ReadyPlanet.com
dot dot
bulletพระที่นั่งพิมานจักรี
bulletพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน
bulletพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส
bulletพระที่นั่งเทวราชสภารมย์
bulletพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์
bulletพระตำหนักเมขลารูจี
bulletอาคารเทียบรถพระที่นั่ง
bulletสวนโรมัน
bulletศาลท้าวหิรัญพนาสูร
bulletพระมหานาคชินะวร วรานุสรณ์มงกุฎราช
bulletนามสกุลพระราชทาน
อักษร ร article
นามสกุลเลขที่ นามสกุล นามสกุลอักษรโรมัน พระราชทาน วันที่พระราชทานทาน หมายเหตุ
๕๘๕๑ รงควานิช Rangavanija มหาดเล็กวิเศษชู  กรมมหาดเล็ก  บิดาชื่อหลวงจิตรจำนงวาณิช )ถมยา) 4/9/20  
๕๑๖๗ รงคสุวรรณ Rangasuvarna รองอำมาตย์ตรีทองคำ  การไฟฟ้าสามเสน  กระทรวงนครบาล  บิดาชื่ถม 14/6/19  
๕๕๓๑ รงคโสภณ Rangasobhana ขุนผลากรกิจ (พริ้ง)  สรรพากรจังหวัดนครปฐม  บิดาชื่อถมยา 26/7/19  
๕๙๘๐ รงคะกมล Ranga3kamala นายใจ  สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อถม 11/6/21  
๕๔๐๑ รงคะกาญจนะ Rangakanchana พันจ่าเด็กชาชม  กรมเรือยนตร์หลวง  กับนายถม (บิดา)  นายเล็ก (ปู่)  ปู่ทวดชื่อทองคำ 29/6/19  
๖๒๑๙ รงคะสิริ Rangasiri จ่าตรีถมยา ร.น.ส.  ผู้บังคับหมู่ ๒  หมวด ๑  กองร้อยที่ ๔  กองนักเรียนราชนาวีเสือป่า  บิดาชื่อฮกเหลียง 25/12/21  
๕๙๐๐ รงคานนท์ Ranga^nanda พลเสือป่าถม  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  กับนายหมอน (บิดา) 1/2/20  
๑๐๓๕ รจนะกฤษณ์ Rachanakrishna พระรจนารังสรรค์ (ฃำ) นอกราชการ (ปู่)   กับนายร้อยตรีแถม  กรมทหารราบที่ ๑๒  มณฑลนครไชยศรี (หลาน) 20/2/13  
๔๖๑๕ รจนะศิลปิน Rochanasilpin มหาดเล็กวิเศษช่วง  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  กับนายโหมด (บิดา)  ทวดชื่อพระรจนา เป็นช่างเขียน 1/10/18  
๐๕๗๕ รจนะศิลปิน* Rochanasilpin ขุนรจนาพิจิตร (ชม)  กรมช่าง  กระทรวงวัง 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รจนะศิลปี (Rochanasilpi)"
๐๒๑๘ รจนานนท์ Rochana^nanda มหาดเล็กวิเศษพ้อง*  ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง  พระรจนารังสรรค์ (จีน) เป็นปู่ 7/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนสอนวิชาการ  แล้วเป็น  หลวงอภิรักษ์ราชฤทธิ  ตามลำดับ
๒๙๔๑ รชตะนันทน์ Rajatananda ขุนไวณางคณารักษฺ (บุญ)  กำนันตำบลดอนไผ่  อำเภอตลาดใหญ่  จังหวัดนครปฐม  ทวดชื่อเงิน 8/3/15  
๓๓๗๔ รณะนันทน์ Rananandana ขุนยนตรการกำธร (มล)  กรมทาง  กระทรวงคมนาคม  ทวดชื่อโต๊ะหร่น 28/8/16  
๖๓๘๓ รตะจารุ Ratacha^ru พลเสือป่าทองคำ  พลอาณัติสัญญา  กองร้อยที่ ๓  กองเสือป่ารักษาดินแดนนครพนม  ปู่ทวดชื่อฉุ่นเฮง  ปู่ชื่อฉิน  บิดาชื่อแดง 26/8/22  
๕๑๗๕ รตะบุตร Rataputra พลเสือป่าเทียบ  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ  บิดาชื่อแดง 14/6/19  
๕๐๑๑ รตะพันธุ์ Ratabandhu พลเสือป่าเสง  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อรด 24/5/19  
๑๖๒๔ รตะมาน Ratama^n หลวงพิศาลคีรี (เที่ยง)  นายอำเภอลับแล  มณฑลพิศณุโลก  ปู่ทวดชื่อนายรอด 25/9/14  
๑๐๗๔ รตางศุ Rata^nsu นายร้อยเอก ขุนสุเทพนุรักษ์ (ทองสุก) ผู้ช่วยตรวจการกรมตำรวจภูธร  กับนายแถลงการวิทกิจ (สว่าง) สังกัดกระทรวงมหาดไทย (บิดา)  บิดานายแถลงชื่อรอด 5/3/13  
๑๐๙๑ รตานนท์ Rata^nanda หลวงคลัง (แพ)  กรมการเก่าเมืองนครไชยศรี (บิดา)  กับนายผ่อง เจ้าพนักงานภาษีสุรา  มณฑลราชบุรี (บุตร)  หลวงคลังเป็นบุตรพระยาสุนทรบุรีศรีพิไชยสงคราม (รอด) 6/3/13  
๓๔๓๘ รตาภรณ Rata^bharana ขุนราชสารศิลป์ (ศุข)  เจ้าพนักงานไปรษณีย์โทรเลข  จังหวัดบุรีรัมย์  บิดาชื่อรอด  ปู่ชื่อพอน 10/9/16  
๖๐๘๖ รตารุณ Rata^run นักเรียนแพทย์เสือป่าอรุณ  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 8/11/21  
๖๑๒๒ รติขัมภะ Ratikhambha พันเด็กชาเอกสด  กองน้ำสรง  กรมมหาดเล็ก  ปู่ชื่อขำ  บิดาชื่อรอด 15/10/21  
๔๒๖๕ รมยะนันทน์ Ramyanandana นายร้อยตรีเชย  โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม  บิดาชื่อชื่น 12/12/17  
๔๐๖๑ รมยะบุรุษ Ramyapurush นายร้อยตรีจาด  กรมแผนที่ทหารบก  กับนายเชย (บิดา)  ปู่ชื่อชาย  ทวดชื่อพระยาศรีสรภาคย์ (รื่น) 20/6/17  
๓๗๒๘ รมยะปาล Ramyapa^la นายรอด  พนักงานบาญชี  ศุขาภิบาลจังหวัดนครปฐม  บิดาชื่อรื่น  ปู่ชื่อปาน 28/1/16  
๖๒๖๒ รมยะพันธุ Ramyabandhu นายเชื้อ  เสมียนเอก  กรมทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อแช่ม  บิดาชื่อผึ่ง 25/2/21  
๔๕๑๓ รมยะรูป Ramayaru^pa นายร้อยตำรวจเอกยิ้ม  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี  ทวดชื่อรื่น  ปู่ชื่อสวย 12/6/18  
๓๔๒๗ รมยะสมิต Ramyasmita หลวงรัฐการทวีผล (นุ้ย)  ผู้ช่วยสรรพากรนครบาล  ทวดชื่อชื่น  ปู่ชื่อแช่ม 10/9/16  
๓๘๑๐ รมยาคม Ramya^gama นายทองเติม  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๔ มณฑลปราจิณ  กับนายชื่น (บิดา)  ปู่ชื่อหลวงหัศดิน 10/2/16  
๑๑๓๕ รมยานนท์ Ramya^nanda หลวงชิณดิษฐบดี (อำนาจ)  นายอำเภอสี่หมื่น  เมืองสมุทสงคราม  กับหลวงรามทิพรศ* (เหี้ยม)  กรมการพิเศษ (บิดา)  ปู่หลวงรามชื่อหลวงภักดีภูธร (รื่น) 10/3/13 *  ประทวนตราตั้ง
๒๕๘๔ รมิตานนท์ Ramita^nanda สมิงชำนาญอักษร (ผอ) สังกัดกระทรวงทหารเรือ (บิดา)  กับนายร้อยโทไลย  ผู้ช่วยสัสดีมณฑลจันทบุรี   สมิงชำนาญอักษร (ผอ) เป็นบุตรสมิงชำนาญอักษร (สำราญ) 3/10/15  
๒๑๘๐ รวานนท์ Rava^nanda นายจันทร์  ประจำแพนกอัศวแพทย์  กรมพระอัศวราช  บิดาชื่อสนั่น 14/4/15  
๓๓๒๖ รสานนท์ Rasa^nanda ขุนทิพยสุภา (ฟอง)  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร  ปู่ชื่อรส 30/7/16  
๕๑๒๗ รสิตานนท์ Rasita^nanda ขุนวิเศษรักษา (ลั่น)  สัง

กัดกระทรวงนครบาล  ปู่ชื่อบุญทอง  บิดาชื่อขุนจิตรจำนง (แสง)
14/6/19  
๒๒๔๙ รองทรง ณ กรุงเทพ Rongthrong na Krungdeb พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนา เป็นผู้ขอ  สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ (พระองค์เจ้ารองทรง) 19/5/15  
๐๖๘๑ รักตบุตร* Raktaputra หลวงเสวกวรายุตก์ (กิมสวน)  ปลัดกรมกองตีราคา  กรมศุลกากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ   บุตรนายแดง 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รักตบุตร์"
๐๖๔๘ รักตประจิต Raktaprachita พระเพชรปาณี* (ดั่น)  เจ้ากรม  กรมอำเภอ  กระทรวงนครบาล  บุตรหลวงชำนาญอนุศาสน์ (รอด) 21/9/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาเพชรปาณี
๖๐๓๘ รักตะกนิษฐ์ Raktakanishtha หลวงนิติธรประกาศ (เล็ก)  ผู้พิพากษาศาลโปริสภาที่ ๑  บิดาชื่อแดง  ปู่ชื่ออึ้งไดเต 6/8/21  
