)  กรมโขนหลวง  บุตรนายใบ พ่อค้า 18/3/14  
๒๔๗๙ บรรณะปัญญา Parnapanya^ นายร้อยเอก หลวงจำนงสรสิทธิ์ (กลีบ)  สมุหบาญชีกองพลที่ ๘  บุตรนายปั้น 5/9/15  
๔๓๘๗ บรรยงกะเสนา ณ กรุงเทพ Panyankasena na Krungdeb หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ  สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจากพระเจ้าราชวรวงษ์เธอ ชั้น ๒ ์ กรมขุนธิเบศร์บวร (พระองค์เจ้ายงค์) 19/3/17  
๔๖๖๒ บรรยงกานนท์ Paryanka^nanda พลเสือป่าอุ่ม  กรมรังวัดที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อย้ง 18/10/18  
๖๔๑๙ บัณฑิตกุล Panditakula นายฉันท์ รองตรวจกรมบาญชีกลาง  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (พี่)  รองอำมาตย์เอกกระวี  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี (น้อง)  นายถวิล  นักเรียนรัฏฐประศาสตร์ (น้อง)  ปู่ทวดชื่อบัณฑิตย์  ปู่ชื่อขำ  บิดาชื่อแพ 16/9/22  
๒๕๔๐ บัตรพรรธนะ Pattrabardhana นายเรือโทสิน  หัวหน้าพแนกเงินเดือน  กรมปลัดบาญชี  บิดาชื่อบัตร  ปู่ชื่อพัด 26/9/15  
๒๓๓๐ บินกาเซ็ม bin Ka^sem รองอำมาตย์ตรี ขุนนฤมานมานิต (สะเลมัน)  เจ้าพนักงานแผนที่  เมืองสตูล  ปู่ทวดชื่อกาเซ็ม 27/6/15  
๒๓๐๒ บินตำมะงง bin Tamangong อำมาตย์เอก พระยาอินทรวิไชย (กูบะฮารูเด็น)  ผู้ว่าราชการเมืองสตูล  ทวดชื่อตนกูบินตำมะงง 7/6/15  
๒๓๒๔ บินสาอาด bin Saa^d รองอำมาตย์เอก หลวงหิรัญบริหาร (หมาด)  เจ้าพนักงานเมืองสตูล  บุตรหะยีมหมัดสาอาด 27/6/15  
๒๓๐๓ บินอับดุลลาห์ bin Abdullah อำมาตย์ตรี พระโกซาอิศหาก (ตุ๋ย)  ปลัดเมืองสตูล  ทวดชื่ออับดุลลาห์ 7/6/15  
๑๐๗๕ บุญกนิษฐ Punyakanishtha นายร้อยตรีแต่ง  ประจำกองตำรวจภูธรนครไชยศรี  ปู่ชื่อน้อย  บิดาชื่อสมบุญ 5/3/13  
๐๔๓๗ บุญเชย Bunyaxoey ขุนวิจารณภัณฑกิจ (เชย)  กรมชาวที่ 7/8/13  
๖๒๓๔ บุญญวัลลิภะ Punnavallibha พลเสือป่า ขุนอนุสนธ์ระเบียบกิจ (ฟัก)  ประจำหมู่ ๑  หมวด ๒  กองร้อยที่ ๑๐  กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ  ปู่ชื่อฉิม  บิดาชื่อปุ่น 25/12/21  
๕๖๐๗ บุญญะชารี Punnajari พันจ่าโทบุญมี  กรมทหารเรือชายทเล  กับนายยา บิดา  ปู่ชื่อหนู 26/7/19  
๕๔๙๖ บุญญะปฏิภาค Punnapathibha นายบุญ  กองออกโฉนดที่ดินกรุงเทพฯ  กระทรวงเกษตราธิการ   ปู่ชื่อคล้าย 5/7/19  
๒๘๖๑ บุญญะภุมมะ puyabhumma พลเสือป่าพัฒน์  รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๓๕ โรงเรียนมัธยมวัดประทุมคงคา  กรุงเทพฯ  บิดาชื่อพุ่ม  ปู่ชื่อบุญ 14/2/15  
๕๒๘๔ บุญญะระตานนท์ Punyaratananda นายร้อยตำรวจตรีบุญมี  กองตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง  บิดาชื่อรัต 29/6/19  
๖๓๙๒ บุญญะลิมปนะ Punnalimpana จ่าตรีง้วน ร.น.ส.  ประจำกองพันราชนาวีเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก ปู่ทวดชื่อเหล็ง   ปู่ชื่อเทพย์  บิดาชื่อบุ้นหลิม 26/8/22  
๐๕๐๗ บุญญะเวช Punyaveja รองเสวกตรีบุญ*  แพทย์  กระทรวงวัง 12/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงไชยแพทยา
๕๖๙๓ บุญญะสาตะ Punnasa^ta นายร้อยโทบุญธรรม  กรมสัสดี  กระทรวงกลาโหม  กับนายต่อ บิดา  ปู่ชื่อสาตร์ 22/8/19  
๕๔๓๖ บุญญาธึก Punna^dhika ว่าที่นายหมู่ตรีเหล่  กรมเสือป่ารักษาดินแดนอยุธยา  ปู่ทวดชื่อสมิงปราบณรงค์  ปู่ชื่อพระยาสิทธิสังหาญ (ทึก)  บิดาชื่อเปีย 29/6/19  
๕๒๗๖ บุญโญปถัมภ์ Punyopathambha นายร็อยตำรวจตรีเยื้อน  กรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อบุญช่วย  ปู่ชื่ออ้น 29/6/19  
๔๗๕๐ บุญทารมย์ Punda^ramana ว่าที่รองผู้กำกับตรีนิมิต  ครูประจำโรงเรียนตัวอย่างมณฑลพายัพ  วัดแสฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  ปู่ชื่อบุญฑา 3/2/18  
๖๒๗๘ บุญลักขะ Punalakha นายหมู่ตรีบุญธรรม  ผู้บังคับหมู่ ๒  หมวด ๑  กองร้อยที่ ๑  กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครสวรรค์  ปู่ชื่อเฮง  บิดาชื่อพัน 25/3/21  
๔๗๑๑ บุญลิปตานนท์ Punlipata^nanda ผู้กำกับลูกเสือโทติ่น  ครูผู้ตรวจการอำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  บิดาชื่อบุญลิบ 3/2/18  
ข-๓ บุญ-หลง Boon-Long พระยาสาลียากรพิพัฒน์ (เฉลิม)  กรมศุลกากร  กับหลวงประมวลวิชาพูล(วงษ์)  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 15/10/18 ขอพระราชทานใช้
๓๓๐๙ บุณณะจันท์ Punnachanda พันเด็กชาเอกใย  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  บุตรนายจันท์  ทวดชื่อขุนชำนาญราไชย (จัน) 22/7/16  
๑๘๘๔ บุณยกนิษฐ Punyakanishtha นายร้อยตรีเยิ้ม  ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๒  กรมทหารราบที่ ๗  กับนายบุษย์ (บิดา)  นายบุษย์เป็นบุตรหลวงชำนิคชสาร (น้อย) 7/3/14  
๕๗๗๗ บุณยกมล Punyakamala พันเด็กชาเอกถนอม  กองแพทย์  กรมมหาดเล็ก  ปู่ทวดชื่อพระวิเศษภักดี (บุญ) 15/12/19  
๓๐๖๔ บุณยกาญจน Punyaka^nchana ขุนสันธานอักษรศาสตร์ (หรุ่ม)  ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทย  ทวดชื่อบุญศรี  ปู่ชื่อทองดี 14/5/16  
๓๕๐๙ บุณยกานนท์ Punyakananda อำมาตย์ตรี พระสวัสดิ์บุรีรมย์ (เวศ)  กรมการที่ปฤกษาจังหวัดสงขลา  ทวดชื่อพระสมบัติภิรมย์ (บุญยก) 30/10/16  
