dot dot
bulletพระที่นั่งพิมานจักรี
bulletพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน
bulletพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส
bulletพระที่นั่งเทวราชสภารมย์
bulletพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์
bulletพระตำหนักเมขลารูจี
bulletอาคารเทียบรถพระที่นั่ง
bulletสวนโรมัน
bulletศาลท้าวหิรัญพนาสูร
bulletพระมหานาคชินะวร วรานุสรณ์มงกุฎราช
bulletนามสกุลพระราชทาน
อักษร ห article
นามสกุลเลขที่ นามสกุล นามสกุลอักษรโรมัน พระราชทาน วันที่พระราชทานทาน หมายเหตุ
๕๗๘๑ หงษะชาต Hansajata นายร้อยตรีเปรย  กรมทหารบกราบที่ ๗  ปู่ชื่อเกิด  บิดาชื่อหงษ์ 15/12/19  
๐๓๘๑ หงสกุล Hansakul ขุนตำรวจเอก พระยาสามภพพ่าย (เจริญ)  จางวางกรมช่างทหารใน  กรมพระตำรวจ  พระยาเพชรพิไชย (หงส์) เป็นปู่ทวด 31/7/13  
๒๓๗๔ หงสเกาละ Hansakaula รองอำมาตย์โท ขุนธนสารมานิต (คำ)  พนักงานพระคลัง  เมืองตรัง  ปู่ชื่อหง  บิดาชื่อเก๊า 11/7/15  
๓๕๖๖ หงสเดช Hansadeja พระเทพคีรีศรีสุรสงคราม (เบี๋ยน)  ปลัดมณฑลราชบุรี  ทวดชื่อฮง  ปู่ชื่อเดช 25/11/16  
๑๑๙๓ หงสนันทน์ Hansanandana พระภิรมย์โกษา (ตรี)  ผู้ช่วยเวรจดหมาย  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ทวดชื่อหงษ์  บิดาคือพระยารณไชยชาญยุทธ์ (ครุฑ) 19/3/13  
๑๑๒๕ หงสบุตร Hansaputra ว่าที่นายร้อยตรีชั้น  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๔   เมืองเพ็ชรบุรี  ปู่ชื่อห่าน 9/3/13  
๒๓๑๒ หงสประภาส Hansaprabha^sa รองอำมาตย์โท ขุนพาหิรผลพิพัฒน์ (เปล่ง)  ผู้ช่วยสรรพากรมณฑลภูเก็จ  บิดาชื่อโห้ง 7/6/15  
๑๗๔๘ หงสเวส Hansavesa นายร้อยตรีลี้  นายเวรกองพลที่ ๘  บิดาชื่อหง เป็นคนค้าฃาย 12/11/14  
๕๒๘๕ หงสะพัก Hansabaka นายร้อยตำรวจตรีจัน  กองตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  กับนายสร่าย (บิดา)  ปู่ชื่อหงศ์  บิดาชื่อพัก 29/6/19  
๓๘๖๑ หงสะมัต Hansamat เด็กชาแช่ม  กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์  กับนายปิ๋ว (บิดา)  ทวดชื่อหงษ์ 1/3/16  
๓๙๘๔ หงสะวัต Hansavata นายร้อยโทแปลก  ผู้บังคับหมวดพยาบาล  กรมทหารพรานในกองพลทหารบกที่ ๑๐  กับนายทั่ง (บิดา)  ปู่ชื่อหงษ์ 2/6/17  
๒๒๔๖ หงสะวีณะ Hansavi^na มหาดเล็กสำรองแดง  ครูโรงเรียนทหารกระบี่  ปู่ชื่อหง  บิดาชื่อขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์ (ซอ) 7/5/15  
๔๙๙๖ หงสาขุพันธุ์ Hansa^khubandhu พลเสือป่าเหลือบ  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  กับนายเที่ยง (บิดา)  ปู่ชื่อแป้น 17/5/19  
๒๙๒๓ หนุน-ภักดี Nun-Bhakdi นายพันตรี หลวงอินทร์ศรศัลย์ (เย็น) ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖, นายร้อยตำรวจเอกเงิน ผู้บังคับกองในกรมตำรวจภูธร และนายร้อยตรี

ถนอม อัยการศาลทหารบกกองพลที่ ๔*
8/3/15 *  ผู้เป็นต้นสกุลที่สามารถจดจำได้ชื่อ "หนุน" และเหลนของนายหนุนชื่อ พระยาภักดีณรงค์ (สาย)  บิดาหลวงอินทรฯ และร้อยตำรวจเอกเงิน อีก ๒ นายนั้นเป็นญาติอีกสาขา