๒๙๐๖ รักตะจิตรกร Ractachitraka^ra ลูกเสือเอกซุ่นบี  นายหมู่ลูกเสือโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จังหวัดภูเก็ต  ปู่ชื่อแดง เป็นช่างเขียน 14/2/15  
๓๐๔๐ รักตะบุษป์ Raktapushpa นักเรียนทำการนายร้อยเจือ  กรมทหารบกราบที่ ๑๔  ปู่ชื่อบุด  บิดาชื่อแดง 7/5/16  
๖๑๓๘ รักตะปุรณะ Raktapurna นายเรือโทมุ่ย ร.น.ส. ประจำกองบังคับการ  กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า  นายร้อยเอก ขุนไพรินพินาศ (แดง) เป็นปู่ 22/10/21  
๔๙๓๑ รักตะผลิน Raktaphalin นักเรียนแพทย์เสือป่าผล  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ปู่ชื่อแดง 16/4/19  
๐๘๕๖ รักตะวัต Raktavat ขุนไชยชนารักษ์ (กลีบ)  นายอำเภอไชโย  เมืองอ่างทอง  ปู่ชื่อรัก 15/12/13  
๓๙๔๘ รักตะสิงห์ Raktasinha ขุนสุรชลวิชิต (เท็ก)  นายอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทวดชื่อกิ้มเซ่ง  ปู่ชื่อแดง 17/5/17  
๓๔๕๗ รักตะสุข Raktasukha จ่าเอกศุข  กองพันพาหนะทหารเรือ  บิดาชื่อแดง 30/9/16  
๔๗๐๒ รักตะสุวรรณ Raktasuvarna นายหมู่ตรีอั้น  เสมียนตราจังหวัดจันทบุรี  ปู่ชื่อทองศุข 3/2/18  
๔๔๔๘ รักตาศวิน Rakta^svin นายร้อยตรีเขียว  กรมทหารบกม้าราชบุรี  ปู่ชื่อเหมา  บิดาชื่อแดง 20/5/18  
๐๑๙๕ รักติประกร Raktiprakara หลวงนิเทศยุติญาณ* (ชุ่ม)  ผู้พิพากษา  เป็นสกุลฃ้าราชการกรมช่างรัก คือ  ขุนสุรรณไชย (ถม) เป็นทวด  ขุนสุรรณไชย (แก) เป็นปู่  และขุนสุวรรณไชย (กุน) เป็นบิดา 5/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระวิศาลวินิจฉัย
๔๙๑๐ รักษิกกะจันทน์ Rakshikkachandana อุปฮาด (เถื่อน)  กรมการพิเศษ  จังหวัดมหาสารคาม 5/4/19  
๑๐๒๙ รักษิตานนท์ Rakshita^nanda นายร้อยตรีสง่า  ประจำกองโรงเรียนนายร้อยตำรวจภูธร เมืองนครปฐม  กับนายแจ้ (บิดา)   ปู่นายแจ้ชื่อรักษ์ 20/2/13  
๔๒๑๑ รักเสียม Raksiam รองอำมาตย์เอกเสนอ  ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  กรุงเทพฯ 27/9/17  
๕๙๐๑ รังคบุตร Rangaputra พลเสือป่าภู  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ 1/2/20  
๕๔๓๙ รังคเวช Rangaveja นายหมู่ตรีถม  แพทย์ประจำกรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี  กับนายทรัพย์ บิดา  ปู่ชื่อแทน เป็นแพทย์ 29/6/19  
๑๘๐๕ รังคะกะลิน Rangakalin นายเรือตรีถมยา  นายช่างกลเรือเสือคำรณสินธุ์ 14/12/14  
๔๘๖๓ รังคะดิลก Rangatilaka ขุนพิทักษ์สิงขรภูมิ์ (ถมยา)  นายอำเภอในมณฑลปราจีณ  บิดาชื่อเจิม 5/4/19  
๔๓๑๙ รังคะภูติ Rangabhu^ti นายร้อยตรีทรัพย์  เกียกกายกองพลทหารบกที่ ๙  บิดาชื่อสี  ปู่ชื่อขุนสำราญ (ภู่) 19/1/17  
๓๘๗๙ รังคะรัตน Rangaratna นายร้อยโทรอด  กรมทหารบกราบที่ ๑๕  กับหลวงสวัสดิ์สุพรรณ (พลับ) บิดา  ปู่ชื่อพระยาบำรุงสุวรรณ (นกแก้ว)  ทวดชื่อหลวงสวัสดิ์สุวรรณ (ถมยา) 17/3/16  
๕๓๓๓ รังคะรัสมี Tangarasmi นายร้อยตำรวจตรีทองคำ  กองตำรวจภูธรที่ ๔ จังหวัดลพบุรี  กับนายหรั่ง (บิดา)  ปู่ชื่อแสง 29/6/19  
๐๖๖๘ รังคะวร* Rangavara พระศิริไอสวรรย์ (พร)  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บิดาชื่อรง 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รังควร"
๔๑๐๓ รังคะวัต Rangavat นายร้อยโทสิง  กรมทหารบกราบที่ ๑๕  กับหลวงทิพย์สมบูรณ์ (สมบุญ) บิดา  ปู่ชื่อถมยา 17/7/17  
๑๕๑๘ รังคะวิจิตร Rangavichitra ขุนพิพัทธ์ภัณฑากร (ผิว)  ผู้ช้วยราชการกรมสรรพากรนอก  บุตรนายถมยา 13/7/14  
๖๐๗๘ รังคะวิภา Rangavibha นายร้อยตรีภู่  กรมทหารบกราบที่ ๑๖  กับนายแจ่ม บิดา  ปู่ชื่อหมื่นนราเรืองไชยา 17/9/21  
๕๒๐๗ รังคะอุไร Ranga-urai นายร้อยตำรวจเอกเจียร  ผู้กับกองตำรวจภูธร  จังหวัดแพร่  กับนายถมยา บิดา  ปู่ชื่อคำ 14/6/19  
๕๗๓๐ รังศิประภัทร์ Ransiprabhasra พลเสือป่าปลื้ม  กรมเสือป่ารักษาดินแดนอุดร  ปู่ชื่อแสง  บิดาชื่อเลื่อม 3/9/19  
๑๕๒๓ รังสิกร Rangsikara นายร้อยตรีจิตร  ผู้ช่วยตรวจการ  กรมตำรวจภูธร  ปู่ชื่อหรั่ง  ทวดชื่อกอน 13/7/14  
๔๘๐๑ รังสิกรรพุม Ransikarbum หลวงศรีอมรรัตน์ (พุ่ม)  กรมการพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์  บิดาชื่อแสง 5/4/19  
๒๙๐๗ รังสิกลัส Ransikalasa นายหมู่ใหญ่ฉลอง  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  ทวดชื่อหรั่ง  ปู่ชื่อหมื่นจิตรจำนงรักาา (กลัด) 14/2/15  
๔๘๑๖ รังสิกุล Ransikula ขุนบัญชาพิชิตราษฎร์ (สรอย)  นายอำเภอในมณฑลปราจิณ  บิดาชื่อแสง 5/4/19  
๒๖๕๗ รังสิคุต Ransiguta รองอำมาตย์เอกแปลก เนติบัณฑิต  กระทรวงยุติธรรม  ปู่ชื่อขุนกลาง (หรั่ง)  บิดาชื่อขุนสวัสดิ์โภคา (พึ่ง) 17/10/15  
๐๒๘๘ รังสิพราหมณกุล Ransibrahmanakul พระครูวามเทพ* (หว่าง)  เจ้ากรมพราหม์พิธี  กระทรวงวัง  พระครูอัษฎาจารย์ (แจ้ง) เป็นบิดา 13/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระราชครูวามเทพบดี
๔๔๕๗ รังสิยานนท์ Ransiya^nanda หลวงวิเศษธุระการ (โป๊ะ)  อัยการจังหวัดสมุทรสาคร  บิดาชื่อพระณรงค์เรืองฤทธิ (แสง) 20/5/18  
๕๘๘๔ รังสิยีรานนท์ Ransiyira^nanda นายหมู่ตรียี้  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อแสง 1/2/20  
๐๙๙๙ รังสิโรจน Ransirochana ว่าที่นายร้อยตรีสถิตย์  แพทย์ประจำกรมแพทย์ทหารบก  มณฑลกรุงเทพฯ  กับนายรุ่ง (บิดา)  บิดานายรุ่งชื่อนายหรั่ง 13/2/13  
๔๔๕๘ รังสิวัฒนะ Ransivadhana ขุนทรัพย์สำรวจ (ชม)  กรมรักษาทรัพย์  กระทรวงยุติธรรม  กับนายหมา (บิดา)  ทวดชื่อแสง  ปู่ชื่อท้วม 20/5/18  
๒๐๒๘ รังสิเวส Ransivesa นักเรียนทหารกระบี่ผัน (เล็ก) กรมโขนหลวง  บุตรนายหรั่ง 18/3/14  
๓๔๗๒ รังสิเสนา ณ กรุงเทพ Ransisena na Krungdeb หม่อมหลวงแหว  สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าใย 7/10/16  
๕๐๗๒ รังสิโอภาส Ransii-obha^sa พลเสือป่าช่วง  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  กับนายชัง(บิดา)  ปู่ชื่อแสง 31/5/19  
๔๔๗๑ รังสีรุจิ Ransiruchi นายร้อยตำรวจเอก ขุนจำนงนรารักษ์ (จร)  กรมตำรวจพระนครบาล  ทวดชื่อแจ่ม  ปู่ชื่อหรั่ง 20/5/18  
๒๖๐๙ รัชดานนท์ Rachata^nanda อำมาตย์โท หลวงนิกรกิจพิจารณ (เฟื่อง)  ผู้พิพากษาศาลเมืองเชียงราย  บิดาชื่อเงิน 10/10/15  
๒๑๘๘ รัชตกาญจน์ Rajataka^nchana รองหุ้มแพรยี่  นายเวรศุฃาภิบาล  กรมพระอัศวราช  ปู่ชื่อเงิน  บิดาชื่อทอง 14/4/15  
๑๗๕๙ รัชตชาติ* Rajataja^ti นายเรือตรีจันทร์  ประจำกรมยุทธศึกษา  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อเงิน  บิดาชื่อเกิด 12/11/14 * ราชกิจานุเบกษาลงว่า "รัชตะชาติ"
๒๕๑๘ รัชตประกร Rajataprakara หลวงวิเศษสมบัติ (รุ่ง) นอกราชการ สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (บิดา)  อำมาตย์เอก หลวงพิทักษ์ไปรษณีย์ราษฎร์ (ถม) นายไปษณีย์เอก กรมไปรษณีย์โทรเลข (บุตร)  กับรองอำมาตย์เอก หลวงรักษาพลบุรี (บุษย์) สารวัดใหญ่ กรมพลตระเวณ  ปู่หลวงวิเศษสมบัติชื่อขุนอินทรไกรลาศ* 12/9/15 * พนักงานช่างเงิน