๑๒๒๒ บุณยเกตุ Punyaketu พระยาตรังคภูมาภิบาล* (ถนอม)  สมุหเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑลจันทบุรี  ปู่ชื่อบุญรอด  บิดาชื่อหลวงรามณรงค์ (เกด) 4/4/14 * พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ สมุหเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑลอุบลราชธานี
๒๕๐๗ บุณยเกศานนท์ Punyakesa^nanda รองอำมาตย์เอก พระเทพราชแสนยา (แม้น)  หัวหน้าแพนกที่ ๒  กรมปลัดบาญชี  กระทรวงกลาโหม  ปู่ชื่อพระยาเกษตรรักษา (บุญชู)  บิดาชื่อนายเกด 12/9/15  
๐๐๒๖ บุณย์เกียรติ Punyakirti พระบรรหารภัตรกร (แฉ่ง)  กรมมหาดเล็ก 18/6/13  
๑๗๐๑ บุณยคุปต์ Punyagupta นายร้อยตรีกั่ง  ประจำกองนักเรียนนายดาบ  โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  บุตรจีนบุญเลี้ยง 14/10/14  
๓๕๑๑ บุณยจันทร Punyachandra หลวงวิเศษสวามิภักดิ์ (ประวัฒ)  ปลัดกรมพยาบาล  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ชื่อบุญมี  บิดาชื่อหมื่นนราพิทักษ์ (จัน) 30/10/16  
๕๕๒๔ บุณยชัย Punyajaya นายบุญใช้  ล่ามกรมทดน้ำ  กระทรวงเกษตราธิการ 5/7/19  
๓๔๐๕ บุณยชาติ Punyaja^ta นายเรือตรีบุญทรง  แพทย์กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อบุญเกิด 2/9/16  
๔๕๘๓ บุณยชาติ Punyajati นายร้อยตำรวจโทชุน  สารวัดแขวง  กรมตำรวจพระนครบาล  ทวดชื่อบุญเกิด 13/9/18  
๓๑๖๗ บุณยตุลย์ Punyatulya รองอำมาตย์ ขุนศรีรถา (เกิด)  นายเวรกองทะเบียนรถ  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อบุญชู 10/6/16  
๑๘๕๓ บุณยทรรพ Punyadarba นายร้อยโทตรอง  เจ้าพนักงานคลังเงิน  กองพลที่ ๒  บิดาชื่อสมบุญ  ปู่ชื่อทับ 20/12/14  
๓๑๕๗ บุณยทรรศนีย์ Punyadarasaniya นายเปลื้อง  รองเจ้าพนักงานออกโฉนด  มณฑลกรุงเทพฯ  บิดาชื่อบุญเกิด  ปู่ชื่อทัด 10/6/16  
๐๘๙๓ บุณยทัต Punyadatta หลวงสุพรรณเฃตร์ชโยดม (สิทธิ์)  นายอำเภอเสนาใหญ่  บิดาชื่อขุนรักษาสมบัติ (บุญ) 23/12/13  
๕๕๖๕ บุณยธรรมานนท์ Punyadharmananda ขุนธนกิจวิจารณ์ (สุข)  พนักงานคลัง  มณฑลพายัพ  ปู่ชื่อบุญธรรม 26/7/19  
๕๔๘๗ บุณยธรรมิก Punyadharmika นายบุญธรรม  กระทรวงยุติธรรม  ปู่ชื่อชี  บิดาชื่อฉาย 5/7/19  
๔๗๑๙ บุณยนิตย์ Punyanitya รองผู้กำกับตรีบุญเที่ยง  ครูโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จังหวัดธนบุรี  ปู่ชื่อทรัพย์  บิดาชื่อมี 3/2/18  
๓๒๗๔ บุณยเนตร Punyanetra หลวงนนทปรีชา (สมบุญ)  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ 16/7/16  
๕๙๗๕ บุณยบุตร Punyaputra ขุนราชธนภิบาล (ง้วย เปรียญ)  กรมพระคลังข้างที่  บิดาชื่อบุญ  ปู่ชื่อเม็ง 11/6/21  
๒๙๘๙ บุณยปรรณานนท์ Punyaparna^nanda นายร้อยโทเข่ง  กรมทหารพราน  กองพลทหารบกที่ ๖  ปู่ชื่อปัน 16/4/16  
๑๒๐๑ บุณยประภัศร Punyaprabhasara นายหมุยลิ้น  สรรพากรเมืองนครปฐม  กับนายสมบุญ (บิดา)  คือผูกจากนามนายสมบุญกับฉายาบวชของนายหมุยลิ้น "ปภัสโร" 30/3/13  
๐๖๘๐ บุณยประเวศ Punyapravesa หลวงนังคัลกิจบรรหาร (แย้ม)  เจ้าพนักงานจำหน่ายฝิ่นประจำเมืองมินบุรี  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  หลานพระยาประชาชีพบริบาล (บุญถึง) 21/9/13  
๐๑๑๓ บุณยประสพ Punyaprasava หลวงประธานคดีศาสตร์ (บุญ)  ผู้พิพากษาศาลเมืองชลบุรี 27/6/13  
๕๔๗๙ บุณยประสิทธิ์ Punyaprasidhi นายบุ๋น  ผู้ช่วยเกษตรมณฑลอยุธยา  กับขุนประสิทธิคดีการ (เส็ง) บิดา  ปู่ชื่อหลง  ทวดชื่อสน 5/7/19  
๒๖๗๓ บุณยปรัตยุษ Punyapratyasha รองอำมาตย์เอก หลวงชาญนคร (วัน)  สารวัดใหญ่กรมพลตระเวณ (บุตร)  และนายร้อยเอก หลวงวรสุนทโรสถ (เวก) นายแพทย์กองหนุนสังกัดกระทรวงกลาโหม (บิดา)  ปู่หลวงสุนทร์ ชื่อหลวงวัง (บุญ)  บิดาชื่อขุนทิพชำนาญ (รุ่ง) 25/10/15  
๕๐๔๙ บุณยผล Punyaphala พลเสือป่าผล  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อบุญ  ปู่ชื่อนาค 31/5/19  
๖๓๕๗ บุณยพงศ์ Punyabansa พลเสือป่าเปลื้อง  ประจำหมวด ๑  กองร้อยที่ ๒  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  ทวดชื่อบุญ  ปู่ชื่อจุ้ย  บิดาชื่อเชย 19/8/22  
๒๓๕๐ บุณยพฤกษ์ Punyabriksha ขุนวิเทศวรกิจ (เผื่อน)  ผู้ช่วยการต่างประเทศเมืองระนอง  ปู่ชื่อขุนนราบริรักษ์ (บุญ)  บิดาชื่อหลวงวิสูตรวิรัชเทศ (พุ่ม) 1/7/15  
๒๓๔๘ บุณยพันธุ์ Punyabandhu รองอำมาตย์โทจวน  ผู้พิพากษารองศาลเมืองสตูล  ปู่ชื่อสมิงสิทธิราชา  บิดาชื่อสมิงสามแหลก (พัน) 1/7/15  
๒๑๘๙ บุณยพุกกณะ Punyabukkana รองหุ้มแพรรวย  นายเวรรับใช้  กรมพระอัศวราช  ทวดชื่อเจ้าหมื่นศรีสุรรักษ์ (สมบุญ)  บิดาชื่อขุนอักษรเลข (พุก) 14/4/15  
๐๘๗๐ บุณยพุทธิ Punyabuddhi นายร้อยตรีพุฒ  ประจำกรมทหารพรานที่ ๓ เมืองลพบุรี  เป็นบุตรนายเทพสารถี (สมบุญ) 19/12/13  
๔๘๐๙ บุณยโพธิ Punyabodhi ขุนเอกอาษา (กูน)  นายอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็จ  บิดาชื่อโพ  ปู่ทวดชื่อเมืองจิน (บุญ) 5/4/19  
๑๖๗๗ บุณยภูติ* Punyabhuti นายร้อยโททัน  ประจำกองร้อยที่ ๒  โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยมม  ปู่ชื่อบุญมี 11/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "บุณยะภูติ"
๓๗๙๕ บุณยมณี Punyamani นายทับทิม  รองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนศุโขทัยวิทยาคม  มณฑลพิศณุโลก  ทวดชื่อบุญมา  ปู่ชื่อแก้ว 29/2/16  
๑๖๔๗ บุณยมัต Punyamata จ่าฤทธิพิไชย (สิงโต)  รองปลัดเมืองพิศณุโลก  ปู่ทวดชื่อเจ้าพระยาพิศณุโลกาธิบดี (บุญมี) 29/9/14  