๖๐๙๑ หริตวร Haritavara นักเรียนแพทญืเสือป่าเซงซิม  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  บิดาชื่อวร 8/11/21  
๔๙๙๘ หริตะเศวต Haritasveta พลเสือป่าเผือก  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อเขียว  บิดาชื่อทอ 24/5/19  
๖๓๓๙ หลิจินตะ Halichinta นายหมู่ตรีจีน  ปรจำกองพันที่ ๑ กรมเสือป่รักษาดินแดนราชบุรี  ปู่ชื่อหลี  บิดาชื่อล้วน 3/6/22  
๓๙๐๕ หะทะยานนท์ Hadaya^nanda หลวงสารลักษณเลขา (หะซุ่น)  กรมการพิเศษจังหวัดหลังสวน  บิดาชื่อเหงหลี 31/3/16  
๐๘๗๑ หะริณสุต Harinsuta นายร้อยตรีเหล็ง  แพทย์ประจำกรมทหารบกพรานที่ ๓   เป็นบุตรนายเหรียญ 19/12/13  
๑๖๙๖ หะรินเดช Harinteja ขุนพิพิธรถกล (เหรียญ)  กระทรวงคมนาคม (บิดา)  กับนายร้อยตรีสุย  ประจำกองร้อยที่ ๑ โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  บิดาขุนพิพิธชื่อเดช 14/10/14  
๔๓๖๘ หะวานนท์ Hava^nanda นายหมู่ลูกเสือเอกจิ๋ว  ครูโรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ  จังหวัดจันทบุรี  ปู่ชื่อฮั่วฮี้ 22/2/17  
๒๘๗๙ หะวิเกตุ Haviketu พลเสือป่าเต็ก  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๓ เมืองสายบุรี  ปู่ชื่อฮั่ว  บิดาชื่อเกต 14/2/15  
๔๓๗๔ หักกะยานนท์ Hakkaya^nanda นายหมู่ลูกเสือเอกหงิน  ครูโรงเรียนวัดเวฬุสุนทรการ  จังหวัดตราด  กับนายฮ็อก (บิดา) 23/2/17  
๖๓๑๕ หังสวิริยะ Hansaviriya เด็กชาฮะ  ประจำกองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  ปู่ชื่อเฮง  บิดาชื่อเพียร 22/4/22  
๐๖๖๒ หังสสูต Hansasu^ta พระยาพิพิธโภคัย (เชฐ)  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  เป็นบุตรพระยาสุธรรมไมตรี (ห้อง) 21/9/13  
๐๒๓๙ หังสะนาวิน* Hansana^vin นายเรือโทห้อง**  กระทรวงทหารเรือ 7/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "หังสนาวิน"  **  ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น นายเรือเอก หลวงกาจกำแหง
๒๐๔๒ หังสะวณิช Hansavanija นักเรียนทหารกระบี่พุ่ม  กรมโขนหลวง   บุตรนายหงส์ พ่อค้า 18/3/14  
๒๘๔๓ หังสะไวศยะ Hansavaisaya พลเสือป่าตาด  ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๓๙ โรงเรียนวัดทรงธรรม  จังหวัดพระประแดง  บิดาชื่อฮั้งฮั้ว พ่อค้า 14/2/15  
๒๐๐๖ หังสาจล Hansa^chala พันจ่าเด็กชาใหญ่  กรมมหรศพ  บิดาชื่อห่วง  ปู่ชื่อคง 18/3/14  
๓๒๕๕ หัชชะวณิช Hajjavanija นายเซ่ง  นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน  ปู่ชื่อฮะ พ่อค้า 1/7/16  
๓๕๑๐ หัพนานนท์ Habana^nanda หลวงภักดีรณชิต (ซุ่นฮ๊อก)  ปลัดจังหวัดราชบุรี  ปู่ชื่อจีนฮับ 30/10/16  
๒๘๓๗ หัมพานนท์ Hambananda นายหมู่ตรีวิชา  ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลกรุงเก่า  ปู่ชื่อฮำ 14/2/15  
๓๗๒๑ หัสดินทร์ ณ กรุงเทพ Hastindra na Krungdeb นายพลตรี หม่อมเจ้าศรีไสยเฉลิมศักดิ์  สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าหัสดินทร์ กรมหมื่นบริรักษ์นรินทรฤทธิ์ 28/1/16  
