ReadyPlanet.com
dot dot
bulletพระที่นั่งพิมานจักรี
bulletพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน
bulletพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส
bulletพระที่นั่งเทวราชสภารมย์
bulletพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์
bulletพระตำหนักเมขลารูจี
bulletอาคารเทียบรถพระที่นั่ง
bulletสวนโรมัน
bulletศาลท้าวหิรัญพนาสูร
bulletพระมหานาคชินะวร วรานุสรณ์มงกุฎราช
bulletนามสกุลพระราชทาน
อักษร พ article
นามสกุลเลขที่ นามสกุล นามสกุลอักษรโรมัน พระราชทาน วันที่พระราชทานทาน หมายเหตุ
๒๗๑๕ พลายานนท์ Bala^ya^nanda ขุนอนุรักษ์นครินทร์ (ชื่น)  สารวัดใหญ่ในกรมพลตระเวณ  กระทรวงนครบาล  ปู่ชื่อพลาย 1/11/15  
๔๙๗๗ พกุลานนท์ Bakula^nanda นายหมู่ตรีพิกุล  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  กับนายพุ่ม บิดา  ปู่ชื่ออิน 17/5/19  
๔๖๙๑ พงศทัต Bongsadat ราชบุรุษ ขุนพิทักษ์สถานี (เคลิ้ม)  นายสถานี กรมรถไฟหลวง  ปู่ชื่อพงษ์ 3/11/18  
๔๗๓๒ พจนาคม Bachana^gama รองผู้กำกับตรีคม  ครูโรงเรียนตัวอย่างสุรวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์  บิดาชื่อคำ 3/2/18  
๑๓๙๒ พจนานนท์ Bachana^nanda นายร้อยตรีหว่าง นายทหารเบี้ยบำนาญ (บิดา)  กับนายร้อยเอกถม  เจ้าพนักงานแสงสรรพาวุธ  กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์  นายร้อยตรีหว่างเป็นบุตรขุนท่องสื่อ (คำ) 27/4/14  
๖๑๑๕ พชรจามร Bajracha^mara พันเด็กชาโทพัด  กองพระราชพิธี  กรมมหาดเล็ก  บิดาชื่อเพชร 15/10/21  
๕๙๘๒ พชรสิริ Bajrasiri นายหมู่เอกแบน  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  กับนายชื่น  บิดาชื่อเพชร์ 11/6/21  
๐๒๘๓ พนมวัน ณ กรุงเทพ Phanomvan na Krungdeb ขุนจำเนียรอักษร* (หม่อมหลวงผัด)  ผู้ช่วยกรมตำรวจวัง  กระทรวงวัง  ให้เป็นนามสกุล สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร (พระองค์เจ้าพนมวัน) 13/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนจำเนียรอักษร  แล้วเป็นจมื่นสิทธิ์กฤดากร ตามลำดับ
๑๕๗๔ พยัคฆชน Byagghajana หลวงภูธรธุรานุรักษ์ (เป้า)  ผู้ช่วยราชการนครน่าน  ปู่ชื่อพระยานรานุกิจ (เสือ) 9/9/14  
๐๑๖๙ พยัคฆนันทน์ Byagghanandana หลวงสักรรัถยาน (เวียน)  กรมยานยนตร์  ปู่ทวดคือพระยาศรีสิงหเทพ (เสือ) 4/7/13  
๕๗๙๘ พยัคฆพันธ์ Byagghabandha พลเสือป่าเชื่อม  กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ธานี  บิดาชื่อหลวงนรินทรเสนา (เสือ) 25/6/20  
๐๗๑๖ พยัคฆเสน Byagghasen นายร้อยตรีชม  ประจำกรมทหารพิเศษ ในกรมพาหนะทหารบก  กระทรวงกระลาโหม  ปู่ชื่อเสือ 3/10/13  