๐๔๒๑ บุณยมาลิก Punyama^lik นายบุญ*  กรมสวนหลวง 3/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น มหาดเล็กวิเศษ ขุนบริหารวนารมย์
๐๖๒๔ บุณยโยธิน Punyayodhin นายร้อยโทบุ้น  กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 21/9/13  
๓๖๓๐ บุณยรังคะ Punyaranga จ่าดำรงงานประจำ (หนอม)  กรมบัญชาการกระทรวงวัง  ทวดชื่อหลวงคชศักดิ์ (บุญจันทร์)  บิดาชื่อหลวงคชศักดิ์ (หรั่ง) 11/12/16  
๒๗๙๘ บุณยรัตกลิน Punyaratakalin นายนาวาตรี หลวงพินิจกลไก (บุญรอด)  กองหนุนชั้นที่ ๑  กระทรวงทหารเรือ 19/12/15  
๑๘๙๓ บุณยรัตน Punyaratna นายร้อยเอก ขุนสิทธิ์สงคราม (อุ่น)  ปลัดกรมทหารราบที่ ๗  กับนายบุญ (บิดา)  บิดายบุญชื่อแก้ว 7/3/14  
๒๙๑๓ บุณยรัตผลิน Punyarataphalin นายหมู่โทสง่า  กรมเสือป่ารักษาดินแดนภูเก็ต  ทวดชื่อบุญรอด (ชาวสวน) 28/2/15  
๐๑๐๖ บุณยรัตพันธุ์ Punyaratabandhu พระยาเพชรชฎา* (เจิม)  ปลัดทูลฉลองกระทรวงนครบาล  สำหรับผู้ที่สืบสกุลจากเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (บุญรอด) 24/6/13 เขียนให้เอง

*  พระยาศรีธรรมาธิราช
๓๔๔๑ บุณยรัตวณิช Punyaratavanija ขุนเพิ่มคุณสมบูรณ์ (พลอย)  ธรรมการจังหวัดกำแพงเพ็ชร์  ทวดชื่อบุญริด 10/9/16  
๔๗๓๙ บุณยรัตเศรณี Punyaratasreni รองผู้กำกับตรีดำเนิน  ครูใหญ่โรงเรียนประจำอำเภอปากพยูน  จังหวัดพัทลุง  ปู่ชื่อบุญรอด 3/2/18  
๓๖๔๑ บุณยรัศมี Punyarasmi พันเด็กชาตรีเนื่อง  กองชาวที่  พระราชวังบางปะอิน  ทวดชื่อสมบุญ  บิดาชื่อแสง 11/12/16  
๕๖๗๓ บุณยฤทธิ์ Punyariddhi รองอำมาตย์โทบุญรอด  สังกัดกระทรวงนครบาล  บิดาชื่อฤทธิ์ 9/8/19  
๒๙๔๐ บุณยเลขา Punyalakha^ ขุนประภาษจินากรณ์ (สือ)  กำนันตำบลลำพยา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  บิเาชื่อบุ๊น 8/3/15  
๓๖๕๘ บุณยวรรธนะ Punyavardhana รองอำมาตย์ตรีโสร์  กรมไปรษณีย์โทรเลข  กับนายเจิม บิดา  ทวดชื่อบุญรอด  ปู่ชื่อพุฒ 17/12/16  
๓๓๐๓ บุณยวัชระ Punyavajara นายหมู่ตรีทองอยู่  กรมเพาะปลูก  กระทรวงเกษตราธืการ  ปู่ชื่อบุญมี  บิดาชื่อเพ็ชร์ 22/7/16  
๕๕๙๘ บุณยวิบูลย์ Punyavipulya นายเรือตรีเปรื่อง  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  ปู่ชื่อเพญ  บิดาชื่อบุญ 26/7/19  
๓๑๔๖ บุณยเวศ Punyavesa นายเพิ่ม มหาดเล็ก  นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน  บิดาของทวดชื่อบุญศรี (ชาวนา) 4/6/16  
๓๙๖๐ บุณยศังข์ Punyasankha นายร้อยโทโหมด  ผู้บังคับหมวดพยาบาล  กรมทหารบกม้าพิศณุโลก  ปู่ชื่อบุญ  บิดาชื่อสังข์ 26/5/17  
๕๓๕๘ บุณยศานติ Punyasa^nti ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีส่าน  กองตำรวจภูธรที่ ๖ จังหวัดสิงห์บุรี  บิดาชื่อบุญ 29/6/19  
๒๗๑๔ บุณยศาสตร์ Punyasa^shtra ขุนยี่สารบุรี (ทอง)  สารวัดใหญ่กรมพลตระเวณ  ทวดชื่อสมบุญ  บิดาชื่อสาย 1/11/15  
๔๘๙๖ บุณยศิริ Punyasiri หลวงแกลงแกล้วกล้า (บุญศรี)  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ชื่อบุญเกิด 5/4/19  
๐๕๖๙ บุณยศิลปิน* Punyasilpin หลวงขจิตรสุวรรณการ (บุญ)  กรมช่างทอง  กระทรวงวัง 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "บุณยะศิลปิน"
๕๙๘๑ บุณยศิวะ Punyasiva นายหมู่ใหญ่ซิ้วฮก  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครศรีธรรมราช  บิดาชื่อบุญเฮ่า 11/6/21  
๑๙๖๐ บุณยสนธิ Punyasandhi นายหมู่เอกบก  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ  ปู่ชื่อบุญ  บิดาชื่อสน 12/3/14  
๕๓๐๒ บุณยสมภพ Punyasambhaba นายร้อยตำรวจตรีจันทร์  แพทย์กองตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง  บิดาชื่อบุญเกิด 29/6/19  
๑๔๘๔ บุณยสมิต Punyasmita พระภักดีเดชะ (เยื้อน)  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบิลบุรี  ปู่ชื่อขุนจ่าศาล (บุญ)  บิดาชื่อหลวงปราณีนิคมราษฎร์ (ยิ้ม) 6/7/14  
๒๒๗๕ บุณย์สวัสดิ์ Punyasvasti รองอำมาตย์ตรี ขุนสิทธิสารากร (ชู)  สรรพากรเมืองไชยา  ปู่ชื่อบุญเกิด  ทวดชื่อหลวงนราพิทักษ์ (สวัสดิ์) 19/5/15  
๒๔๑๙ บุณยสานุ Punyasa^nu รองอำมาตย์เอก ขุนกิจจากรวัฒน์ (ชื่น)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานภาษีสุรายาฝิ่น  มณฑลสุราษฎร์  ทวดชื่อบุญมา  ปู่ชื่อส่าน 30/7/15  
๑๕๒๙ บุณยสิงห์ Punyasinha หลวงไชยประชานุรักษ์ (ครุธ)  ยกรบัตรเมืองร้อยเอ็จ  ปู่ชื่อหลวงอินทรเดช (บุญรอด)  บิดาชื่อนายสิง มหาดเล็ก 21/7/14  
๒๘๗๘ บุณยสิงหานนท์ Punyasinhananda พลเสือป่าบั่นขิ้ม  กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครศรีธรรมราช  บิดาชื่อบุนเซ่ง 14/2/15  
๓๐๗๘ บุณยสุขานนท์ Punyasukha^nanda หลวงพิจิตร์โทรภักดิ์ (จั๊ก)  สารวัดไปรษณีย์โทรเลข  มณฑลอุบลราชธานีและร้อยเอ็จ  ทวดชื่อบุญ  ปู่ชื่อสุข 21/5/16  
๖๑๔๕ บุณยสุรักษ์ Punyasuraksha นายไกรสงคราม (ถนอม)  สังกัดกรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อบุญชู 22/10/21  
๑๘๔๓ บุณย์สุวรรณ Punyasuvarna พันจ่าเอกเริ่ม  เรือพระที่นั่งมหาจักรี  ปู่ชื่อบุญ  บิดาชื่อโหมด 20/12/14  
๓๖๙๔ บุณยเสนา Punyasena หลวงวรบาทภักดี (หมี)  นายอำเภอโพนพิไสย  จังหวัดหนองคาย  ทวดชื่อเจ้าพระยามหาเสนา (บุญมา) 19/1/16  
๑๗๐๘ บุณยหุตานนท์* Punyahuta^nanda นายร้อยตรีเชาวน์  ประจำโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม  ปู่ชื่อบุญ  บิดาชื่อฮวด 14/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "บุณยะหุตานนท์"