๕๗๒๔ หัสดินาค Hastinaga นายร้อยตำรวจตรีรมย์  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ทวดชื่อพระยาวิเศษฦาชัย (ช้าง)  บิดาชื่อขุนรองปลัด (นาค) 3/9/19  
๕๘๗๘ หัสดิพันธุ์ Hastibandhu นายหมู่ใหญ่แป๊ะ  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อช้าง 1/2/20  
๐๙๔๒ หัสดิเสวี Hastisevi พระยาชนินทรภักดี (เปลี่ยน)  เลฃานุการ  กระทรวงมุรธาธร  ทวดคือพระยาบำเรอภักดิ (ช้าง) 19/1/13  
๔๔๘๒ หัสตานนท์ Hasta^nanda นายเรือโทเลาะ  กรมสารวัดใหญ่ทหาร  บิดาชื่อหลวงสาครยุทธวิไชย (หมัด) 30/5/18  
๑๗๖๗ หาสตะนันทน์ Ha^stanandana นายเรือตรีแสวง  นายช่างกลประจำสถานีวิทยุโทรเลขเมืองสงขลา  กับนายสวัสดิ์ (บิดา)   ปู่ชื่อหาด 12/11/14  
๕๒๗๗ หาสุณหะ Hasunaha นายร้อยตำรวจตรีเฟี้ยม  รองสารวัดกรมตำรวจพระนครบาล  กับนายสุ่ม (บิดา)  ปู่ทวดชื่อหัว 29/6/19  
๕๔๕๗ หิงกานนท์ Hinga^nanda นายฮวย  ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดินจังหวัดพระประแดง บิดาชื่อนายเห่ง 5/7/19  
๕๔๘๕ หิงคุจันทนะ Hinguchandana นายจัน  ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  บิดาชื่อเห่ง 5/7/19  
๒๗๕๑ หิญชีระนันทน์ Hinji^ranandana ขุนสอนถูกระบอบ (เรือง)  ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมวัดนวลนรดิศ  ทวดชื่อหิ้นเจียน 7/11/15  
๓๔๑๔ หิตะสิริ Hitasiri จ่าชาญชำนิกิจ (เฮง)  ประจำกองบัญชาการกรมตำรวจวัง  บิดาชื่อฮี้ 2/9/16  
๕๕๓๐ หิตาทร Hita^dara ขุนอนุกูลราชธน (ฮี้)  ผู้ช่วยพระคลังมณฑลภูเก็ต 26/7/19  
๕๓๖๐ หิตานนท์ Hita^nanda นายร้อยตำรวจตรีช่วง  กองตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท  บิดาชื่อฮิ 29/6/19  
๒๑๖๖ หิมะกลัส Himakalasa พันเด็กชาเอกกลั่น  ประจำกรมช่างมหาดเล็ก  กรมมหรศพ  บิดาชื่อหิม  ปู่ชื่อถัง 8/4/15  
๐๕๕๔ หิมะมาน Himama^n ขุนชำนาญยามยนต์ (มาน) กรมพระแสงต้น  กระทรวงวัง  บุตรโต๊ะฮิม 23/8/13  
๒๒๑๖ หิมาศวิน Himasvin นายฮิม  กองม้าแข่ง  กรมพระอัศวราช 7/5/15  
๒๖๑๐ หิรัญญะเวช Hiranyaveja อำมาตย์ตรี หลวงสุนทรมนูกิจ (อร่าม)  ผู้พิพากษาศาลเมืองศุโขทัย  ทวดชื่อหิรัญ  ปู่ชื่อเวช 10/10/15  
๖๒๒๖ หิรัญญะสิริ Hirannasiri พลเสือป่าชั้น  ประจำหมวด ๓  กองร้อยที่ ๒  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  ปู่ทวดชื่อเสือ  ปู่ชื่อชื่น  บิดาชื่อเงิน 25/12/21  
๖๐๔๓ หิรัญบุรณะ Hiranapu^rna ขุนบริคุตคินิรัชฎ์ (ไคบุ๋น)  ผู้ช่วยสมุหบาญชี  กรมรถไฟหลวง 6/8/21  
๔๘๐๔ หิรัณยชาตรี Hiranyaja^tri ขุนประจำจันทเขต (ชาตรี)  นายอำเภอในมณฑลปราจิณ  บิดาชื่อพระยาอินทรวิชิต (ทองคำ) 5/4/19  
๐๘๖๕ หิรัณยมาน* Hiranyama^n นักเรียนมหาดเล็กหลวงบุญมา  มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิม  บุตรนายฃาว  หลานนายทอง 18/12/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "หิรัณยะมาน"
๑๙๒๖ หิรัณยรัชต์ Hiranyarajata ว่าที่นายหมวดตรีจำปี  ประจำกองนักเรียนทหารกระบี่  กรมนักเรียนเสือป่าหลวง  และรับราชการประจำกรมมหรศพ  ปู่ชื่อทอง  บิดาชื่อเงินสี 9/3/14  