๐๘๘๘ พยัคฆเสนา ณกรุงเทพ Byagghasena^  na Krungdeb พระยานครพระราม (หม่อมราชวงศ์เล็ก)  ผู้ว่าราชการเมืองลพบุรี  สำหรับลรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าราชวงวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าเสือ  พระโอรสในพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ 23/12/13  
๓๘๕๗ พยัคฆะกุล Bygghakula พันเด็กชาโทล้อม  กรมชาวที่  พระราชวังสนามจันทร์  ปู่ชื่อเสือ 1/3/16  
๕๐๗๗ พยัคฆะเดช Byagghateja พลเสือป่า หมื่นโจมใจอาจ (เผื่อน)  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษา

พระองค์  ปู่ชื่อเสือ  บิดาชื่อเดช
31/5/19  
           
      พระองค์  ปู่ชื่อเสือ  บิดาชื่อเดช    
๔๐๘๘ พยัคฆะนิธิ Byagghanidhi ขุนสุรินทร์รักษา (ตาด)  สมุห์บาญชีกองดัดสันดาน  กองทัพน้อยทหารบกที่ ๑  ปู่ชื่อเสือ  บิดาชื่อสิน 3/7/17  
๔๕๐๓ พยัคฆะวัณ Byagghavana หมื่นจงรังวัด (เคลือบ)  พนักงานรังวัด  จังหวัดสุพรรณบุรี  บิดาชื่อหลวงธรรมลังกา (เสือ) 6/6/18  
๑๕๐๕ พยัคฆันตร Byagghantara พระศรีเสนา (พิน)  นอกราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย  ปู่ชื่อเสือ 13/7/14  
๒๗๘๖ พยาฆระพุกก์ Bya^ghrabukka ขุนประมาณหิรัญ (ชื่น)  พนักงานคลังเมืองกระบินทร์บุรี  ปู่ชื่อเสือ  ทวดชื่อพุก 12/12/15  
๖๒๔๖ พยาฆระสดุดี Bya^ghrasatuti พลเสือป่าเสริญ  ประจำหมู่ ๑  หมวด ๔  กองร้อยที่ ๖  กองพันที่ ๓  กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุพรรณบุรี  ปู่ชื่อเกิด  บิดาชื่อเสือ 1/1/21  
๒๔๓๘ พยาฆระสมิต Bya^ghrasmita นายร้อยเอก หลวงเทพเดชา (แม้น)  ผู้รั้งปลัดกองพลที่ ๓  ปู่ชื่อเสือ  บิดาชื่อหลวงเสนางควิจารณ (ยิ้ม) 22/8/15  
๑๔๔๔ พยาฆรานนท์ Bya^ghra^nanda นายร้อยเอกหลง  ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔  กองดัดสันดาน  กองทัพที่ ๑  ปู่ชื่อเสือ 1/6/14  
๓๘๘๕ พรพยัคฆ์ Barabyagga มหาดเล็กสำรองตาบ  กรมชาวที่ พระตำหนักจิตรลดาระโหฐาน   ทวดชื่อหลวงรามณรงค์ (พร)  ปู่ชื่อพระฤทธิสงคราม (เสือ) 17/3/16  
๔๒๕๒ พรรคนันทน์ Barganandana ขุนจำนงจิตรการ (อยู่)  กรมศิลปากร  กระทรวงวัง  ปู่ชื่อหมู่ 8/12/17  
๒๘๒๗ พรรธนะแพทย์ Bardhanabaedya รองอำมาตย์เอกอู๋  อาจารย์โรงเรียนพณิชยการ กรุงเทพฯ  บิดาชื่อเจริญ เป็นหมอยา 22/12/15  
๐๖๐๖ พรโสภณ Borasobhana นายร้อยเอกแช่ม ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑   โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  บิดาชื่อพร 15/9/13  