๓๙๑๑ บุณยโหตระ Punyahotra ขุนธนสารสรรพกิจ (ถวน)  เจ้าพนักงานด่านภาษีกลาง  จังหวัดสงขลา  บิดาชื่อบุญโห 31/3/16  
๑๘๘๕ บุณยะกลัมพะ Punyakalamba นายร้อยตรีมงคล  ประจำกองร้อยที่ ๑  กรมทหารราบที่ ๗  กับนายกล่ำ  บิดานายกล่ำชื่อนายสมบุญ 7/3/14  
๑๗๙๓ บุณยะกะลิน* Punyakalin นายนาวาเอก พระชำนิกลการ (สมบุญ)  นายทหารเบี้ยบำนาญ  กระทรวงทหารเรือ 14/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "บุณยกะลิน"
๒๔๐๓ บุณยะจิตติ Punyachitti นายร้อยตำรวจโทพัน  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช  ทวดชื่อบุญมี  บิดาชื่อสุดใจ 20/7/15  
๑๒๖๔ บุณยะจินดา Punyachinta^ หลวงไปรษณีย์ธุรานุรักษ์ (เตียนหิน) ฃ้าหลวงตรวจการกรมไปรษณีย์โทรเลข  ปู่ชื่อบุญมี  บิดาชื่อจีน 13/4/14  
๕๐๗๕ บุณยะฉายา Punyachhaya พลเสือป่าบุญฉาย  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ 31/5/19  
๓๘๒๙ บุณยะชลายน Punyajala^yana นายหมู่ใหญ่ ขุนปราณนครเขตร์พิพัฒน์ (บัว)  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อสมบุญ  ปู่ชื่อแพ 14/2/16  
๕๐๖๖ บุณยะชีวะ Punyajiva นายหมู่ตรีแป๊ะ  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  ปู่ทวดชื่อบุ้น 31/5/19  
๓๘๕๖ บุณยะเดชะ Punyadeja พันเด็กชาเอกเทียน  พระราชวังสนามจันทร์  ปู่ชื่อบุญ  ทวดชื่อเดช 1/3/16  
๓๙๔๙ บุณยะตุลานนท์ Punyatula^nanda นายหมู่โท ขุนต่างตาราษฎร์ (คง)  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครศรีธรรมราช   ปู่ชื่อบุญชู 17/5/17  
๓๓๘๐ บุณยะทรัพย์ Punyadrabya ขุนอินทรสุภา (ทรัพย์)  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทวดชื่อบุญ 28/8/16  
๐๙๕๓ บุณยะนิยม* Punyaniyama หลวงบริหารราชสำนัก (ทัศน์)  กรมชาวที่  ไล่สกุลขึ้นไปได้แต่เพียงว่าทวดชื่อหม่อมราชวงศ์บุญมา  แต่ไม่ทราบว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรหม่อมเจ้ากรมใด 19/1/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "บุณยนิยม"
๔๗๕๘ บุณยะนิวาศ Punyaniva^sa นายหมู่ลูกเสือโทบุญอยู่  ครูโรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มณฑลแราจิณ  ปู่ชื่อเฉลิม  บิดาชื่อกวย 3/2/18  
๑๔๙๔ บุณยะบุณยัต Punyapunyata นายร้อยโทเลื่อน  พนักงานคลังเงิน  กองตำรวจภูธรมณฑลปราจิณ  ปู่ทวดชื่อหลวงแพ่ง (บุญมี)  ปู่ชื่อหลวงแพ่ง (บุญมา) 6/7/14  
๒๐๑๗ บุณยะบูรณ Punyapurna พันจ่าเด็กชาทองดี  กรมมหรศพ  ปู่ชื่อบุญมา  บิดาชื่ออิ่ม 18/3/14  
๔๖๕๙ บุณยะประณัย Punyapranaya พลเสือป่าบุญเลิศ  กรมทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อบุญ 18/10/18  
๕๙๔๒ บุณยะประภูติ Punyaprabhuti รองอำมาตย์โท ขุนสุนทรสิข (ทอง)  ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  บิดาชื่อแก้ว  ปู่ชื่อเสือ (ทำนา) 28/5/21  
๖๐๑๘ บุณยะปานะ Punypana หลวงเทพประชา (บุญจ๋วน)  ผู้พิพากษาศาลคดีต่างประเทศ  บิดาชื่อปาน  ปู่ชื่อกัว 6/8/21  
๒๘๓๕ บุณยะผลึก Punyaphalika นายหมู่โทเพียร  ผู้กำกับลูกเสือภูเก็ตที่ ๔ โรงเรียนบริรักษ์บำรุง  เมืองพังงา  ปู่ชื่อหลวงคลังสมบัติ (บุญแก้ว) 14/2/15  
๒๘๑๒ บุณยะพรรค Punyabarga นายพันตำรวจเอก พระยาประกอบรณการ (เพิ่ม)  ผู้บังคับการกองตำรวจภูธรมณฑลพายัพ  ปู่ชื่อบุญ  บิดาชื่อจัน 19/12/15  
๖๐๒๕ บุณยะภักติ Punyabhakti หลวงบริพันธ์วินิจฉัยการ (บุญคง)  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 6/8/21  
๓๙๒๗ บุณยะมาน Punyama^n ขุนประสิทธิ์ธนราช (นำ)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุรายาฝิ่น  มณฑลนครศรีธรรมราช  ปู่ชื่อบุญมา  บิดาชื่อแก้ว 4/4/17  
๐๑๓๓ บุณยะมานพ Punyamanava หลวงสกลสัตยาทร* (ทองบุ๋น)  ผู้พิพากษา และกรรมการร่างกฎหมาย 2/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสัตยาทรวินิจฉัย
๑๙๐๑ บุณยะมิศร์ Punyamisra นายเรือตรีกาพย์  ต้นหนเรือบุ๊ก ปู่ชื่อบุญมี 7/3/14  
๒๓๓๗ บุณยะยาตร์ Punyaya^tra ว่าที่นายเรือตรีพุ่ม กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อบุน  บิดาชื่อคล้อย 27/6/15  
๕๖๗๙ บุณยะยุต Punyayut ขุนพายัพสำรวจ (ต่วนเสง)  ผู้ช่วยเจ้ากรมกองหมาย  กระทรวงยุติธรรม 9/8/19  
๓๗๑๕ บุณยะยูว Punyayu^va ยายหมู่โทขันธ์  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี  ปู่ชื่อบุญ  ทวดชื่ออยู่ 27/1/16  
๔๙๒๑ บุณยะรัตเวช Punyarataneja นักเรียนแพทย์เสือป่าทรง  กรมนักเรียนเสือป่าหลวง  บิดาชื่อบุญรอด 16/4/19  
๕๐๘๕ บุณยะโรจน์ Punyarochana พลเสือป่าบุญเรือง  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  กับนายมุด บิดา 31/5/19  
๓๕๘๗ บุณยะลักษณ Punyalakshana นายร้อยแฉล้ม  นายทหารคนสนิท  กรมทหารบกราบที่ ๑๖  ปู่ชื่อนายพันตรีสมบุญ  บิดาชื่อคล้าย 3/12/16  
๓๔๕๕ บุณยะลางคูล Punyala^ngula จ่าเอกแหยม  กองพันพาหนะทหารเรือ  บิดาชื่อบุญ 30/9/16  
๒๐๔๙ บุณยะวณิช Punyavanija นักเรียนทหารกระบี่เวก  กรมโขนหลวง  บุตรนายบุญ (พ่อค้า) 18/3/14  
๒๖๗๑ บุณยะวัต Punyavat หลวงปราบประชาบาล (เหลียน)  สารวัดใหญ่กรมพลตระเวณ  บิดาชื่อบุ่น (จีนนอก) 25/10/15  
๔๔๒๕ บุณยะวัน   พลเสือป่าอ่อน  ประจำหมู่ ๒ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๖  กองเสนารักษาดินแดนตวันตก 9/5/18  