๒๓๕๗ รัชตรัตน Rajataratna รองอำมาตย์โท ขุนเพาะนิสัยชอบ (เชื้อ)  ธรรมการเมืองตรัง  ทวดชื่อเงิน  ปู่ชื่อแก้ว 1/7/15  
๒๘๘๙ รัชตะกสิกร Rajatakasikara รองผู้กำกับลูกเสือเยื้อน  กองที่ ๑ เมืองอุบลราชธานี  ปู่ชื่อเงิน ชาวนา 14/2/15  
๔๖๗๘ รัชตะทัต Rajatadat พันจ่าเด็กชาก้อ  กรมชาวที่  ปู่ชื่อเงิน 26/10/18  
๐๑๙๗ รัชตะนาวิน* Rajatana^vin นายเรือเอก สมิงมหาปราบ** (เงิน)  ผู้บังคับกองทหารชายทเล  ประจำบางพระ 5/7/13 *  เดิมให้นามไว้มีสร้อย "เสน"  แต่ภายหลังไม่เหมาะเปลี่ยนให้ใหม่เป็นสร้อย "นาวิน"  ใบให้ชื่อใหม่วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๔๕๗  (ประกาศราชกิจจา ๒๔๕๗/๑๕๘๐)

** นายเรือเอก หลวงมหาปรา
๕๓๐๗ รัชตะปิติ Rajatapiti นายร้อยตำรวจตรีเพิ่ม  กองตำรวจภูธร  จังหวัดนครราชสีมา  ปู่ชื่อเงิน  บิดาชื่อปลื้ม 29/6/19  
๔๑๗๕ รัชตะวรรณ Rajatavarna หลวงชำนาญรักษาราษฎร์ (เจ๊ก)  นายอำเภอสามโคก  จังหวัดประทุมธานี  ปู่ชื่อเดชะภักดี (เงิน)  ทวดชื่อวัน 15/8/17  
๕๘๔๔ รัชตะวัลลิภะ Rajatavallibha นายหมู่ตรีแฟน  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อขุนตราเสนี (เงิน)  บิดาชื่อประแดง (ฟัก) 4/9/20  
๓๐๙๐ รัชตะศิลปิน Rajatasilpin รองเสวกตรีอู๋  กรมพระคลังข้างที่  ปู่และบิดาเป็นช่างเงิน 21/5/16  
๕๒๕๓ รัชตะสังข์ Rajatasankha นายร้อยตำรวจตรีเงิน  กรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อสังข์ 29/6/19  
๓๑๙๕ รัชตะสุนทร Rajatasundara นายขัน มหาดเล็ก  นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน  ปู่ชื่อเงิน  บิดาชื่อแช่ม 17/6/16  
๔๒๔๕ รัชตะหิรัญ Rajatahiran นายร้อยตรีป๋อ  กรมแผนที่ทหารบก  ทวดชื่อเงิน  ปู่ชื่อทองหล่อ 5/12/17  
๓๐๕๒ รัชตามพร Rajata^mbara นายร้อยโท ขุนสวัสดื์ผลไพบูลย์ (อิน)  แพทย์ประจำกรมศุขาภิบาลทหารบก   ทวดชื่อเงิน  บิดาชื่ออ่ำ 14/5/16  
๓๓๖๗ รัชตารมย์ Rajataramya พันจ่าเด็กชาเงิน  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  ปู่ชื่อเงิน  บิดาชื่อรื่น 6/8/16  
๒๒๐๗ รัชนิกร ณ กรุงเทพ Rajanikara na Krungdeb หม่อมราชวงศ์เล็ก  สำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้ารัชนิกร 7/5/15  
๑๔๖๘ รัชนิวัต Rajanivat นายร้อยเอกเปรม  ยกระบัตรกรมช่างแสง  ปู่ชื่อดึก 15/6/14  
๔๑๑๘ รัชนี ณ กรุงเทพ Rajani na Krungdeb พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  สำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจากกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 21/7/17  
๑๒๒๗ รัตกสิกร Ratakasikara นายพันตรี หลวงอาวุธอัคนี (หร่าย)  ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๘  ปู่ชื่อรอด เป็นชาวนา 4/4/14  
๕๗๘๐ รัตจินดา Ratchinta^ นายร้อยตรีแดง  กรมแพทย์ศุขาภิบาลทหารบก  ปู่ชื่อจิ้น 15/12/19  
๔๑๐๖ รัตตะกุญชร Rattakunjara นายร้อยโทชาญ  กรมยุทธศาสตร์ทหารบก  ทวดชื่อแดง  บิดาชื่อช้าง 17/7/17  
๔๒๔๓ รัตตะพันธุ Rattabandhu นายร้อยตรีทิพย์  นายทหารคนสนิทของปลัดทูลฉลองกระทรวงกลาโหม  ปู่ชื่อแสง  บิดาชื่อรอด 5/12/17  
๔๓๘๐ รัตตะมาน Rattama^na ผู้กำกับตรีคลิ้ง  ครูใหญ่โรงเรียนประจำอำเภอสวี  จังหวัดหลังสวน  ปู่ชื่อรัศ  บิดาชื่อมี 23/2/17  
๔๕๑๕ รัตตะมาลา Rattamala นายร้อยโท ขุนชำนาญบัญชีพล (โปร่ง)  สมุห์บาญชีกองตำรวจภูธร  จังหวัดนครสววรค์  ปู่ชื่อเฟื่อง  บิดาชื่อแดง 12/6/18  
๔๑๕๓ รัตตะรังสี Rattaransi นายร้อยตรีฮวด  กรมทหารบกราบที่ ๒  ปู่ชื่อเรือง  บิดาชื่อรอด 9/8/17  
๔๓๗๖ รัตตานนท์ Ratta^nanda นายหมู่ลูกเสือตรีอู๋  ครูโรงเรียนตัวอย่างจังหวัดระยอง  บิดาชื่อแดง 23/2/17  
๕๘๔๘ รัตนกถิกานนท์ Ratnakathikananda นายหมู่ตรีเคลือบ  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อก้ว  บิดาชื่อถึก 4/9/20  
๒๖๒๘ รัตนกสิกร Ratnakasikara รองอำมาตย์โท ขุนอำนาจศิลปสิทธิ์ (ปลื้ม)  ธรรมการเมืองชลบุรี  ปู่ชื่อแก้ว ทำนา 10/10/15  
๐๓๘๐ รัตนกุล Ratnakula พระยาอมรินทรฦาไชย (จำรัส)  กระทรวงมหาดไทย  เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน) เป็นปู่ทวด 31/7/13  
๕๔๐๙ รัตนเกตกะ Ratnaketaka พลเสือป่า ขุนชำนาญธุระกิจ (เกต)  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ  บิดาชื่อแก้ว 29/6/19  
๒๐๑๓ รัตนเกตุ Ratnaketu พันจ่าเด็กชาถึก  กรมมหรศพ  บิดาชื่อแก้ว  ปู่ชื่อเกด 18/3/14  
๒๕๗๕ รัตนโกศ Ratnakosa นายเรือเอกเปื่อน  นายเวรหนังสือ  กรมเสนาธิการทหารเรือ  ปู่ชื่อแก้ว  บิดาชื่อขุนทิพโกษา (กำปั่น) 3/10/15  
๔๕๓๙ รัตนโกเศศ Ratnakoses ขุนอภิบาลวรเดช (กัน)  นายอำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  ทวดชื่อหลวงคลัง (แก้ว)  บิดาชื่อหลวงเมือง (อยู่) 26/6/18  
๒๘๗๒ รัตนครีพ Ratnagriva พลเสือป่าทองสุก  ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวัดไชยชุมพล  เมืองกาญจนบุรี  ปู่ชื่อแก้ว  บิดาชื่อครีบ 14/2/15  
๑๒๘๑ รัตนจีนะ Ratnachina หลวงธราบาล (ปุ๋ย)  นายอำเภอราชบูรณ  กรุงเทพฯ  บุตรนายแก้ว  หลานนายจีน 13/4/14  
๕๒๔๕ รัตนฉายา Ratnachhaya^ นายร้อยตำรวจตรีฉาย   กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ทวดชื่อแก้ว 14/6/19  
ข-๖ รัตนโชติ์ Ratnajoti ขุนศักดิ์สิมารัฐ 22/10/22 ขอพระราชทานใช้
๒๓๒๗ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต* Ratanatilaka na Bhuket รองอำมาตย์โท หลวงวรเทพภักดี (เดช)  กรมการพิเศษเมืองภูเก็ต  บิดาชื่อพระภูเก็ตโลหเกษตรารักษ์ (แก้ว)  ปู่ชื่อเจิม 27/6/15 * โปรดเกล้าฯ ให้เติม "ณ ภูเก็ต" และ "na Bhuket"  เมื่อ  ๒๔  มิถุนายน  ๒๔๕๙
๐๕๕๖ รัตนทัต Ratnadat พระบำเรอพิทักษ์ (รอด)  กรมสนมพลเรือน  กระทรวงวัง 23/8/13  
๐๙๓๕ รัตนทัศนีย์* Ratnadasni^ya ขุนตำรวจเอก พระยามหิมานุภาพ (เป๋า)  กรมพระตำรวจ  ปู่คือนายแก้ว มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิมในรัชกาลที่ ๒  บิดาคือพระยาณรงค์วิไชย (ทัศน์) 19/1/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตนทัศนีย"
๒๔๖๑ รัตนเทศ Ratnadesa พันจ่าเด็กชาทับ  ประจำกรมช่างมหาดเล็ก  บิดาชื่อแก้ว  ปู่ชื่อเทศ 27/8/15  
๐๗๗๘ รัตนธร* Ratnadhara นายพันตรี หลวงพิพิธณรงค์ (ทรง)  สัสดีมณฑลกรุงเก่า  ทวดชื่อแก้ว 1/12/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตนะธร"
๐๗๘๗ รัตนนัฎ Ratnanata นายดัด  มหาดเล็ก*  กรมโขนหลวง  พ่อชื่อหลี  ปู่ชื่อแก้ว 3/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น มหาดเล็กวิเศษ