๕๗๗๓ หิรัณยะคุปต์ Hiranyagupta พลเสือป่าเลียบ  กรมเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ  กับนายคุ้ม (บิดา)  ปู่ชื่อคำ 15/12/19  
๓๓๐๐ หิรัณยะจินดา Hiranyachinta^ นายเรือตรีแดง  กรมปลัดบาญชีทหารเรือ  ปู่ชื่อทองจีน 22/7/16  
อ-๔ หิรัณยะวสิต Hiranyavasit นายทองสุก  ราษฎรตำบลสาลี  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 6/10/23  
๓๓๓๖ หิรัณยัษฐิติ Hiranyashthiti นายร้อยตำรวจเอก ขุนหาญทุระชน (โต๊ะ)  กรมตำรวจพระนครบาล  ทวดชื่อทองอยู่ 30/7/16  
๔๖๓๕ หิรัณยากาศ Hiranya^kas นายร้อยโทชั้น  กรมทหารบกราบที่ ๑๘  กับนายรองภูดาษ (หรุ่ม) บิดา  ทวดชื่อพระยาอินทรบุรี (เงิน)  ปู่ชื่อหลวงมหาดไทย (แจ้ง) 4/10/18  
๑๑๘๕ หิรัณยานนท์   ขุนสุวรรณธนากร (ทองคำ)  ศุภมาตราเมืองสุพรรณบุรี  ปู่ชื่อเหรียญ 19/3/13  
๐๒๙๗ หุณฑนะเสวี Hundanasevi พระอนันตกิจกำจร (หุ่น)  ปลัดกรมรองงาน  กระทรวงวัง 13/7/13  
๖๐๐๒ หุณฑนามระ Hunadana^mra พลเสือป่าเกลี้ยง  กองเสือป่าจังหวัดเพชรบุรี  บิดาชื่อนายหุ่น 11/6/21  
๖๒๘๒ หุณฑสาร Hundasa^ra พลเสือป่าแสวง ประจำหมู่ที่ ๒  หมวด ๔  กองร้อยหลวง  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  ปู่ทวดชื่อินทร  ปู่ชื่อเทพ  บิดาชื่อหุ่น 25/3/21  
๑๔๔๐ หุณฑสุต Hundasuta ว่าที่นายตำรวจตรีถนอม  กรมพระตำรวจ  ปู่ชื่อหุ่น 1/6/14  
๖๑๓๒ หุณฑะประทิน Hundrapradin นายเรือตรีเอียง ร.น.ส.  เรืออนันตนาคราช  กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า  ทวดชื่อทิน  ปู่ชื่อแพ  บิดาชื่อหุ่น 12/10/21  
๖๑๒๙ หุณฑะสิริ Hundasiri พันจ่าหุน ร.น.ส.  กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า 15/10/21  
๑๓๑๔ หุตวณิช Hutavanija ขุนวิเศษสมบัติ (เทศ) เสมียนเอก  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บุตรนายฮวด สกุลพ่อค้า 17/4/14  
๕๐๕๑ หุตะกมล Huntakamala พลเสือป่าสุดใจ  กองสารวัดเสือป่า  กรมเสนาหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อฮัว 31/5/19  
๓๑๗๐ หุตะโกวิท Hutakovida หลวงนิเพทย์นิติสรรค์ (ฮวดหลี)  ครูโรงเรียนพณิชยการวัดราชบูรณะ  กรุงเทพฯ (พี่)  กับขุนเสริมวิชาพูล (ไฝ)  ธรรมการเมืองระนอง (น้อง)  ทวดชื่อฮุด  ปู่ชื่อโก่ว 10/6/16  
๓๑๑๕ หุตะจิตต์ Hutachitta มหาดเล็กวิเศษลิ้ม  ผู้ช่วยแพทย์  กรมมหรศพ  ปู่ชื่อขุนประเทศภาษา (จิต)  บิดาชื่อฮวด 28/5/16  
๒๙๐๕ หุตะจูฑะ Hutachu^da ลูกเสือเอกเรียว  นายหมู่ลูกเสือ  กองโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  เมืองภูเก็ต  ปู่ชื่อฮวด  บิดาชื่อจู้ 14/2/15  
๓๙๔๖ หุตะชาต Hutajata ขุนประคุตนิคมตานี (หวอด)  อัยการจังหวัดระนอง  บิดาชื่อฮวด 17/5/17  
๓๖๙๘ หุตะโชค Hutajoga ว่าที่นายเรือตรีเสง  กรมยุทธโยธาทหารเรือ  ปู่ชื่อเฮง  บิดาชื่อฮวด 19/1/16  
๓๒๙๓ หุตะดิลก Hutatilaka นายร้อยโทเจิม  โรงพยาบาลสภากาชาด ทหารบก  บิดาชื่อฮวด 22/7/16  