๖๑๑๗ บุณยะวาสี Punyava^si มหาดเล็กสำรองป่วน  กองชาวที่  พระราชวังสนามจันทร์  บิดาชื่อบุญ 15/10/21  
๔๓๔๗ บุณยะวิโรจ Punyavirocha รองผู้กำกับตรีรน  ครูโรงเรียนจันทรอุทิศ  จังหวัดนครสวรรค์  ทวดชื่อสมบุญ  ปู่ชื่อแก้ว 20/2/17  
๓๔๑๓ บุณยะสิมะ Punyasima นายอรุณ  ผู้รั้งนายทะเบียนที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี  ปู่ชื่อบุ้นซึม 2/9/16  
๓๓๙๓ บุณยะสีมานนท์ Punyasimananda หลวงอินทรแสนแสง (ทองสุก)  ปลัดจังหวัดอุไทยธานี  ทวดชื่อบุญศรี  ปู่ชื่อเสมา 28/8/16  
๐๙๔๐ บุณยะสุต Punyasuta นายพันโท พระสุรรณชิต (กำปั่น)  ราชองครักษ์เวร  แลผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๖    กับนายเส่น (บิดา)  บิดานายเส่นชื่อบุญ 19/1/13  
๔๘๓๐ บุณยะสุนทร Punyasundara ขุนจันทร์แพทย์ (จันทร์)  แพทย์ประจำจังหวัดปัตตานี  ทวดชื่อบุญถึง  ปู่ชื่อสุ่น 5/4/19  
๐๐๙๑ บุณยะเสน Punyasen ขุนเจนจิตรยง (บุญ)  ช่างเขียน  กรมมหาดเล็ก 22/6/13  
๔๘๔๐ บุณยะโสมะ Punyasoma หลวงประสานคดีชน (เลื่อน)  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ทวดชื่อบุญโสม 5/4/19  
๓๖๗๖ บุณยัษฐล Punyashthala หลวงพิลัยวรรณศาสตร์ (เหล่ง)  อาจารย์โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่  บิดาชื่อบุญจ่อ 9/1/16  
๓๒๙๑ บุณยัษฐิติ Punyashthiti หลวงสำราญนฤปกิจ (เป็งกิ๋ม)  ปลัดจังหวัดพิศณุโลก บุตร  กับหลวงเสนาราชภักดี (เกีย) บิดา  ทวดชื่อบุญคง 16/7/16  
๒๓๑๖ บุณยัษเฐียร Punyashthira รองอำมาตย์ตรี ขุนธนินทรพิทักษ์ (อาน)  พธำมรงค์เมืองภูเก็จ  ทวดชื่อพระยาถลาง (บุญคง) 7/6/15  
๒๖๐๑ บุณยากร Punya^kara นายร้อยเอก ขุนจบพลรักษ์ (โต๊ะ)  ปลัดกรมทหารราบที่ ๑๖  ปู่ชื่อบุญเกิด 10/10/15  
๕๑๖๔ บุณยาขุ Punya^khu รองอำมาตย์ตรีฮุน  กรมราชทัณฑ์  กระทรวงนครบาล  และนายหนู บิดา  ปู่ทวดชื่อบุญสง 14/3/19  
๒๖๘๔ บุณยาคม Punya^gama ขุนบรรเจิดวิชาชาญ (ชม)  ธรรมการเมืองนครสวรรค์  ทวดชื่อบุญเกิด 25/10/15  
๔๘๒๖ บุณยาคมานนท์ Punya^gama^nanda ขุนเกษมสรรพาภิบาล (บุญมา)  นายอำเภอในมณฑลนครสวรรค์  บิดาชื่อน้อย 5/4/19  
๖๒๗๐ บุณยาทร Punya^dara นายเลื่อน  พนักงานบาญชีเงินสด  กรมทดน้ำ  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อหลวงรามรามัญ (บุญ)  ปู่ชื่อหลวงรามสมัคพล (ธรรม)  บิดาชื่อบุญ 25/2/21  
๐๔๔๙ บุณยานนท์ Punya^nanda หลวงประมวลธนสาร (แป๊ะ)  กองบาญชี  กรมมหาดเล็ก  ปู่ทวดคือพระยาสำเร็จสมบัติ (บุญมี) 7/8/13  
๐๘๔๘ บุณยานันต์ Punya^nanta ขุนอุไทยรัฐบำรุง (บุตร์)  นายอำเภออุไทยน้อย  เมืองกรุงเก่า  ปู่ชื่อบุญมาก 15/12/13  
๒๔๘๒ บุณยานุเคราะห์ Punya^nugraha นายร้อยเอก หลวงพิทักษ์ภูเบนทร์ (ยอด)  นายทหารกองหนุน กรมทหารราบที่ ๑๕  กับขุนอักษรวิจิตร (ทองอิน)  ขุนอักษรวิจิตร์เป็นบุตรขุนพรหมภักดี (บุญส่ง) 5/9/15  
๖๑๖๐ บุณยานุตร Punya^nutra ราชบุรุษบุญเหลือ  ครูใหญ่โรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี  บิดาชื่อนุด 19/11/21  
๔๔๗๕ บุณยาพิษฐาน Punya^dishtha^na นายร้อยตำรวจเอกเส็ง  กรมตำรวจพระนครบาล  ทวดชื่อบุญเสี่ยง 20/5/18  
๔๑๖๐ บุณยามระ Punya^mra ขุนกาฬสินธุโกษา (อ้น)  คลังจังหวัดหลังสวน  บิดาชื่อหลวงธรเณรทร์ (บุญ) 9/8/17  
๐๙๖๒ บุณยายน Punya^yana นายร้อยตรีเพ็ง  ประจำกรมทหารพรานที่ ๔  เมืองกาญจนบุรี   ปู่ชื่อบุญมา 12/2/13  
๔๒๗๒ บุณยารมย์ Punya^ramya รองอำมาตย์ตรีโปร่ง  ธรรมการจังหวัดอุดร  ทวดชื่อบุญก้อง  ปู่ชื่อบุญพุ้น  บิดาชื่อบุญ 16/12/17  
๑๙๒๓ บุณยารักษ์ Punya^raksha นักเรียนมหาดเล็กหลวงยง  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง  บุตรนายบุญมา  ปู่ชื่อขุนราชเมธา (เลี้ยง) 9/1/14  
๕๔๕๑ บุณยารุณ Punya^run พลเสือป่าหรุ่น  กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์  ปู่ชื่อหมื่นสุจริต (บุญ)  บิดาชื่อขำ 29/6/19  
๒๙๗๕ บุณยาศวิน Punya^svin รองหุ้มแพรจ่าย  กรมพระอัศวราช  ปู่ชื่อสมบุญ 9/4/16  
๓๔๐๒ บุณยาหาร Punya^hara^ นายร้อยโทบุญ  หัวหน้าแพนกที่ ๑  กรมยุทธภัณฑ์ทหารบก  บิดาชื่ออิ่ม 2/9/16  
๔๕๘๐ บุณยินทุ Punyindu นายร้อยตำรวจโท ขุนอนุกูลประชาราษฎร์ (สาด)  นายเวรผู้บังคับการกองตำรวจพระนครบาลแขวงบางรัก  ทวดชื่อพระอินทรเสนา (สมบุญ) 13/9/18  
๖๒๖๔ บุณยุปการ Punyupakara นายบุญหยู  เสมียนเอก  กรมทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  กับนายซุ่นหลี (บิดา)  ปู่ชื่อกีใช้ 25/2/21  
๓๘๙๔ บุณโยดม Punyodom รองอำมาตย์ตรีเกษ  ยกระบัตร์ศาลจังหวัดระนอง  ทวดชื่อหลวงไชย์หยา (บุญมาก) 21/3/16  
๐๘๗๕ บุณโยทก Punyodaka ขุนเทพสารบรรณ (เล็ก)  รองปลัดเมืองกรุงเก่า  ปู่ชื่อขุนพนมวัน (บุญ)  บิดาชื่อหลวงศุภมาตรา (จุ้ย) 19/12/13  
๑๖๐๘ บุณโยทยาน Punyodya^na นายร้อยตรีสวน  พนักงานคลังเงินกองตำรวจภูธรนครลำภูน  บุตรนายบุญ 15/9/14  
๑๔๘๐ บุณโยทัย Punyodaya นายร้อยโทปาน  ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๘  กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์  บุตรพระยาเกรียงไกรสิงหนาท (บุญมา) 6/7/14  
๕๒๖๒ บุณโยบล Punyopala นายร้อยตำรวจตรีตาบ  กรมตำรวจภูธร  ปู่ชื่อบัว  บิดาชื่อบุญ 29/6/19  
๒๔๒๖ บุณโยประการ Punyoprakara รองอำมาตย์เอก หลวงประกาศวุฒิสาร (สุ่น)  ธรรมการมณฑลสุราษฎร์  ปู่ชื่อบุญช่วย 2/8/15  
๓๖๘๒ บุณโยปัษฎัมภ์ Punyopashtambha นักเรียนมหาดเล็กหลวงฉาย  ทวดชื่อบุญช่วย 9/1/16  