๑๙๘๑ รัตนนิยม Ratnaniyama พลเสือป่าเจิม  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ  บิดาชื่อแก้ว  ปู่ชื่อหมื่นไกร (เนียม) 12/3/14  
๑๕๙๒ รัตนเนนย์ Ratnanenya หลวงประสิทธิศุขสำราญ (ใจ)  แพทย์ประจำมณฑลนครราชสีมา  ปู่ทวดชื่อแก้ว  ปู่ชื่อเณร 15/9/14  
๕๙๓๐ รัตนเนมิ ratnanemi ขุนวิชาสิทธิ์ (เธียร)  ครูโรงเรียนวัดบพิตรภิมุข  กรุงเทพฯ 28/5/21  
๐๕๖๑ รัตนบุตร Ratnaputra หลวงมณเฑียรเทพ (เจียม)  กรมตำรวจวัง  กระทรวงวัง  พระฤทธิสงคราม (แก้ว) เป็นปู่ 23/8/13  
๕๕๙๙ รัตนปฏิภาค Ratnapatibhaga นายเรือตรีแม้น  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  ปู่ทวดชื่อแก้ว 26/7/19  
๓๒๕๒ รัตนประทีป Ratnapradipa นายจรัล  นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน  ทวดชื่อหลวงศรีประเสริฐ (แก้ว)  ปู่ชื่อเทียน 1/7/16  
๓๑๑๗ รัตนประหาส Ratnapraha^sa พันเด็กชาตรีอ๊อด  กรมโขนหลวง  บิดาชื่อแก้ว 28/5/16  
๐๗๑๔ รัตนปาณี Ratnapani นายร้อยเอกแป้น  สมุหบาญชีกรมพาหนะทหารบก  กระทรวงกระลาโหม  บิดาชื่อแก้ว  ปู่ชื่อปาน 3/10/13  
๐๕๖๔ รัตนปาล* Ratnapa^la หลวงราชปริมาณ (ปาน)  เจ้ากรมอภิรมย์ราชยาน  กระทรวงวัง  บุตรขุนสารวัด (แก้ว) 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตนะปาล"
๑๙๒๐ รัตนผลิน Ratnaphalin นักเรียนมหาดเล็กหลวงปริก  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง  บุตรนายแก้ว สกุลชาวสวน 9/3/14  
๒๖๑๔ รัตนพล Ratnabala อำมาตย์ตรี หลวงอนันต์นรารักษ์* (เทียน)  ผู้กำกับการ  กรมพลตระเวณ  กระทรวงนครบาล  ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อพน 10/10/15 * นายพันตำรวจตรี หลวงอนันต์นรารักษ์
๒๑๑๙ รัตนโพธิ Ratnabodhi พลเสือป่าแหวน  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อพลอย   ปู่ชื่อโพ 23/3/14  
๒๘๒๕ รัตนภัฏ Ratnabata นายตำรวจโท ขุนโยธานุรักษ์ (ผล)  กรมพระตำรวจหลวง  ปู่ชื่อจมื่นก่งศร (รัตน์) 19/12/15  
๐๒๘๒ รัตนภาณุ Ratnabha^nu หลวงพิเดชสงคราม (แก้ว)  ผู้ช่วยกรมตำรวจวัง  กระทรวงวัง  หลวงเสนาภิมุข (แสง) เป็นบิดา 13/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระพิเดชสงคราม
๕๓๑๒ รัตนภุมมะ Ratnabhumma นายร้อยตำรวจตรีนุตร์  ผู้บังคับกองตำรวจภูธร  อำเภอสังขละ  จังหวัดกาญจนบุรี  ปู่ทวดชื่อหลวงวัง (พุม)  ปู่ชื่อหลวงวัง (แก้ว) 29/6/19  
๒๓๘๑ รัตนภูติ Ratnabhu^ti นายร้อยตำรวจตรีมา  ประจำกองตำรวจภูธรอำเภอบางรัก  เมืองตรัง  ปู่ทวดชื่อแก้ว 11/7/15  
๕๗๕๘ รัตนมังคละ Ratnamangala นายอนันต์  กระทรวงยุติธรรม  ปู่ชื่อแก้ว  บิดาชื่อหลวงภูมิภาคพิสุทธิ์ (มั่ง) 15/12/19  
๒๖๓๒ รัตนมาลัย Ratnama^laya นายร้อยเอก ขุนศัสตรยุทธพิไชย (ชู)  กรมจเรพัศดุทหารบก  ปู่ชื่อแก้ว  บิดาชื่อสร้อย 17/10/15  
๖๑๓๖ รัตนมีระ Ratnamira นายเรือตรี ขุนศรีวาริน (หมุดแดง) ร.น.ส.  ต้นกลเรืออนันตนาคราช  กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า  ทวดชื่อแก้ว  ปู่ชื่อมี  บิดาชื่อเงิน 22/10/21  
๑๘๒๑ รัตนยุวัน Ratnayuvana นายเรือตรีโย๊ะ  นายกราบขวา  โรงเรียนพลทหารเรือที่ ๕  ปู่ชื่อแก้ว 17/12/14  
๓๔๐๓ รัตนรังสี Ratnaransi นายร้อยโทภู  นายทหารคนสนิท  กรมยกระบัตรทหารบก  ปู่ชื่อแก้ว  บิดาชื่อหรั่ง 2/9/16  
๑๗๔๐ รัตนรัต* Ratnarata นายเรือโทย้อย  แพทย์ประจำกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๓  ปู่ชื่อแก้ว   บิดาชื่อรอด 29/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตนะรัต"
๑๗๘๗ รัตนโรม Ratnaroma นายเรือตรีแถม  ผู้บังคับการเรือบรรจุชโลทร  ปู่ชื่อรัตน  บิดาชื่อเซิง 12/12/14  
๒๒๑๗ รัตนลัมพ์ Ratnalamba นายบุญ  กองใส่รองเท้าม้า  กรมพระอัศวราช  ปู่ชื่อแก้ว  บิดาชื่อหลำ 7/5/15  
๕๖๓๘ รัตนลิปิ Ratnalipi จ่าโทลิบ  กองพันพาหนะ  กรมชุมพลทหารเรือ  กับนายราบ (บิดา)  ปู่ชื่อแก้ว 26/7/19  
๑๒๕๓ รัตนวณิช Ratnvanija นายอั๋น มหาดเล็ก  ครในูโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน  กับนายโก๋ ช่างทอง (บิดา)  บิดานายโก๋ชื่อนายแก้ว  เป็นพ่อค้า 8/4/14  
๐๗๒๖ รัตนวร Ratnavara นายร้อยเอกพลอย  ผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธโยธา (ทัพบก)  กระทรวงกระลาโหม 10/10/13  
๐๙๔๓ รัตนวรรธนะ* Ratnavardhana พระอภิบาลราชทรัพย์ (ถม)  พระคลังมณฑลนครราชสีมา  บิดาชื่อพลอย  ปู่ชื่อวัฒน์ เป็นพระยาเกษตร 19/1/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตนะวรรธนะ"
๑๖๓๑ รัตนวราห Ratnavara^ha พระยาประธานนคโรทัย (ชื่น)  จางวางกำกับราชการเมืองอุไทยธานี  ฃ้างฝ่ายย่าเป็นบุตรเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน) 29/9/14  
๖๑๓๔ รัตนวิกติ Ratnavikati พันจ่าทรัพย์ ร.น.ส.  พนักงานช่างยนต์  บิดาชื่อแก้ว 22/10/21  
๑๔๑๓ รัตนวิบูลย์ Ratnavipulya มหาดเล็กวิเศษเชย  กรมชาวที่  ปู่ชื่อแก้ว  บิดาชื่อพูล 4/5/14  
๕๓๘๑ รัตนวิโรจน์ Ratnavirochana ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีเจริญ  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ทวดชื่อแก้ว  ปู่ชื่อรุ่ง  บิดาชื่อเรือง 29/6/19  
๒๐๓๖ รัตนเวส Ratnavesa นักเรียนทหารกระบี่พิน  กรมโขนหลวง   บิดาชื่อพลอย พ่อค้า 18/3/14  
๐๔๕๑ รัตนศิริ Ratnasiri ขุนศักดิ์ดรุณจิตร* (พลอย)  สารวัด**  กรมมหาดเล็ก 7/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงจิตร์ดรุณศักดิ์  ** ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สารวัดใหญ่"
๖๒๗๗ รัตนเศรณี Ratnasreni นายหมู่เอกถมยา  ผู้บังคับหมู่ ๑  หมวด ๑  กองร้อยที่ ๑  กองเสนารักษาดินแดนฝ่ายเหนือ  ปู่ทวดชื่อแก้ว  ปู่ชื่อวงษ์  บิดาชื่อสุวรรณ 25/3/21  
๓๐๗๗ รัตนสถิตย์ Ratnasthitya รองอำมาตย์ตรีเจือ มหาดเล็ก  กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์  บิดาชื่อนายร้อยตรีพลอย  ปู่ชื่อพระยาเทพมณเฑียร (คง) 21/5/16  
๔๘๑๕ รัตนสมบูรณ์ Ratnasampu^rna ขุนเจนประจำกิจ (ชื้น)  นายอำเภอในมณฑลปราจิณ  บิดาชื่อหมื่นรองเสนี (แก้ว) 5/4/19  
๑๙๕๔ รัตนสาร Ratnasa^ra นายร้อยตรีเหลือ  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๘  กับนายมี (บิดา)  ปู่ของนายมีชื่อพระพยุหสงคราม (แก้ว)  บิดาชื่อหลวงพิไชยณรงค์ (สา) 10/3/14  
๒๙๘๐ รัตนสุต Ratnasuta รองหุ้มแพรเยื้อง  นายเรือโทในกรมเรือยนต์หลวง  ทวดชื่อพลอย  ปู่ชื่อแก้ว 9/11/16  
๐๐๖๗ รัตนเสน Ratnasen ขุนตำรวจเอก พระยามหามนตรีศรีสมุห* (หรุ่น)  เจ้ากรมพระตำรวจในขวา  บิดาชื่อหลวงรัตนาญัปติ์ (พุ่ม) 21/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาโยธาเขื่อนขันธ์  กระทรวงวัง
๕๖๘๓ รัตนะกนก Ratnakanaka นายหมู่โทเชื่อม  แพทย์กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ปู่ทวดชื่อแก้ว  ปู่ชื่อทอง 9/8/19  