๕๐๔๓ หุตะธนี Hutadhani พลเสือป่ากวย  กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์  กับนายส่อง (บิดา)  ปู่ทวดชื่อฮวด 31/5/19  
๓๐๙๑ หุตะนันทน์ Hutanandana รองเสวกตรีทองอยู่  กระพระคลังข้างที่  บิดาชื่อฮวด 21/5/16  
๐๑๙๙ หุตะนาวิน* Hutana^vin นายเรือโทฮวด  กรมทหารชายทเล 5/7/13 *  เดิมให้นามไว้มีสร้อย "เสน"  แต่ภายหลังไม่เหมาะเปลี่ยนให้ใหม่เป็นสร้อย "นาวิน"  ใบให้ชื่อใหม่วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๔๕๗  (ประกาศราชกิจจา ๒๔๕๗/๑๕๘๐)
๓๕๔๖ หุตะปาน Hutapa^na นายร้อยตำรวจเอก ขุนรบอรินราบ (สา)  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่  ทวดชื่อฮวด  ปู่ชื่อปาน 4/11/16  
๒๔๖๔ หุตะพร Hutabara พันเด็กชาเอกละ  ประจำกรมช่างมหาดเล็ก  บิดาชื่อฮวด  ปู่ชื่อพร 27/8/15  
๓๔๐๗ หุตะแพทย์ Hutabaedya ว่าที่นายเรือตรีซังชุน  แพทย์กองพยาบาลทหารเรือ  ทวดชื่อฮวด 2/9/16  
๒๙๕๐ หุตะภูติ Hutabhuti นายวงษ์  พนักงานออกโฉนดที่ดิน  เมืองสุพรรณบุรี  บิดาชื่อฮวด 8/3/15  
๔๘๓๙ หุตะมาน Hutama^n หลวงวิจารณ์นรกิจ (ฮวด)  นายอำเภออุไทย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กับนายมี (บิดา)  ปู่ชื่อหยู 5/4/19  
๔๗๔๔ หุตะเมขลิน Hutamekhalin ว่าที่ผู้กำกับตรีสังวาล  ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม  บิดาชื่อฮวด 3/2/18  
๓๓๕๙ หุตะวัฒนะ Hutavadhana นายหมู่ตรีพร  กองออกโฉนดที่ดิน กรุงเทพฯ  ทวดชื่อขุนสำเร็จรจนา (ฮุด)  ปู่ชื่อฮวด 6/8/16  
๔๙๕๓ หุตะเศรณี Hutasreni นักเรียนแพทย์เสือป่าแถว  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  บิดาชื่อฮวด 16/4/19  
๐๘๓๕ หุตะสมิต Hutasmita นายร้อยตรีเหรียญ  ประจำกองร้อยที่ ๒  กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ เมืองสระบุรี  ปู่ชื่อฮวด  บิดาชื่อแย้ม 11/12/13  
๔๙๔๔ หุตะสังกาศ Hutasanka^sa นักเรียนแพทย์เสือป่าเสงี่ยม  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ปู่ชื่อฮวด 16/4/19  
๐๙๐๙ หุตะสิงห Hutasinha พระสาครสงคราม (หลำ)  ผู้ว่าราชการเมืองสมุทสาคร  กับหลวงกสิการบัญชา* (เก๊ง)  เจ้ากรมสารบรรณ  กระทรวงเกษตราธิการ  และหลวงประดิษฐพิจารณการ** (ก้อน)  ผู้พิพากษาศาลคดีต่างประเทศ  เป็นพี่น้องกัน  บุตรนายฮวด  ปู่ชื่อสิงห์ 15/1/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระกสิกรบัญชา  **  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระมโนปกรณนิติธาดา
๐๒๗๙ หุตะเสวี Hutasevi พระบำรุงราชฐาน (ฮวด)  ผู้ช่วยกรมตำรวจวัง  กระทรวงวัง 13/7/13  
๖๑๐๓ หุตากร Huta^kara พลราชนาวีเสือป่ากิมเฮง  กองพันราชนาวีเสือป่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 24/9/21  
๕๗๙๔ หุตางกูร Huta^nku^ra นายหมู่ตรียุกวัน  กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์  บิดาชื่อฮวด 25/6/20  
๕๕๕๔ หุตานนท์ Huta^nanda ขุนหิรัญไพรัช (ฮวด)  กรมกระสาปณ์สิทธิการ  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อพึ่ง  บิดาชื่ออู๋ 26/7/19  