๕๘๗๖ บุณโยรส Punyorasa พลเสือป่าวงษ์  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อขุนศรีภิรมย์ธรรมการ (บุญ)  บิดาชื่อวร 1/2/20  
๔๑๒๓ บุณโยสถ Punyosatha นายร้อยตรีแม้น  กรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์  ปู่ชื่อบุญ  บิดาชื่อยา 21/7/17  
๔๓๘๖ บุณะกานนท์ Punakananda รองผู้กำกับโทเกียรติ์  ครูโรงเรียนบริรักษ์บำรุง  จังหวัดพังงา  กับนายตู้ (บิดา)  ทวดชื่อบุญต้อง  ปู่ชื่อบุญหว้าน 23/2/17  
๑๖๖๘ บุตรานนท์ Putra^nanda นายเรือตรีเจียร  ประจำเรือพิฆาฎ "เสือทยานชล"  บุตรนายบุตร 6/10/14  
๒๖๙๒ บุตโรบล Putropala นายร้อยโท พระอุบลกิจประชากร (บุญเพ็ง)  นายทหารกองหนุน  สังกัดกองสัสดีมณฑลอุบล  ปู่ชื่อราชบุตรสุ่ย  บิดาชื่อเจ้าราชบุตร (ดำ) 1/11/15  
๐๐๕๗ บุนนาค Bunnag เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร)  ราชินิกุล  นามสกุลนี้สำหรับใช้ทั่วไปในหมู่ราชินิกุลซึ่งสืบสาโลหิตจากเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) 20/6/13 เขียนให้เอง
๓๓๒๗ บุปผเวส Pupphavesa หลวงทิพปัญญา (เอื้อ)  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตาก  บิดาชื่อหลวงอำนาจจีนนิกร (ฮั้ว) 30/7/16  
๔๖๓๑ บุพพะกสิกร Pubhakasikara รองอำมาตย์ตรีเป๋า  โรงเรียนเพาะช่าง  ทวดชื่อบวบ (ทำนา) 4/10/18  
๑๑๒๙ บุพพะเนติ Pubbaneti นายสด  ครูใหญ่โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์  เมืองนครปฐม  ปู่ชื่อบวบ  บิดาชื่อเนตร 10/3/13  
๒๗๗๔ บุรกสิกร Purakasikara ขุนอภิสารจิตรธรรม (กร)  กรมธรรมการ  กระทรวงธรรมการ  บิดาชื่อป้อม ประกอบอาชีพทำนา 12/12/15  
๕๑๓๔ บุรโกเสส Purakosesa ขุนศรีทัณฑธร (เพิ่ม)  กองมหันตโทษ  กระทรวงนครบาล  ปู่ชื่อพระยามณเฑียรบาล (เมือง) 14/6/19  
๔๘๔๒ บุรชาติ Puraja^ti ขุนอนุวัติเวชกิจ (แห)  แพทย์ประจำจังหวัดนครพนม  ปู่ทวดชื่อเกิด  ปู่ชื่อเมือง 5/4/19  
๒๘๘๓ บุรณชาติ Puranaja^ti ผู้กำกับลูกเสือฉาย  กองที่ ๕ เมืองสุโขทัย  ทวดชื่อบุญเพ็ญ  ปู่ชื่อพระยานครป่าหมาก 14/2/15  
๐๗๘๕ บุรณนัฎ Pu^rananata นายบุญ  มหาดเล็ก*  กรมโขนหลวง  บุตรนายพร้อม 3/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น มหาดเล็กวิเศษ
๐๔๖๙ บุรณศิริ Purnasiri พระยามหานิเวศนานุรักษ์ (กระจ่างตา)  กระทรวงวัง (นอกราชการ)  ปู่คือเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (บุญศรี) 11/8/13  
๐๒๔๓ บุรณะนนท์ Pu^rnananda หลวงราชาภิรมย์ (แจ่ม)  ปลัดกรมราชบัณฑิตย์ขวา  เมื่อบวชเป็นพระราชโมลี อยู่วัดราชบูรณะ 8/7/13  
๔๙๑๒ บุรณะเวช PuRnaveja ว่าที่นายหมวดตรี หลวงบริบูรณ์เวชสาส์น (ติ๊ดง้วน)  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ปู่ชื่อต้อที้  บิดาชื่อเป๋งเชี้ย 16/4/19  
๓๐๖๕ บุรทัต Puradat นายชิต  ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทย ปู่ชื่อป้อม 14/5/16  
๔๘๖๑ บุรสมบูรณ์ Purasampurana ขุนพิศาลสรเดช (เสงี่ยม)  นายอำเภอในมณฑลร้อยเอ็จ  ปู่ทวดชื่อพระยาพิพัฒนโกษา (เมือง) 5/4/19  
๒๒๔๐ บุระเกษตร์ Purakshetra พลเสือป่าเชื้อ (ใหญ่)  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมโขนหลวง  ปู่ชื่อพระยาราชสงคราม (เมือง)  บิดาชื่อแขวง 7/5/15  
๒๖๖๖ บุระโฆษ Puraghosha นายเรือตรีเปลี่ยน  กองเรือกลชั้น ๔  กระทรวงทหารเรือ 25/10/15  
๔๖๖๐ บุระมาน Purama^n พลเสือป่าบุญรอด  กรมทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อเมือง 18/10/18  
๕๒๖๓ บุระรัตน Puraratna นายร้อยตำรวจตรีวาส  กรมตำรวจภูธร  ปู่ทวดชื่อหมื่นหาญวิชิต (แก้ว) ปู่ชื่อเมือง 29/6/19  
๓๖๓๕ บุระสภา Purasabha พันเด็กชาเอกทับ  กองวชาวที่  พระราชวังบางปะอิน  บิดาชื่อป้อม 11/12/16  
๒๔๒๓ บุราคม Pura^gama นายร้อยตำรวจตรีบุนนาค  แพทย์กองตำรวจภูธรมณฑลสุราษฎณ์  ทวดชื่อเมือง  ปู่ชื่อมะ 30/7/15  
๐๓๘๕ บุรานนท์ Purananda พระยาราชสมบัติ (เอิบ)  ผู้ช่วยปลัดทูลฉลองกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บุตรพระยาวิเศษโภชนา (จีน)ๆ เป็นบุตรพระยาศรีอรรคราชนารถภักดี (เมือง)ๆ เป็นบุตรเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) 31/7/13  
๓๒๑๗ บุรานันทน์ Puranandana ขุนลาวันวุฒิกร (เอียด)  นายอำเภอปากลาว  จังหวัดกระบี่  ทวดชื่อนายสองเมือง 24/6/16  
๓๒๗๘ บุรารักษ์ Pura^raksha ขุนอารักษ์ดรุณพล (ม้วน)  ธรรมการจังหวัดสมุทปราการ  ตั้งแต่ทวด ปู่และบิดาได้รับราชการหน้าทมี่รักษาป้อม 16/7/16  
๒๖๔๔ บุราวาศ Pura^va^sa ขุนกสิกิจบรรหาร (ม้วน)  เลขานุการในกระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อเมือง  ปู่ชื่อวัด 17/10/15  
๔๑๗๖ บุรุษชาต Purushaja^ta หลวงชลัมพิลารักษ์ (พงษ์)  นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  นายปาน บิดา  ทวดชื่อผู้  ปู่ชื่อเกิด 15/8/17  
๑๕๒๒ บุรุษนันทน์ Purushanandana นายร้อยโทผู  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็จ  ปู่ชื่อนายชาย 13/7/14  
๓๕๒๐ บุรุษหงส์ Purushahansa พันเด็กชาตรีชาย  กองมหาดเล็กในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง  ทวดชื่อหงส์ 30/10/14  
๑๖๖๔ บุรุษานนท์ Purusha^nanda นายร้อยโทชม  ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๔  กรมทหารราบที่ ๙*  ปู่ชื่อผู้ 6/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๔  กองพลที่ ๙"