๔๙๑๗ รัตนะกรี Ratnakari พลเสือป่าผาด  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  กับนายไข่ (บิดา)  ทวดชื่อแก้ว 16/4/19  
๔๖๗๗ รัตนะกะลิน Ratnakalin พันจ่าเด็กชาพูน  กรมภูษามาลา  กระทรวงวัง  ปู่ชื่อพลอย 26/10/18  
๖๒๒๒ รัตนะคุปต์ Ratnagupta พลเสือป่า ขุนเจริญรัษฎากร (เจริญ)  สังกัดกรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ (พี่)  กับพลเสือป่าปลั่ง สังกัดกรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ (น้อง) ปู่ทวดชื่อคุ้ม  ปู่ชื่อรุ่ง  บิดาชื่อแก้ว 25/12/21  
๔๙๐๐ รัตนะชาต Ratanaja^ta ขุนสงครามสุภา (ริ้ว)  กรมการพิเศษจังหวัดสมุทสงคราม  กับนายใย (บิดา)  ปู่ทวดชื่อแก้ว 5/4/19  
๕๙๓๕ รัตนะชาลี Ratnaja^li ขุนพิสิษฐ์วรเวทย์ (ระเบียบ)  ศึกษาธอการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปู่ชื่ออยู่  บิดาชื่อสาย 28/5/21  
๕๘๖๗ รัตนะตวณานนท์ Ratnatavanananda พลเสือป่าตี๋  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  ปู่ทวดชื่อแก้ว  บิดาชื่อต่วน 1/2/20  
๔๖๘๗ รัตนะธาดา Ratnadha^ta^ รองอำมาตย์ตรีสังข์  ครูโรงเรียนเพาะช่าง  กรุงเทพฯ  ทวดชื่อรัตน์  ปู่ชื่อธาดา 3/11/18  
๖๐๓๐ รัตนะธารี Ratnadha^ri หลวงวรัยการธารี (วร)  ผู้พิพากษาศาลมณฑลอุดรธานี  ปู่ชื่อรัตน์  บิดาชื่อฉ่ำ 6/8/21  
๔๐๙๓ รัตนะนาม Ratnana^ma นายอิน  กรมทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  กับนายสา (บิดา)  ปู่ชื่อนาม  ทวดชื่อแก้ว 3/7/17  
๑๔๗๗ รัตนะบูรณ Ratnapu^rna นายร้อยตรีกริ่ม  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์  ทวดชื่อนายแก้ว  ปู่ชื่อนายอิ่ม 15/6/14  
๔๖๒๗ รัตนะประภา Ratnaprabha นายร้อยตำรวจโทแสง  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรอำเภอปัว  จังหวัดน่าน  ทวดชื่อเจ้าบุรี (รัตน) 4/10/18  
๔๗๕๑ รัตนะปริคณน์ Ratnapariganna รองผู้กำกับตรีกลั่น  ครูดณงเรียนวัดท่าสูง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  บิดาชื่อแก้ว 3/2/18  
๖๓๙๓ รัตนะปัทมะ Ratnapatma พลราชนาวีเสือป่าสด  ประจำกองพันราชนาวีเสือป่าจังหวัดสมุทสาคร  ปู่ทวดชื่อพัด  ปู่ชื่อแก้ว  บิดาชื่อพิม 26/8/22  
๕๙๖๓ รัตนะปันตี Ratnapanti นายร้อยตำรวจตรีปั่น  กองตำรวจภูธร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  บิดาชื่อกุ่ม  ปู่ชื่อแก่น 11/6/21  
๒๔๘๘ รัตนะปิณฑะ Ratnapinda อำมาตย์เอก พระยาสุริยราชวราภัย (จร)  ผู้ว่าราชการเมืองธัญญะบุรี  ปู่ชื่อแก้ว  บิดาชื่อปิ่น 5/9/15  
๔๒๗๖ รัตนะผล Ratnaphala นายร้อยตำรวจเอก ขุนพิศาลธนกิจ (เทียบ)  สมุห์บาญชีกองตำรวจภูธร  จังหวัดเชียงใหม่  ปู่ชื่อแก้ว  บิดาชื่อกล้าย 15/12/17  
๖๐๗๗ รัตนะผัสสะ Ratnaphassa นายร้อยตรีผาด  กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๒  ปู่ชื่อขุนลังกาพิมล (แปลก) 17/9/21  
๕๘๘๑ รัตนะพร Ratna^bara นายหมู่ตรีทำเนียบ  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ทวดชื่อแก้ว  ปู่ชื่อพร 1/2/20  
๕๗๑๗ รัตนะระติ Ratnarati นายเป๋า  สังกัดกระทรวงยุติธรรม  ปู่ทวดชื่อรัตน 22/8/19  
๑๖๗๖ รัตนะรังคะ* Ratnaranga นายร้อยโทเย็น  สมุหบาญชีโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  ปู่ชื่อแก้ว  บิดาชื่อหรั่ง 11/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตนรังคะ"
๓๔๕๑ รัตนะรุจิ Ratnaruchi พันจ่าโทเจี้ยง  กองพันพาหนะทหารเรือ  ปู่ชื่อรัตน  บิดาชื่อเรียม 30/9/16  
๔๗๘๑ รัตนะวงศะวัต Ratnavansavat พระศรีสุวรรณวงษา (จารเดช)  กรมการพิเศษจังหวัดมหาสารคาม  บิดาชื่อพระรัตนวงศา (ท้าวคำสิง) 5/4/19  
๕๙๙๗ รัตนะวรรณ Ratnavarna พลเสือป่าผิว  กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี  ปู่ชื่อพิม  บิดาชื่อแก้ว 11/6/21  
๓๔๖๘ รัตนะวลี Ratnavali จ่าตรีแดง  กองเรือกลชั้น ๔  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อพลอย  บิดาชื่อสาย 30/9/16  
๓๔๙๙ รัตนะวาร Ratnavara นายถวิล  กรมบัญชี  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อหลวงเมือง (แก้ว)  เป็นกรรมการเมืองพนัศนิคม  บิดาชื่อวัน 30/10/16  
๔๐๖๗ รัตนะวิศ Ratnavis ขุนสิทธิดรุณวาท (ผัน)  ครูใหญ่โรงเรียนวัดแก้วฟ้าจุฬามณี  ทวดชื่อแก้ว  ปู่ชื่อรอด  บิดาชื่อทอง 20/6/17  
๒๓๑๔ รัตนะศังข์ Ratnasankha ขุนรักษ์รัชดากร (นิตย์)  สรรพากรเมืองตรัง  ทวดชื่อหลวงเพ็ชรคีรี (แก้ว)  ปู่ชื่อหลวงอนุชิตพิทักษ์ (สัง) 7/6/15  
๔๙๓๗ รัตนะสาขา Ratnasa^kha^ นักเรียนแพทย์เสือป่ากิ่ง  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  บิดาชื่อขุนรุกรักษา (แก้ว) 16/4/19  
๔๓๒๔ รัตนะสิงห์ Ratnasinha นายเหรียญ  พนักงานไปรษณีย์โทรเลข  จังหวัดศุโขทัย  ปู่ชื่อรัตน  บิดาชื่อสิงโต 19/1/17  
๐๗๗๖ รัตนะสิทธิ Ratnasiddhi นายร้อยตรีมี  แพทย์ประจำกองพยาบาลที่ ๓  มณฑลกรุงเก่า  บิดาชื่อพลอย   ปู่ชื่อสิทธิ 28/11/13  
๓๙๕๓ รัตนัย Ratnaya นายร้อยโททองคำ  กรมทหารบกราบที่ ๑๕  กับนายอิ่ม (บิดา)  ทวดชื่อขุนพรหม (รัตน์) 26/5/17  
๑๔๐๗ รัตนาคม Ratna^gama นายกล้อ* มหาดเล็ก  กรมชาวที่  ทวดชื่อพระมหัยสวรรค์ (แก้ว)  ปู่ชื่อพระกาญจนานุกิจ (มา) 27/4/14 * ว่าที่นายหมวดตรี
๒๕๔๑ รัตนาคาร Ratnagara นายเรือโทกุหลาบ  แพทย์กองแพทย์พยาบาลทหารเรือ  ปู่ชื่อแก้ว  บิดาชื่อเก๋ง 26/9/15  
๐๖๘๒ รัตนางศุ Ratna^nsu หลวงสุพรรณรัตนพิจิตร์ (ปลั่ง)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบาญชี  กรมฝิ่น  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อนายรัตน์ 21/9/13  
๔๙๖๗ รัตนาณุคะ Ratna^nuka นักเรียนแพทย์เสือป่าสง่า  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ปู่ชื่อแก้ว  บิดาชื่อเล็ก 16/4/19  
๔๐๒๐ รัตนาภิรมย์ Ratna^bhiromya พลเสือป่าชม  สมาชิกสำรองประจำกองร้อยที่ ๓  กองรักษาดินแดนกรุงเทพฯ  ทวดชื่อรัตน  ปู่ชื่อแย้ม 9/6/17  
๓๕๕๒ รัตนายน Ratna^yana พันจ่าเอกแก้ว  กองพันพาหนะ  กรมชุมพลทหารเรือ  บิดาชื่ออาย 25/11/16  
๔๓๗๓ รัตนายุ Ratna^yu นายหมู่เอกตุ๊  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  ทวดชื่อพระยาประชุมประชานารถ (แก้ว)  ปู่ชื่อหลวงกิจจานุกิจประกาศ (เพ็ญ) 23/2/17  
๓๕๕๕ รัตนารมย์ Ratna^ramya ขุนธนภัทรพิบูลย์ (ยง)  คลังจังหวัดกาญจนบุรี  ทวดชื่อแก้ว  บิดาชื่อชื่น 25/11/16  
๑๘๗๔ รัตนารักษ์ Ratna^raksha นายร้อยตรีไพร  นายเวรกรมทหารราบที่ ๒  กับนายท้วม (บิดา)  นายท้วมเป็นบุตรหลวงรักษาทิศโยธา (แก้ว) 7/3/14  
๔๑๘๐ รัตนาวะดี Ratna^vadi นายร้อยตรีสด  กรมทหารบกช่างที่ ๑ รักษาพระองค์  กับนายหลาบ (บิดา)  และนายเอี่ยม (ปู่)  ทวดชื่อรัตน์ 29/8/17  
๔๙๒๓ รัตนิน Ratnin นักเรียนแพทย์เสือป่าจ๊วน  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ปู่ชื่อรัตน์ 16/4/19  