๐๗๗๒ หุตานนท์ Huta^nanda นายร้อยเอกเฮง  ผู้บังคับกองร้อยที่ ๓  กรมทหารราบที่ ๑๓ เมืองกรุงเก่า (บุตร)  กับนายบุ้นเต๊ก (บิดา)  บิดานายบุ้นเต๊กชื่อฮวด 28/11/13  
๖๐๙๖ หุตานุกรม Hutanukrama นักเรียนแพทย์เสือป่าเรียง  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  บิดาชื่อฮวด 8/10/21  
๖๒๗๑ หุตายน Huta^yana นายไล้  พนักงานบาญชีเงินก่อสร้าง  กรมทดน้ำ  กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อเฮง  ปู่ชื่อพันธ์  บิดาชื่อฮวด 25/2/21  
๒๙๙๕ หุตาศวิน Huta^svin มหาดเล็กวิเศษฮวด  กรมพระอัศวราช 16/4/16  
๕๘๓๒ หุตินทะ Hutinda หลวงอิณสำรวจ )อินป  ผู้ช่วยเจ้ากรมกองหมาย  กระทรวงยุติธรรม  ปู่ทวดชื่อวสิน  บิดาชื่อฮวด 4/9/20  
๒๓๓๔ หุตินันทน์ Hutinandana นายบุญเล็ก มหาดเล็ก  ปลัดอำเภอจะนะ  เมืองสงขลา  บุตรนายหั่ว 27/6/15  
๓๓๒๓ หุวะนันทน์ Huvanandana หลวงมหิทธิ์รถาการ (กิมไหล)  กรมรถไฟหลวงสายใต้  ทวดชื่อจีนฮั่วกี่ 30/7/16  
๒๙๕๗ หุวานนท์ Hu^va^nanda ขุนลักษณวิจารณ์ (เจียก)  ผู้พิพากษาศาลมณฑลนครไชยศรี  ปู่ชื่อหู้ 10/3/15  
๔๕๘๑ เหติสุต Hetisuta นายร้อยตำรวจโท ขุนผจญโรคพรรค (ถมยา)  รองสารวัดประจำโรงพักท่าข้าม  อำเภอบางขุนเทียน  จังหวัดธนบุรี  ทวดชื่อแห 13/9/18  
๑๒๑๒ เหมจุฑา Hemachudha^ พระเทพผลู (ผาด)  เจ้ากรมกองตระเวณ  บิดาชื่อทองอยู่   ปู่ชื่อปิ่น 30/3/13  
๑๓๐๖ เหมธร Hemadhara หลวงการเด็นกิจบริรักษ์ (แสง)  สังกัดกรมสวนหลวง  บุตรนายทอง  หลานนายชู 15/4/14  
๑๒๐๙ เหมธุลิน Hemadhulin พระสุรินทรบริรักษ์ (สุพรม)  กรมการพิเศษอำเภอวาริชภูมิ  เมืองสกลนคร  ทวดชื่อคำผง เป็นพระยาเขื่อน 30/3/13  
๑๒๙๔ เหมนิธิ Hemanidhi หลวงนรัฏธุราทร (โป๊ะ)  ยกรบัตรเมืองนครราชสีมา  ปู่ชื่อหลวงภักดี (ทองคำ)  บิดาชื่อพระทิพสาลี (นิต) 15/4/14  
๑๒๙๑ เหมรัตน Hemaratna หลวงพิทักษ์พัศดุภาร (ศรี)  สมุหบาญชีกรมกลาง  กระทรวงธรรมการ  ปู่ชื่อทอง  บิดาชื่อพลอย 15/4/14  
๕๗๓๘ เหมวรรธนะ Hemavardhana นักเรียนมหาดเล็กหลวงจรัส  ปู่ชื่อขุนศรีธารา (ทองคำ)  บิดาชื่อหลวงนครเขตบริบาล (เจริญ) 3/9/19  
๖๑๗๕ เหมวิภาต Hemavibha^ta พลพระตำรวจหลวงแจ่ม  ประจำหมวด ๓ กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อทอง 19/11/21  
๑๔๕๐ เหมสมิติ Hemasmiti ขุนประดิษฐ์ดุลการ (เหม)  ผู้พิพากษารองศาลเมืองอ่างทอง  บุตรนายยิ้ม 1/6/14  
๖๐๗๔ เหมะกุญชร Hemakunjara นายร้อยตรีนิล  กรมทหารม้สราชบุรี  บิดาชื่อช้าง 17/9/21  
๑๑๒๐ เหมะเกตุ Hemaketu นายแสง  พธำมรงค์เมืองเพ็ชรบุรี  ปู่ชื่อเหม  บิดาชื่อเกต 9/3/13  
๔๖๐๖ เหมะคุปต์ Hemagupta นายร้อยตรีทัศน์  กรมทหารบกราบที่ ๑๙  ปู่ชื่อขุนสุทธิสาน (คุ้ม)  บิดาชื่อทอง 1/10/18  
๒๘๑๑ เหมะจันทร Hemachandra หลวงวรนิติ์ปรีชา (ช้อย)  ผู้พิพากษษศาลจังหวัดชลบุรี  ปู่ชื่อทองคำ  บิดาชื่อจัน 19/12/15  
๐๒๙๔ เหมะทัต Hemadat พระอินทราทิตย์ (แหม)  เจ้ากรมสนมพลเรือน  กระทรวงวัง 13/7/13  
๕๙๖๙ เหมะทัพพะ Hemadabha นายมีใจภักดิ์ (แปลก) พี่  กรมสนมพลเรือน  กระทรวงวัง  กับนายภักดี (พี่)  นายจ่าง (น้อง)  ขุนบำเรอวรการ (น้อง)  ปู่ชื่อนายทับ  บิดาชื่อนายเฟื่อง 11/6/21  