๐๑๙๘ บุษกรนาวิน* Pushkarana^vin นายเรือตรีซ้อน  กรมทหารชายทเล 5/7/13 *  เดิมให้นามไว้มีสร้อย "เสน"  แต่ภายหลังไม่เหมาะเปลี่ยนให้ใหม่เป็นสร้อย "นาวิน"  ใบให้ชื่อใหม่วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๔๕๗  (ประกาศราชกิจจา ๒๔๕๗/๑๕๘๐)
๕๔๕๕ บุษปฤกษ์ Pushpariksha ขุนประจิตดรุณพันธุ์ (สว่าง)  ธรรมการจังหวัดลพบุรี  กับนายฤกษ์ (บิดา)  ปู่ชื่อขุนชำนาญโยธี (ดอกไม้) 29/6/19  
๑๘๖๓ บุษปวณิช Pushpavanija นายร้อยโทกิมสุน  นอกราชการกรมแพทย์ศุฃาภิบาลทหารบก  ปู่ชื่อฮั้ว 20/12/14  
๕๓๗๖ บุษปวรรธนะ Pushpavardhana นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจเอม  กองตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน  ปู่ทวดชื่อวัฒน์  ปู่ชื่อดอกไม้ 25/6/19  
๑๐๗๑ บุษปวัต Pushpavat นายร้อยตรีสายหยุด  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒  มณฑลนครไชยศรี  ปู่ชื่อนายดอกไม้ 5/3/13  
๒๕๐๘ บุษปะเกษ Pushpakesa รองอำมาตย์เอก พระวิชิตสงคราม (เบี้ยว)  สังกัดกระทรวงกลาโหม  บิดาชื่อหลวงวิสูตร์โยธามาตย์ (กุหลาบ)  ปู่ชื่อพระยาเพ็ชร์พิไชย (เกด) 12/9/15  
๔๗๒๘ บุษปะนันทน์ Pushpanandana รองผู้กำกับตรีบุหลัน  ครูโรงเรียนตัวอย่างจังหวัดพิจิตร  บิดาชื่อดอกไม้ 3/2/18  
๒๙๓๕ บุษปะบุตร Pushpaputra รองอำมาตย์ตรีกิมซ้ง  แพทย์ประจำเมืองนครปฐม  ปู่ชื่อฮั่วม้อ (ฮั่ว = ดอกไม้) 8/3/15  
๓๕๘๑ บุษปะเวส Pushpavesa นักเรียนแพทย์เสือป่าวิเศษ  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  บิดาชื่อฮั้ว เป็นพ่อค้า 28/11/16  
๓๒๓๓ บุษปะสนธิ Pushpasandhi นายเรือตรีกรด  กรมปลัดทัพเรือ  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อปุ  บิดาชื่อสน 1/7/16  
๒๙๖๗ บุษยรมย์ Pushyaramya รองเสวกตรีรื่น  กรมราชเลขานุการ  บิดาชื่อบุษย์ 9/4/16  
๖๒๘๑ บุษยะจารุ Pushyacha^ru พลเสือป่าบุศ  ประจำกองเสนารักษาดินแดนฝ่ายเหนือ  ปู่ทวดชื่อพระจำนงราชา (แสง)  ปู่ชื่อหลวงนราสมบัติ (พริ้ง)  บิดาชื่อโม้ 25/3/21  
๒๙๓๓ บุษยะบุตร Pushyaputra รองอำมาตย์โทใหญ่  นายอำเภอนางบวช  เมืองสุพรรณบุรี  ทวดชื่อบุษย์ 8/3/15  
๔๑๗๔ บุษยะลักษณ์ Pushyalakshana นายแป๊ะ  พนักงานเกษตร์มณฑลนครสวรรค์  กับหลวงพิบูลย์บุพรรณเขต (พริ้ง) บิดา  ทวดชื่อหลวงสุนทรภิรมย์ (บุศย์) 15/8/17  
๐๗๙๙ บุษยากร Pushya^kara นายพันตรี หลวงราชเรืองฤทธิ์ (ตี๋)  ผู้บังคับการตำรวจภูธร  มณฑลกรุงเก่า   ปู่ชื่อบุษย์ 4/12/13  
๕๘๖๙ บูชณียบุณย์ Pujaniyapunya พลเสือป่าบุญมา  กองพันเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  กับนายบู่ (บิดา)  ปู่ชื่อน้อย 1/2/20  
๒๑๘๖ บูรกานนท์ Pu^raka^nanda นายแพ  ผู้ช่วยหัวหน้ากองม้าแข่ง  กรมพระอัศวราช  ทวดชื่อเพิ่ม 14/4/15  
๓๕๑๗ บูรณจามร Pu^rnachamara มหาดเล็กวิเศษเล็ก  กองมหาดเล็กในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนารถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง  ทวดชื่อเพ็ง  ปู่ชื่อภู่ 30/10/16  
๒๓๑๙ บูรณดิลก Pu^rnatilaka ขุนสุทธาสินีนารถ (เดิม)  เจ้ากรมในพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์  กับนายร้อยตำรวจตรีชิต ประจำกองตำรวจภูธรเมืองภูเก็จ  สองคนนี้เป็นพ่อลูก  ปู่ขุนสุทธสินีนารถชื่อพระพิเรนทรเทพ (พูน) 7/6/15  
๑๙๘๖ บูรณธน Pu^rnadhana พลเสือป่าถมยา (ใหญ่)  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ   บิดาชื่อพร้อม  ปู่ชื่อสิน 12/3/14  
๒๔๑๔ บูรณภวังค์ Pu^rnabhavanga รองอำมาตย์โท หลวงนิวาศวัฒนกิจ (ครวญ)  นายอำเภอร่อนพิบูลย์  เมืองนครศรีธรรมราช  ทวดชื่อเพ็ง  ปู่ชื่อพ่วง 30/7/15  
๐๗๒๐ บูรณภักดี Pu^rnabhakti นายสังข์*  พ่อค้าไม้และเสา  คลองบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ  สมาชิกพิเศษคณะเสือป่า  ฉายาอุปสมบทมีว่า "ปุณ์โณ" 4/10/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสังขสวามิภักดิ์
๓๐๙๔ บูรณมณฑล Pu^rnamandala นายเรือโทวอน  กองแพทย์พยาบาลทหารเรือ  ปู่ชื่อเต็ม  ทวดชื่อวง 21/5/16  
๓๔๒๐ บูรณมณี Pu^rnamani พันเด็ฏชาตรีวอน  กรมยานยนต์หลวง  ปู่ชื่อเพ็ง  ทวดชื่อแก้ว 2/9/16  
๓๑๗๘ บูรณมาตย์ Pu^rnama^tya นายร้อยเอกใย  กรมทหารบกราบที่ ๒๐  บิดาชื่อขุนลองสมรรถตรา (พูน)  ทวดชื่อมี 17/6/16  
๑๐๓๘ บูรณมานัส Pu^rnama^nasa นายร้อยตรีผล  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒  มณฑลนครไชยศรี   กับนายเถิ่ง (บิดา)   บิดานายเถิ่งชื่อเพ็ง 20/2/13  
๒๖๕๑ บูรณยุกติ Pu^rnayukti รองอำมาตย์โทพิณ  กรมรถไฟหลวงสายเหนือ  ทวดชื่อเพ็ง  ปู่ชื่อเที่ยง 17/10/15  
๑๙๘๒ บูรณรัตน Pu^rnaratna พลเสือป่าพลัด  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ   บิดาชื่อมั่ง  ปู่ชื่อแก้ว 12/3/14  
๓๐๒๕ บูรณเรข Pu^rnarekha พันจ่าโทแปลก  พันจ่าเรือเสือคำรณสินธุ์  บิดาชื่อเปี่ยม  ปู่ชื่อแต้ม 7/5/16  
๑๓๐๘ บูรณฤกษ์ Purnariksha หลวงสิทธิศักดิ์ธัญญะเฃตร (เล็ก)  ปลัดเมืองธัญญบุรี  บิดาเป็นขุนเทพนารายณ์ (อิ่ม)  ปู่ชื่อขุนสนิทภักดี (เริก) 17/4/14  
๐๙๑๘ บูรณศิลปิน Pu^rnasilpin พระยาหัตถการบัญชา (อิ่ม)  กรมช่างสิบหมู่  กระทรวงวัง 17/1/13  
๔๘๖๑ บูรณสมบูรณ์ Pu^rnasampurna ขุนพิศาลสรเดช (เสงี่ยม  นายอำเภอในมณฑลร้อยเอ็จ  ปู่ทวดชื่อพระยาพัฒนโกษา (เมือง) 5/4/19  