๒๘๓๐ รัตโนดม Ratnodom นักเรียนกฎหมายจรูญ  กระทรวงยุติธรรม  ปู่ชื่ออู๋  บิดาชื่อแก้ว 23/12/15  
๒๘๙๗ รัตโนทัย Ratnodaya ลูกเสือเอกหวล  ลูกเสือกองที่ ๒ เมืองอุไทยธานี  ปู่ชื่อรัตน 14/2/16  
๓๒๒๘ รัตโนบล Ratnopala พระมหาสงคราม (สมบุญ)  เจ้ากรมทวนทอง  กระทรวงกลาโหม  ปู่ชื่อหลวงราชเนตรรักษา (แก้ว)  บิดาชื่อพระยาสีหราชฤทธิไกร (บัว) 1/7/16  
๕๘๐๕ รัตโนสถ Ratnosotha นายหมู่ตรีทุ  กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครไชยศรี  ปู่ทวดชื่อหมื่นศรีสารวัต (แก้ว)  ปู่ชื่อยา 25/6/20  
๑๓๒๙ รัตแพทย์ Ratabaedya หลวงกุมารแพทย์ (นาค)  กรมแพทย์  บุตรพระยาสุขุมาลบริหาร (รอด) 17/4/14  
๑๓๓๒ รัตยันตรกร Ratayantrakara จุนจัดจักรยันตร์ (แดง)  กรมยานยนตร์ 17/4/14  
๐๖๒๒ รัตรัตน* Rataratna นายร้อยโทตุ๊  กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  กับหลวงสุรินทรฤทธิ์ (เฟื่อง) บิดา   พระฤทธิสงคราม (รอด) เป็นบิดาหลวงสุรินทรฯ  หลวงพิพิธเสนา (แก้ว) เป็นบิดาพระฤทธิฯ 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตะรัตนะ"
๒๐๐๘ รัตลักษณ Ratalakshana พันจ่าเด็กชาเปรม  กรมมหรศพ  ปู่ชื่อรอด  บิดาชื่อคล้าย 18/3/14  
๑๔๗๙ รัตศฤงค์ Ratasringa นายร้อยเอกเอี้ยง  ผู้บังคับกองร้อยที่ ๕  กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์  ปู่ชื่อนายยอด  บิดาชื่อนายติ่ง 6/7/14  
๐๙๑๗ รัตศิลปิน Ratasilpin พระยาจินดารังสรรค์ (รอด)  กรมช่างสิบหมู่  กระทรวงวัง 17/1/13  
๑๐๙๕ รัตสถิตย์ Ratasthitya ขุนประมาณภูมิภาค (จัน)  พนักงานรังวัดที่ดิน เมืองราชบุรี  ปู่ชื่อรอด  บิดาชื่ออยู่ 6/3/13  
๕๙๔๘ รัมยะรังสิ Ramyaransi ขุนชาญพลเสข (แสง)  ครูโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ปู่ชื่อแช่ม ทำสวน  บิดาชื่อสุ่น 28/5/21  
๓๘๒๑ รัมยะวงศ์ Ramyavansa นายหมู่ลูกเสือสวัสดิ์  ลูกเสือกองที่ ๑ มณฑลกรุงเก่า  ปู่ชื่อวงศ์  บิดาชื่อหร่ำ 13/2/16  
๓๐๐๔ รัศมิดิษ Rasmitisha มหาดเล็กวิเศษขำ  กรมยานยนตร์หลวง  ทวดชื่อแสง  ปู่ชื่อดิษ 16/4/16  
๑๒๐๗ รัศมิทัต Rasmidatta พระธรรมการบดี (ช่วง)  เจ้ากรม  กรมธรรมการ  กระทรวงธรรมการ  บิดาชื่อแสง  ปู่ชื่อทัด 30/3/13  
๐๙๒๙ รัศมิพะลิน Rasmibalin ขุนวิสุทธราช (ปลั่ง)  กรมรองงาน  กระทรวงวัง 17/1/13  
๒๐๐๓ รัศมิแพทย์ Rasmibaedya รองหุ้มแพร หลวงวิศาลเวชกิจ (จรูญ)  นายแพทย์ประจำกรมมหรศพ 18/3/14  
๑๔๕๑ รัศมิภูติ Rasmibhu^ti ขุนประกาศกฤษฎิกา (พุ่ม)  ปลัดกรมอัยการ ปู่ชื่อนายแสง 1/6/14  
๑๓๕๗ รัศมิมัต Rasmimat พระพิศณุเทพ (ช่วง)  นอกราชการ กระทรวงมหาดไทย (บิดา)  กับขุนประจิตรนวการ* (จิตร) ประจำกรมมหรศพ   พระพิศณุเทพเป็นบุตรนายแสง 21/4/14 * หลวงไพจิตรนันทการ
๐๓๐๕ รามโกมุท Ramakomut พระยามนูเนตรบรรหาร (จีน)  นอกราชการ  กระทรวงยุติธรรม  พระยารามรณรงค์สงคราม (บัว) เป็นบิดา 13/7/13  
๐๓๓๖ รามนัฎ Ramanatta หมื่นชูกรเฉิด* (มูล)  ตัวพระยืนเครื่อง  กรมมหรศพ  กับหมื่นทรงนัจวิธี** (จิ๋ว)  ตัวนายโรง  กรมมหรศพ  เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากัน 14/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนชูกรเฉิด

** ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงยงเยี่ยงครู
๐๒๐๓ รามนันทน์ Ra^manandana พระประกาศอักษรกิจ (เสงี่ยม)  ปลัดกรมสาตราคม (ราชกิจจานุเบกษา)  กรมพระอาลักษณ์  กระทรวงมุรธาธร  บุตรพระยารามกำแหง (น้อย) 6/7/13  
๑๑๖๗ รามบุตร Ra^maputra พระประสาธน์วิริยกิจ (เรียม)  ฃ้าหลวงประจำนครลำภูน  ทวดเป็นพระยารามรณรงค์สงคราม (นุช)  ผู้ว่าราชการเมืองกำแพงเพชร 15/3/13  
๒๐๔๖ รามวณิช Ra^mavanija พลเสือป่าทักษ์  กรมเสิอป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  ประจำกรมโขนหลวง  ปู่ชื่อราม พ่อค้า 18/3/14  
๐๖๙๓ รามสูต Ra^masuta ขุนวรพัศดุ์บรรหาร (เลี่ยน)  กรมศุลการกร  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บิดา ปู่และทวด เป็นพระยารามรณรงค์สงครามฯ  บิดาคือพระยารามฯ (อ้น)  ปู่คือพระยารามฯ (เกิด)  ทวดคือพระยารามฯ (นาค) 21/9/13  
๐๓๐๒ รามะโยธิน Ra^mayodhin นายร้อยเอก หลวงรามพิไชย*  (มุ่ย)  ผู้บังคับกองพันที่ ๑  กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ราชองครักษ์เวร) 13/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น จมื่นศักดิสงคราม
๒๗๙๖ รายณะสุข Ra^yanasukha นายร้อยโท ขุนภาชนะบรรจง (จาบ)  สมุห์บาญชี  กองพยาบาลทหารบกที่ ๕  ทวดชื่อพระเสมียนตรา (หร่าย)  ปู่ชื่อสุก 19/12/15  
๑๑๑๓ รายนานนท์ Ra^yanananda นายร้อยเอก ขุนพลภัทรพิจารณ (ฃำ)  สัสดีเมืองเพชรบุรี  ปู่ชื่อหร่าย 9/3/13  
๔๑๘๒ รายะกุญชร Ra^yakunjara นายร้อยตรีเคลือบ  กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๖  กับนายพลาย บิดา  ปู่ชื่อร้าย 29/8/17  
๔๕๗๙ รายะนาค Ra^yana^ga นายร้อยตำรวจโท ขุนไวระงับพาล (นาค)  กรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อหลวงจัตุรงค์โยธารักษ์ (ร้าย) 13/9/18  
๓๗๙๘ รายะนาคร Ra^yana^gara พลเสือป่าตาดำ  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ มณฑลมหาราษฎร์  ทวดชื่อเจ้าฟ้าเมืองเชียงราย 29/2/16  
๓๕๒๕ รายะรุจิ Ra^yaruchi นายร้อยโทแจ่ม  กรมทหารบกราบที่ ๓  ทวดชื่อเอียม  ปู่ชื่อหร่าย 4/11/16  
๓๖๕๔ รายะเลข Ra^yalekha นายร้อยโทชิต  แพทย์กองพยาบาลในกองพลทหารบกที่ ๗  ปราชญ์อังวะ ทวด  พระโทรเลขธุรานุรักษ์ (ชม) บิดา 17/12/16  
๐๘๖๓ ราหุลทัต Ra^huladatta นักเรียนมหาดเล็กหลวงก้อนดิน  มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิม  บุตรนายห่วง  หลานนายทัด 18/12/13  
๑๗๑๓ ราหุลนันทน์ Ra^hulanandana นายเรือตรีเศียร ต้นกลเรือพาลี*  บุตรนายห่วง 14/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า  สังกัด "กรมเสนาธิการทหารเรือ"
๑๙๙๘ ราหุลปาล Ra^hulapa^la พลเสือป่ายัง  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ  บิดาชื่อห่วง ปู่ชื่อปาน 12/3/14  
๒๗๘๒ ราหุโลบล Ra^hulopala ขุนรจนาจิตรการ (ปั่น)  กรมทาง  กระทรวงคมนาคม  ปู่ชื่อขุนศรีนครานุกิจ (บัว)  บิดาชื่อหมื่นภักดี (ห่วง) 12/12/15  
๒๔๐๖ ริงคนานนท์ Ringana^nanda นายร้อยตำรวจตรีพุฒ  ประจำกองตำรวจภูธร  เมืองนครศรีธรรมราช  บุตรนายหริ่ง 20/7/15  
๑๐๐๙ ริมผดี Rimphati นายร้อยตรีสาย ประจำกรมทหารราบที่ ๑๔  เมืองเพ็ชรบุรี  กับนายต่วน (บิดา)  นายต่วนเป็นบุตรนายหริ่ม 13/2/13  
๔๓๙๗ ริมพะสุต Rimbasuta นักเรียนมหาดเล็กหลวงบุญชู  ปู่ชื่อหริ่ม 19/3/17  
๔๒๘๐ ริมพานนท์ Rimba^nanda นายร้อยตำรวจโท ขุนพิสุทธิ์ธนการ (จัน)  สมุห์บาญชีกองตำรวจภูธร  มณฑลปัตตานี  บิดาชื่อหริ่ม 16/12/17  
๔๖๒๑ รุจยานนท์ Ruchaya^nanda นายร้อยตรีแช่ม  กรมทหารบกราบที่ ๑๐  กับนายฉุน  ทวดชื่อเรือง 4/10/18  