๔๘๑๓ เหมะนัค Hemanaga ขุนภูมิ์พิพัฒน์เขต (แท่ง)  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ชื่ออุปชา (คำ) 5/4/19  
๓๓๒๕ เหมะนาค Hemana^ga หลวงวรสารพิจิตร์ (คำ)  ผู้พิพากษาศาลเมืองกระบี่  ทวดชื่อเหม  บิดาชื่อนาค 30/7/16  
๑๘๒๐ เหมะเนตร Hemanetra นายเรือตรีมา  สมุหบาญชีกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๕  บิดาชื่อนายคำ  ปู่ชื่อนายเนตร 17/12/14  
๕๙๘๘ เหมะบุตร Hemaputra นายหมวดตรีเท้ง  กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี 11/6/21  
๔๖๕๘ เหมะปัทมะ Hemapadma นายหมู่ตรีเชย  กรมทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อทอง 18/10/18  
๕๙๔๕ เหมะพุกกะ Hemabukka ขุนชาญดรุณกิจ (ทอง)  ครูใหญ่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม  กรุงเทพฯ  ปู่ชื่อสมิงจักรกายวัง (พุก)  บิดาชื่อทิม 28/5/21  
๔๗๔๒ เหมะภูติ Hemabhuti รองผู้กำกับตรียกเสียง  ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  จังหวัดระนอง  ปู่ชื่อทอง 3/2/18  
๔๓๗๗ เหมะรักษ์ Hemaraksha ว่าที่นายหมู่ตรีโชติ  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา  ทวดชื่อทองรัก  ปู่ชื่อทองสุด  บิดาชื่อทองโอ่ 23/2/17  
๕๒๕๒ เหมะรังคะ Hemaranga นายร้อยตำรวจตรีถม  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อเหม 29/6/19  
๔๕๒๒ เหมะรัชตะ Hemarajata นายร้อยโทเชี่ยว  นายทหารคนสนิทของผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ ๒๐ ทวดชื่อเงิน  ปู่ชื่อทอง 22/6/18  
๔๖๕๕ เหมะรัต Hemarat ขุนวรกิจวิจารณ์ (บุศย์ป  กรมศุลกากร  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ทวดชื่อทอง  ปู่ชื่อรอด  บิดาชื่อตาด 18/10/18  
๑๘๙๖ เหมะวณิช Hemavanija นายเรือโทเปลื้อง  พนักงานสำรวจแผนที่ทะเล  กับนายบุญ (บิดา)  ปู่ชื่อทอง ตระกูลพ่อค้า 7/3/14  
๕๘๙๒ เหมะวยัฆค์ Hemavyaggha พลเสือป่าแลง  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อเสือ  บิดาชื่อขุนศักดิ์ดรุณจิตร (ทอง) 1/2/20  
๔๖๒๖ เหมะวรรณ Hemavarna นายร้อยตำรวจโทสงวน  สมุห์บาญชี กองตำรวจภูธรที่ ๕ จังหวัดลำพูน  ทวดชื่อทอง  ปู่ชื่อวรรณ 4/10/18  
๔๘๖๘ เหมะวิบูลย์ Hemavipulaya ขุนประสงค์สมุทการ (วงศ์)  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ชื่อพูน  บิดาชื่อเหม 5/4/19  
๔๒๙๒ เหมะศิลปิน Hemasilpin ขุนประสิทธิ์บรรณสาร (ถมยา)  กรมบาญชีกลาง  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  กับนายเลียน (บิดา)  ทวดชื่อพระยาจินดารังสรรค์ (ทองอยู่) 19/12/17  
๒๘๙๑ เหมะสถล Hemasthala รองผู้กำกับลูกเสือเตี่ยน  รองผู้กำกับลูกเสือ กองร้อยที่ ๑ รักษาพระองค์  มณฑลนครไชยศรี  ปู่ชื่อเหมทอง  บิดาชื่อเขิน 14/2/15  
๕๗๒๘ เหมะสิขัณฑกะ Hemasikhandaka นายหมู่โทแกระ  กรมเสือป่ารักษาดินแดนพายัพ  กับนายทองคำ (บิดา)  ปู่ชื่อประแดงอินทปัญญา (ปาน) 3/9/19  