๐๗๙๓ บูรณสมภพ Pu^rnasambhava หลวงรามฤทธิรงค์ (สอาด)  ปลัดเมืองกรุงเก่า  ปู่ชื่อเพ็ง  บิดาชื่อสำเภา 4/12/13  
๒๘๙๔ บูรณสิงห์ Pu^rnasinha รองผู้กำกับลูกเสือปลิว  กองที่ ๔ เมืองสมุทสงคราม  บิดาชื่อไปล่  ปู่ชื่อแสง 14/2/15  
๓๐๐๗ บูรณสุต Pu^rnasuta พันจ่าเด็กชามณี  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  ทวดชื่อสมิงพลจักษุ (ล้น) 16/4/15  
๕๕๕๗ บูรณสุมนะ Pu^rnasumana ขุนพิศาลธนศักดิ์ (สุ่ม)  สรรพากรจังหวัดจันทบุรี 26/7/19  
๒๓๓๖ บูรณะกนิษฐ Pu^rnakanishtha ว่าที่นายเรือตรีปลั่ง  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อิ่ม  บิดาชื่อจิ๋ว 27/6/15  
๓๘๓๕ บูรณะกร Pu^rnakara พลเสือป่าด้าย  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  กับนายกลุ่ม (บิดา)  ทวดชื่อเพ็ง  ปู่ชื่อกร 17/2/16  
๒๘๔๘ บูรณะจันทร์ Pu^rnachandra พลเสือป่าเพ็ง  ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๖๕  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ปู่ชื่อจันทร์ 14/2/15  
๒๖๓๖ บูรณะจารุ Pu^rnacha^ru นายเรือตรีช้อย  นายคลังครุภัณฑ์  กองพัศดุ  กองทัพเรือ  ปู่ชื่ออิ่ม  บิดาชื่อเอี่ยม 17/10/15  
๒๘๘๓ บูรณะชาต Pu^rnaja^ta ผู้กำกับลูกเสือฉาย  กองที่ ๕ เมืองศุโขทัย  มณฑลพิศณุโลก  ทวดชื่อบุญเพ็ญ  ปู่ชื่อพระนครป่าหมาก (เกิด) 14/2/15  
๓๓๗๙ บูรณะดิษ Pu^rnadisha หลวงเทพอาญา (ดิศ)  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเลย  บิดาชื่อพันพรหมราช (เปี่ยม) 28/8/16  
๕๒๑๓ บูรณะถาวร* Pu^rnathavara นายร้อยตำรวจโท ขุนตรวจระงับภัย (แก้ว)  กองตำรวจภูะร  บิดาชื่อเพ็ง 14/6/19 *  ในทะเบียนเดิมพระราชทานนามสกุลว่า "ปุรณรัตน"  แต่มีลายพระราช

หัตถเลขาทรงแก้เป็น "บูรณถวาร"
๒๘๔๗ บูรณะบุณย์ Pu^rnapunya พลเสือป่าเบียน  ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๖๐  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ปู่ชื่อเพ็ญ  ทวดชื่อบุญ 14/2/15  
๒๘๕๘ บูรณะบุตร P^rnaputra พลเสือป่าอุ่น  รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๔ โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์  ปู่ชื่อหลวงมหาดไทย (อิ่ม)  เมืองพิจิตร  บิดาชื่อขุนสถิตย์ธนการ (บุตร์) 14/2/15  
๓๗๓๐ บูรณะประภา Pu^rnaprabha^ ทำการนายหมู่ตรีหลำ  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี  ปู่ชื่อเพ็ง  ทวดชื่อพระยาสงครามพิไชย (แจ่ม) 30/1/16  
๓๖๑๙ บูรณะปัทมะ Pu^rnapadama ขุนสุพัฒน์โภคราช (ดอกไม้)  ผู้ตรวจการอากรค่าน้ำ  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อิ่ม  ทวดชื่อบัว 11/12/16  
๓๒๔๑ บูรณะปิณฑ์ Pu^rnapinda นายสวน  ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อเพ็ง  บิดาชื่อหลวงพิไชยศรแผลง (พุ่ม) 1/7/16  
๒๑๒๗ บูรณะผลิน Pu^rnaphalin นักเรียนทหารกระบี่ช่วง  กรมพิณพาทย์หลวง  บุตรนายเพิ่ม ทำสวน 23/3/14  
๑๑๙๕ บูรณะพิมพ์ Pu^rnabimba นายพันโท หลวงราญทุรชน (แม้น)  ผู้ช่วยตรวจการกรมตำรวจภูธร  ทวดชื่อหลวงมหาดไทย (เพ็ง)  ปู่ชื่อหลวงศรีขรภูม (พิม) 19/3/13  
๕๘๐๖ บูรณะโรจน์ Pu^rnarochana พลเสือป่าแสวง  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี  ปู่ชื่อขุนนา (เรือง)  บิดาชื่อเปี่ยม 25/6/20  
๓๘๗๖ บูรณะวิสมิต Pu^rnavismita นายร้อยโทตุ่น  ผู้บังคับหมวดแตรวง  กรมทหารบกราบที่ ๕  หลวงราชฤทธิรงค์ (เพ็ง) เป็นทวด  หลวงชำนาญณรงค์ (แย้ม) เป็นปู่ 17/3/16  
๐๙๙๖ บูรณะสัมฤทธิ์* Pu^rnasamriddhi ว่าที่นายร้อยตรีสงวน  ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔  มณฑลราชบุรี  ปู่ชื่อเปี่ยม  บิดาชื่อพร้อม 13/2/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "บูรณะสัมฤทธิ"
๕๖๘๒ บูรณะสุบรรณ Pu^rnasuparna นายหมู่ใหญ่ม้ำ  กองเสือป่ารักษาดินแดนภูเก็ต  ปู่ทวดชื่อเพ็ญ  ปู่ชื่อครุธ 9/8/19  
๓๕๘๒ บูรณะเสน Pu^rnasena นายร้อยโทอิ่ม  ผู้บังคับกองเรือนจำ  กองพลทหารบกที่ ๖ 3/12/16  
๒๖๘๘ บูรณะเหตุ Pu^rnahetu รองเสวกโทเปลื้อง  อาจารย์ผู้ช่วยโรงเรียนราชวิทยาลัย  ปู่ชื่อขุนนภากร (เพ็ง)  บิดาชื่แห 25/10/15  
๑๔๒๘ บูรณาภา Pu^rnabha^ นายทองใบ  สารวัดยาม  กรมมหาดเล็ก  บุตรนายอิ่ม  หลานนายพา 4/5/14  
๒๕๖๙ บูรณาหาร Pu^rnaha^ra นายร้อยเอก ขุนสมรรถสรรพยุทธ (ฮก)  ปลัดกรมทหารราบที่ ๒๐  บิดาชื่อขุนเหี้ยมหาญศึก (อิ่ม) 3/10/15  
๒๕๐๔ บูรณินทุ Pu^rnindu รองอำมาตย์ตรี ขุนสิทธิคดี (ละมัย)  พนักงานอัยการชั้นที่ ๒  กรมอัยการ  ปู่ชื่ออิ่ม  ทวดชื่ออิน 5/9/15  
๔๐๕๓ เบารุษะ Paurusha รองอำมาตย์โทแปลก  ยกระบัตร์ศาลมณฑลนครราชสีมา  บิดาชื่อเป้า 17/6/17  
๐๗๘๔ โบษกรนัฎ Poshkaranata นายชอ้อน  มหาดเล็ก*  กรมโขนหลวง  พ่อชื่อสระ  ปู่ชื่อบัว 3/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น มหาดเล็กวิเศษ
           นามสกุลพระราชทาน

อักษร ก article
อักษร ข article
อักษร ค article
อักษร ฆ article
อักษร จ article
อักษร ฉ article
อักษร ช article
อักษร ฐ article
อักษร ณ article
อักษร ด article
อักษร ต article
อักษร ถ article
อักษร ท article
อักษร ธ article
อักษร น article
อักษร ป article
อักษร ผ article
อักษร พ article
อักษร ภ article
อักษร ม article
อักษร ย article
อักษร ร article
อักษร ฤ article
อักษร ล article
อักษร ว article
อักษร ศ article
อักษร ษ article
อักษร ส article
อักษร ห article
อักษร อ article