๔๓๑๕ รุจะวิชัย ณ กรุงเทพ Ruchavijaya na Krungdeb พระราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๕ พระองค์เจ้ารุจาวรฉวี 19/1/17  
๔๒๖๐ รุจะสิริ Ruchasiri พันจ่าเด็กชาฉ่ำ  กองไฟฟ้า  กรมชาวที่  ทวดชื่อแสง  ปู่ชื่อสี 8/12/17  
๔๒๐๒ รุจาคม Rucha^gama นายร้อยตรีแสง  กรมทหารบกราบที่ ๑๕  ทวดชื่อหลวงวิเศษสุวรรณ (มา)  ปู่ชื่อหลวงโยธาวิจิตร (บุญเรือง) 27/7/17  
๓๕๗๒ รุจาภิรมย์ Rucha^biramya นายหมู่โทฉ่ำ พี่  และนายหมู่โทแกม น้อง  กรมเสนาธิการเสือป่า  ทวดชื่อรื่น  ปู่ชื่อรุ่ง 25/11/16  
๓๙๑๘ รุจิกัณหะ Ruchikanha หมื่นเทพสุรินทร์ (พลอย)  เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปู่ชื่อเรือง  บิดาชื่อขำ 4/4/17  
๒๔๑๕ รุจิโกไศย Ruchikosaya รองอำมาตย์โท ขุนโอสถพิเศษ (ต่วน)  แพทย์ประจำเมืองนครศรีธรรมราช  บุตรนายปลั่ง 30/7/15  
๒๕๕๘ รุจิดิษ Ruchitisha อำมาตย์ตรี ขุนประมาณบรรณกิจ (อุ่น)  กรมปลัดบาญชี  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อเอี่ยม  บิดาชื่อหมื่นวาดโวหาร (ดิษ) 26/9/15  
๒๔๙๕ รุจิเทศ Ruchidesa รองอำมาตย์เอก ขุนอักษรสมบัติ (เปลื้อง) ปลัดกรมกองการทูต  กระทรวงการต่างประเทศ  ปู่ทวดชื่อขุนธนศักดิ์ (เรือง)  ปู่ชื่อหลวงนังคัลกิจบรรหาร (เทศ) 5/9/15  
๕๗๑๖ รุจิพันธุ Ruchibandhu นายวงษ์  สังกัดกระทรวงยุติธรรม 22/8/19  
๖๐๕๗ รุจิโมระ Ruchimora นายร้อยโทโมรา  สมุห์บาญชี  กรมทหารบกราบที่ ๖  กับนายเจิม บิดา  ปู่ชื่อเอี่ยม 3/9/21  
๖๑๕๒ รุจิรพันธ์ Ruchirabhandha นายพันธ์  สังกัดกรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อขุนวิจิตรอัคคี (แสง) 19/11/21  
๒๙๘๕ รุจิรังสี Ruchiransi พันเด็กชาตรีนิน  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  ทวดชื่อเอี่ยม  ปู่ชื่อแสง 9/4/16  
๒๓๙๔ รุจิรัต Ruchirat ขุนการโทรเลข (สวัสดิ์)  พนักงานไปรษณีย์โทรเลขเมืองนครศรีธรรมราช  ปู่ชื่อเรือง  ทวดชื่อรอด 20/7/15  
๔๙๔๓ รุจิราภา Ruchira^bha^ นักเรียนแพทย์เสือป่าสงวน  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  กับนายอิ่ม (บิดา)  ปู่ชื่อแสง 16/4/19  
๓๗๗๙ รุโจปการ Ruchopaka^ra พลเสือป่า ขุนโกศลวิทย์ (พิณ)  รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดมณฑลสุราษฎร์  ปู่ทวดชื่อเรือง  ปู่ชื่อเลี้ยง 7/2/16  
๕๒๘๗ รุทธศิริ Ruddhasiri นายร้อยตำรวจตรีศิริ  โรงพักสามแยก  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่ออยู่  บิดาชื่อล้อม 29/6/19  
๓๐๑๖ รุทระกาญจน Rudraka^nchana นายเบี่ยง  เสมียนตรา  เมืองสมุทสาคร  ปู่ชื่อเหี้ยม  ทวดชื่อทองอยู่ 3/5/16  
๒๐๙๙ รุทระวณิช Rudravanija นักเรียนทหารกระบี่เฉลิม (เล็ก)   กรมโขนหลวง  บุตรนายบู๊ พ่อค้า 18/3/14  
๑๗๗๒ รุมรัตนะ Rumaratna นายร้อยตรีหว่าง  ผู้แทนนายทหารเสนาธิการ  กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์  บิดาชื่อรุ่ม  ปู่ชื่อแก้ว 12/12/14  
๑๗๖๖ รุมาคม Rumagama นายเรื่อตรีเริ่ม  รองต้นกลเรือพาลี  บิดาชื่อหรุ่ม  ปู่ชื่อเยื้อน 12/11/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รองต้นกลเรือรบหลวงพาลีล้างทวีป"
๐๒๔๖ รุมานนท์ Ruma^nanda นายพิศาลสรรพกิจ* (แหร่ม)  หุ้มแพรผู้ช่วย  รับราชการในกรมมหาดเล็ก  นายหรุ่ม มหาดเล็ก เปนบิดา 10/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงพัลลภรักษา
๕๕๖๘ รุยหานนท์ Ruyaha^nanda ขุนนครสัชฌารักษ์ (หงอ)  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  กับนายรุ้ย (บิดา)  ปู่ชื่อล้ง 26/7/19  
๕๑๕๖ รุหานนท์ Ruha^nanda รองอำมาตย์ตรีหลุย  กรมพระนครบาล  กระทรวงนครบาล 14/6/19  
๓๖๖๑ รูปะวิเชตย์ Rupavijetra ขุนสภาพายัพ (ชุบ)  ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดเชียงราย  บิดาชื่อพระยาพิพากษานานาประเทศกิจ (หุ่น) 17/12/16  
๑๖๕๗ รูปะสุต Ru^pasuta นายพันตรี หลวงพิศาลเสนามาตย์ (อุ่ม)  สมุหบาญชีกรมยกรบัตรทัพบก  บุตรนายหุ่น 6/10/14  
๒๖๙๕ รูโปบล Ru^popala นายร้อยโทแป้น  กรมครุภัณฑ์ทหารบก  ปู่ชื่อเผื่อน  บิดาชื่อหุ่น 1/11/15  
๑๗๘๑ เรขะรุจิ Rekharuchi นายร้อยตรีสง่า  ประจำกรมทหารราบที่ ๘  ปู่ชื่อริ้ว 12/12/14  
๒๕๕๓ เรณางกูร Re^nanku^ra รองอำมาตย์เอก ขุนจัดรถกล (เย. เรนา)  หัวหน้าพนักงานตรวจทาง  กรมรถไฟสายเหนือ  นามสกุลเดิม Reina 26/9/15  
๔๕๘๔ เรณุนันทน์ ณ กรุงเท Renunandana na Krungdeb หม่อมราชวงศ์สำเนียง  สังกัดกรมมหรศพ  สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าเรณู 18/9/18  
๐๕๓๒** เรวตะเวทิน   หลวงศีลาจารย์* (ริ้ว)  กรมพราหมณ์พิธี  กระทรวงวัง 23/8/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระครูสตานันนทมุนี  ** ประกาศพระราชทานนามสกุลในราชกิจจานุเบกษาเป็นลำดับที่   ส่วนนามสกุลลำดับที่  ๕๓๒ ในราชกิจานุเบกษา  คือ นามสกุล "ประพันธเสน"  (รจ. 30  พ.ศ. ๒๔๕๖ /หน้า ๑๓๕๘)
๕๘๑๐ เรวัต Revat พระเชียงคานคณาภิรักษ์ (เร)  นายอำเภอเชียงคาน 25/6/20  
๐๓๖๘ โรจนกุล Rochanakul นายพันโท หลวงพิสณฑ์ยุทธการ (ปึก)  กองหนุน  กระทรวงกระลาโหม  กับหลวงลิขิตปรีชา (ปลอบ)  ปลัดกรมกองรายงานหนังสือไปมา  กรมราชเลขานุการ สกุลเจ้าพระยาพิศณุโลก (เรือง) 15/7/13  
๐๕๔๗ โรจนคุปต์ Rochanagupta ขุนพิพัฒน์ภูษิต (จ่าง)  กรมภูษามาลา  กระทรวงวัง 23/8/13  
๒๖๙๐ โรจนดิษ Rochanatisha หลวงพินิศนราธิกรณ (เสงี่ยม)  เสมียนตรา  มณฑลนครศรีธรรมราช  ทวดชื่อพระยาอินทราทิตย์ (บุญเรือง)  ปู่ชื่อจมื่นอินทร์ประภาษ (เลี้ยง)  บิดาชื่อพระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิด) 25/10/15  
๕๒๗๑ โรจนดุล Rochanatula นายร้อยตำรวจโทดุล  กรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อก่อง 29/6/19  
๐๙๔๖ โรจนประดิษฐ Rochanapratishtha พระบริรักษ์ภูเบนทร (แช่ม)  อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลปัตตานี  นายเรืองเป็นทวด  นายดิฐเป็นปู่ 19/1/13  
๐๑๑๐ โรจนแพทย์ Rochanabaedya พระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดี (นาค)  จางวางกรมแพทย์เครื่องต้น  สกุลแพทย  ์เป็นแพทย์ต่อๆ กันมาแล้ว ๔ ชั่วคน  คือคนที่ ๑ ชื่อหมอรุ่ง เป็นหมื่นในรัชกาลที่ ๑ 27/6/13  
๑๑๔๙ โรจนมาน Rochanama^n ขุนอัษฎางค์วิจารณ (ช่วง)  นายอำเภอบางปลา  เมืองนครปฐม  ปู่ชื่อเรือง  บิดาชื่อมี 12/3/13  
๓๔๖๗ โรจนรูป Rochanaru^pa จ่าตรีจิตร์  กองเรือกลชั้น ๔  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อเรือง  บิดาชื่อโฉม 30/9/16  
๒๓๓๕ โรจนวิภาต Rochanavibha^ta รองอำมาตย์เอก หลวงสุรนารถปนารักษ์ (เชย)  นายอำเภอปันนังสะตา  เมืองยะลา  ปู่ชื่อหลวงบุรินทร์รักษา (เรือง)  บิดาชื่อพระยาทวาราวดีภิบาล (แจ่ม) 27/6/15  