๔๕๒๑ เหมะสิริ Hemasiri ขุนบริรักษ์สิกขการ (ศิริ)  ธรรมการจังหวัดสกลนคร  ทวดชื่อทองศรี 12/6/18  
๕๐๑๗ เหมะสุคนธ์ Hemasugandha พลเสือป่าจันทร์  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อหอม 24/5/19  
๔๕๑๑ เหมัษฐิติ Hemashthiti นายร้อยตรีทีร  กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๑๐  กับนายยัง (บิดา)  ปู่ชื่อทอง 12/6/18  
๔๒๒๑ เหมัษเฐียร Hemasthi^ra นายร้อยตรีปลั่ง  กรมทหารพรานในกองพลทหารบกที่ ๑๐  กับนายคล้าย (บิดา)  ทวดชื่อคง  บิดาชื่ออยู่ 13/10/17  
๕๑๔๐ เหมาคม Hema^gama ขุนประชานุศาสน์ (กิมไล)  จ่าจังหวัดสมุทปราการ  กับนายทุ้ย บิดา  ปู่ชื่อเก๋ง 14/6/19  
๑๒๑๐ เหมาภา Hema^bha พระศรีสงคราม (มณี)  กรมการพิเศษ  เมืองเลย  ปู่ชื่อหลวงไชยวงษา (คำภา) 30/3/13  
๑๓๖๗ เหมินทร์ Hemindra พระสุนทรธนศักดิ (สุทธิ์)  ฃ้าหลวงประจำเมืองสกลนคร  ทวดชื่อทองอยู่  ปู่ชื่อพระแกลงแกล้วกล้า (อิน) 25/4/14  
๓๘๙๐ เหาตะวานิช Hautavanija ขุนนายกจีนพานิช (เฮาเอียนเบี้ยน)  กรมการที่ปฤกษาจังหวัดสงขลา  แส้เฮ่า  ทวดชื่อเฮ่าจ่ายเซ่ง  ปู่ชื่อจีนเฮ่าจุ้ย  บิดาชื่อหลวงจีนพานิชกรณ์ (เฮ่าจั่ว) 21/3/16  
๑๑๕๐ โหตรจิตร Hotrachitra ขุนสาธกธนการ (แดง)  พนักงานรักษาตลาดพระคลังฃ้างที่  เมืองนครปฐม  ปู่ชื่อโห้  ฉายาบวชของตัวมีอยู่ว่า "จิต์ตสาโร" 12/3/13  
๒๕๕๒ โหตรภวานนท์ Hotrabhava^nanda รองอำมาตย์เอก หลวงนารถธนารักษ์ (เจ็งหยอง)  สมุหบาญชีกรมทาง  กระทรวงคมนาคม  ทวดชื่อจีนโฮเภา 26/9/15  
๒๓๖๐ โหตระกิตย์ Hotrakitya ราชบุรุษอี่  มหาดเล็ก  ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  ปู่ชื่อโห้  บิดาชื่อซุ่นกิ้ต 1/7/15  
๒๖๒๔ โหตระไวศยะ Hotravaisya รองอำมาตย์เอก ขุนวิพิธวิทยาสัณห์ (ฉาย)  พนักงานตรวจการ  กระทรวงธรรมการ  บิดาชื่อโห้ พ่อค้า 10/10/15  
๒๒๐๘ โหมาศวิน Homasvin มหาดเล็กวิเศษรุน  สารถีในกรมพระอัศวราช  ปู่ชื่อฮม 7/5/15  
๑๖๙๗ โหระกุล Horakula นายร้อยตรีชื่น  ประจำกองร้อยที่ ๑  โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  กับนายเขียว สังกัดกรมโหร (บิดา)  พวกสกุลโหร 14/10/14  
๒๗๑๙ โหละบุตร Holaputra ขุนสารคดี (หลี)  กรมอัยการ  ทวดชื่อโฮ้ว 1/11/15  
๑๑๐๘ โหละสุต Holasuta นายร้อยโทสาย ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๓  กรมทหารราบที่ ๑๔ เมืองเพ็ชรบุรี   ทวดชื่อจีนฮ่อลั้น 7/3/13  
๐๑๕๕ ไหยกร Hayakara หลวงฝึกไหยรัตน์ (เที่ยง)  กรมพระอัศวราช 3/7/13  
           นามสกุลพระราชทาน

อักษร ก article
อักษร ข article
อักษร ค article
อักษร ฆ article
อักษร จ article
อักษร ฉ article
อักษร ช article
อักษร ฐ article
อักษร ณ article
อักษร ด article
อักษร ต article
อักษร ถ article
อักษร ท article
อักษร ธ article
อักษร น article
อักษร บ article
อักษร ป article
อักษร ผ article
อักษร พ article
อักษร ภ article
อักษร ม article
อักษร ย article
อักษร ร article
อักษร ฤ article
อักษร ล article
อักษร ว article
อักษร ศ article
อักษร ษ article
อักษร ส article
อักษร อ article