๕๘๑๗ โรจนเวทย์ Rochanavedya นักเรียนมหาดเล็กหลวงเสวตร์  กับหลวงเทพเบญญา (เวทย์) บิดา  ปู่ชื่อขุนบำรุงนาวา (เมือง) 4/9/20  
๓๕๘๐ โรจนสมิต Rochanasmita นายหมู่ตรีสิน  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อแย้ม  บิดาชื่อรุ่ง 28/11/16  
๕๖๗๔ โรจนสโรช Rochanasaroj นายร้อยเอกอุ่น  นายทหารคนสนิท  กรมทหารพรานกองพลที่ ๗  ปู่ทวดชื่อเรือง 9/8/19  
๕๐๓๘ โรจนสังวร Rochanasanvara นายหมู่ตรีเสงี่ยม  กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์  กับนายช่วง (บิดา)  ปู่ชื่อดิษฐ์ 31/5/19  
๑๐๗๓ โรจนเสน* Rochanasena นายร้อยตรีพริ้ง  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒  มณฑลนครไชยศรี  กับนายดี (บิดา)  นายดีเป็นบุตรนายเรือง 5/3/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "โรจนะเสน"
๒๓๙๑ โรจนหัสดิน Rochanahastin รองอำมาตย์เอก หลวงมหานุภาพปราบสงคราม (ผ่อง)  ปลัดเมืองพัทลุง  ปู่ชื่อพระดำรงเทวฤทธิ์ (เรือง)  ทวดชื่อพระนเรนทรราชา (ช้าง) 20/7/15  
๓๑๖๕ โรจนะนาค Rochanana^ga หลวงชำนิเนติสาร (ดิษฐ์)  ปลัดกรมพิมพ์ลายมือ  กระทรวงนครบาล  ทวดชื่อเรือง  ปู่ชื่อนาค 10/6/16  
๒๘๐๗ โรจนะบุรานนท์ Rochanapura^nanda พระอรรถนิติขจร (ปลื้ม)  ปลัดกรมอัยการ  ทวดชื่อเรือง  ปู่ชื่อเมือง 19/12/15  
๔๐๔๕ โรจนะศิลปะ Rochanasilpa นายร้อยตรีเปลี่ยน  กรมยุทธศาสตร์ทหารบก  กับนายบัว (บิดา  ปู่ชื่อเรือง  ทวดชื่อศิลป์ 17/6/17  
๔๗๑๖ โรจนะสิริ Rochanasiri รองผู้กำกับตรีศิริ  ครูโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์  ปู่ชื่อรุ่ง  บิดาชื่อสาย 3/2/18  
๑๘๔๗ โรจนะสุภาพ Rochanasubha^ba พันจ่าตรีอยู่  เรือพระที่นั่งมหาจักรี  ปู่ชื่อรุ่ง  บิดาชื่อแช่ม 20/12/14  
๕๖๓๐ โรจนาภา Rochana^nabha^ จ่าเอกปลื้ม  กรมทหารเรือชายทเล  กับนายแจ้ง (บิดา)  ปู่ชื่อรุ่ง 26/7/19  
๔๒๕๗ โรจนารุณ Rochana^run มหาดเล็กสำรองบุญรอด  แพทย์โรงเรียนมหาดเล็กหลวง  กับนายร้อยเอกเจริญ (บิดา)  ปู่ชื่อหรุ่น  ทวดชื่อจรูญ 8/12/17  
๖๔๒๖ โรจนาศัย Rochana^saya เด็กชาโทโต๊ะ  ประจำกรมชาวที่พระราชวังบางปะอิน  กับนายแจ่ม (บิดา)  ปู่ชื่อพึ่ง 16/9/22  
๕๘๔๖ โรจนุตมะ Rochanutama นายหมู่ตรีเพิ่ม  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  ปู่ทวดชื่อหมื่นโรจน์ราชการ (เรือง) 4/9/20  
๓๓๒๒ โรหิตกาญจน์ Rohitakanchana ขุนกาจรถกล (ทองดี)  กรมรถไฟหลวงสายใต้  บิดาชื่อแดง 30/7/16  
๒๐๑๑ โรหิตจันทร Rohitachandra พันจ่าเด็กชาเหลือ  กรมมหรสพ  ปู่ชื่อแดง  บิดาชื่อจัน 18/3/14  
๑๗๙๗ โรหิตนาวิน Rohitana^vin นายเรือโทแดง  ต้นกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๔  เมืองสมุทปราการ 14/12/14  
๑๘๙๙ โรหิตปุระ Rohitapura นายเรือตรีป้อม  ต้นกลเรือตอร์ปิโด ๒  ปู่ชื่อแดง 7/3/14  
๑๙๕๗ โรหิตพงศ์ Rohitapongsa รองหุ้มแพร ขุนชาญรำเฉลียว (ชื่น)  ครูประจำกรมมหรศพ  บิดาชื่อแดง  ปู่ชื่อพง 12/3/14  
๐๙๐๘ โรหิตรัตนะ Rohitaratna นายพันเอก พระพิศณุแสน (แดง)  สมุหบาญชีกรมตำรวจภูธร 15/1/13  
๓๘๒๔ โรหิตรัศมี Rohitarasmi พลเสือป่าพุก  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า  ทวดชื่อแสง  บิดาชื่อแดง 14/2/16  
๐๑๔๖ โรหิตศิริ Rohitasiri หลวงอุไทยทิศพิทักษ์ (แดง)  พนักงานภาษีสุรา ชลบุรี 2/7/13  
๓๘๑๘ โรหิตสุข Rohitasukha นายประสิทธิ  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลกรุงเก่า  ปู่ชื่อแดง  บิดาชื่อศุข 13/2/16  
๑๘๘๙ โรหิตเสถียร Rohitasthira นายร้อยตรีอยู่  นายเวร  กรมทหารราบที่ ๗  กับขุนพิทักษ์สาลี (แดง) บิดา  บิดาขุนพิทักษ์ชื่อพระยาปักกฤษ (ยัง) 7/3/14  
๐๕๕๑ โรหิตะคุปต์ Rohitagupta ขุนสุนทรสุคนธ์ (แดง)  กรมภูษามาลา  กระทรวงวัง 23/8/13  
๒๗๙๒ โรหิตะชาติ Rohitajata นายพันตรี หลวงรามวิชิต (ปลีก)  นายทหารกองหนุน  สังกัดกรมจเรการปืนใหญ่  ทวดชื่อแดง  ปู่ชื่อเกิด 19/12/15  
๒๗๗๒ โรหิตะดิษ Rohitatisha หลวงตระการสฤษดิกรรม (มัน)  เจ้าพนักงานดูแลการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม  กระทรวงนครบาล บิดาชื่อหลวงอาสาภูธร (แดง)  บิดาชื่อคิด 12/12/15  
๔๐๕๙ โรหิตะบุตร Rohitaputra นายร้อยตรีจาบ  กรมสรรพยุทธทหารบก  บิดาชื่อแดง 20/6/13  
๑๕๒๗ โรหิตะปาล Rohitapala หมื่นอภิรักษ์สารา (เชื้อ)  ประจำกองสัสดีมณฑลจันทบุรี*  บิดาชื่อแดง  ปู่ชื่อปาน 13/7/14 * นายหมู่ตีในกรมเสือป่ามณฑลจันทบุรี
๒๕๐๕ โรหิตะพินทุ Rohitabindu นายพันโท พระไกรภพรณฤทธิ์ (พิน)  ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์  บุตรขุนไพรีพินาศ (แดง) 12/9/15  
๐๖๐๐ โรหิตะโยธิน Rohitayodhin นายพันโท หลวงเพชรกำแหง (แดง)  เจ้ากรมเสบียงทหารบก  กระทรวงกระลาโหม 12/9/13  
๓๔๓๐ โรหิตะศุน Rohitasuna ขุนศัพท์โทรเลข (ซุ่นเหยียน)  กรมไปรษณีย์โทรเลข  บิดาชื่อดง 10/9/14  
๐๙๘๘ โรหิตะเศรนี* Rohitasreni นายร้อยตรีเมี้ยน  ประจำกองร้อยที่ ๔  กรมทหารราบที่ ๔  มณฑลราชบุรี   ปู่ชื่อแดง  บิดาชื่อสาย 13/2/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "โรหิตเศรนี"
๑๙๙๑ โรหิตาจล Rohitachala พลเสือป่าพา  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ  บิดาชื่อแดง   ปู่ชื่อมั่น 12/3/14  
๑๗๙๒ โรหิตาภิรมย์ Rohita^bhiramya ว่าที่นายร้อยตรีเทียบ  ประจำกรมบัญชาการกองทัพที่ ๓  ปู่ชื่อหลวงภิรมย์ (ชื่อตัวชื่อเสาร์)  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  บิดาชื่อแดง 12/12/14  
๕๔๒๗ โรหิตามระ Rohitamra นายหมู่ตรีแสน  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี  ปู่ชื่อแดง  บิดาชื่อรอด 29/6/19  
๑๙๘๗ โรหิตายน Rohitayana พลเสือป่ารอด (เล็ก)  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ   ปู่ชื่อแดง  บิดาชื่อคล้อย 12/3/14  
๑๐๓๗ โรหิตารชุน Rohita^rjun นายร้อยตรีเพชร์  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒  มณฑลนครไชยศรี  ปู่ชื่อจางวางแดง  บิดาชื่อขาว 20/2/13  
๓๗๗๘ โรหิโตปการ Rohitopaka^ra พลเสือป่าแดง  รองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนมัชฌิมาวาศ  จังหวัดสงขลา  กับนายขาว (บิดา)  ปู่ชื่อเกื้อ 7/2/16  
           นามสกุลพระราชทาน

อักษร ก article
อักษร ข article
อักษร ค article
อักษร ฆ article
อักษร จ article
อักษร ฉ article
อักษร ช article
อักษร ฐ article
อักษร ณ article
อักษร ด article
อักษร ต article
อักษร ถ article
อักษร ท article
อักษร ธ article
อักษร น article
อักษร บ article
อักษร ป article
อักษร ผ article
อักษร พ article
อักษร ภ article
อักษร ม article
อักษร ย article
อักษร ฤ article
อักษร ล article
อักษร ว article
อักษร ศ article
อักษร ษ article
อักษร ส article
อักษร ห article
อักษร อ article