๒๔๕๘ พรหมกฤษณ์ Brahmakrishna มหาดเล็กวิเศษผิน  ประจำกรมช่างมหาดเล็ก  บิดาชื่อพรหม  ปู่ชื่อฃำ 27/8/15  
๑๒๐๘ พรหมกสิกร Brahmakasikara พระวิจิตรธรรมปริวัตร (คำ) สาสนดิลก  ปลัดกรม  กรมราชบัณฑิต  กระทรวงธรรมการ  ปู่ชื่อพรหม  สกุลชาวนา 30/3/13  
๔๘๔๔ พรหมเกษ Brahmakesha ขุนอนุวัตร์วิเชียรเขต (พรม)  นายอำเภอในมณฑลพิศณุโลก  บิดาชื่อขุนศรีวังราช (เกษ) 5/4/19  
๒๖๖๐ พรหมเกษตริน Brahmakashetrin นายร้อยเอก ขุนพรหมพลภักดิ์ (ผ่อง)  กองหนุนสังกัดกรมทหารบกราบที่ ๑๖  ปู่ชื่อหมื่นพรหม ทำนา 25/10/15  
๔๗๕๗ พรหมคุปต์ Bramagupta นายหมู่ลูกเสือเอกพรหม  ครูโรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช  มณฑลอุบลราชธานี  บิดาชื่อแสน 3/2/18  
๐๕๐๘ พรหมจินดา Bra^hmachinta พระยาวุฒิการบดี (เฟื่อง)  เจ้ากรมสังฆการี  กระทรวงธรรมการ  สกุลมาแต่เมืองพรหมบุรี 18/8/13  
๕๐๑๖ พรหมจุลกะ Brahmachulaka พลเสือป่าเล็ก  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อพรม 24/5/19  
๖๑๒๘ พรหมจูฑะ Brahmachu^da นายเรือพรม ร.น.ส.  กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า 15/10/21  
ข-๑ พรหมบุตร Brahmaputra ขุนศิริเทศไผทเทศ (พ่วง) 11/1/17 ขอพระราชทานใช้
๕๑๑๓ พรหมปฏิมา Brahmapatima^ ขุนชำนาญอักขรา (พรหม)  นายทะเบียน จังหวัดนนทบุรี  ปู่ชื่อคล้าย 14/6/19  
๖๑๒๖ พรหมปภัสสร Brahmapabhasara นายเรือตรีเปรื่อง ร.น.ส.  กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า 15/10/21  
๕๐๑๓ พรหมประภัศร์ Brahmaprabhasra พลเสือป่าพิน  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  กับนายปลั่ง (บิดา)  ปู่ชื่อพรม 3/5/19  
๕๖๐๔ พรหมปัทมะ Brahmapadama นักเรียนนายเรือบุญช่วย  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  กับนายทิม (บิดา)  ปู่ชื่อพรหม 26/7/19  
๕๗๘๗ พรหมปิณฑะ Brahmapinda นายหมู่โทสวัสดิ์  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  ปู่ทวดชื่อหลวงพรหมรักษา (ปิ่น) 15/12/19  
๓๒๒๑ พรหมผลิน Brahmaphalin ขุนบริหารเวชศาสตร์ (นุช)  แพทย์ประจำโรงเรียนราชแพทยาลัย  ทวดชื่อพรหม ชาวสวน 24/6/16  
๐๑๕๙ พรหมพิสุทธิ์ Brahmabisuddhi ขุนวิสุทธอักษรลักษณ์ (สอาด)  เสมียนกรมพระอัศวราช 3/7/13  
๒๓๓๑ พรหมภัทร์ Brahmabhadra ขุนสนิทภักดี (เพรา) บิดา  กับรองอำมาตย์ตรี ขุนชำนาญชนานุวัตร (เน้า)  นายอำเภอทุ่งมะพร้าว  เมืองพังงา  บิดาขุนสนิทชื่อหลวงศิริโภคัย (พรหม)  ปู่ชื่อพัด 27/6/15  
๓๖๒๖ พรหมลัทธ Brahmaladdha หลวงจรุงจิตประชา (หอม)  กรมการพิเศษจังหวัดเพ็ชรบูรณ์  บิดาชื่อหลวงจำนพคุณ (พรม)  ปู่ชื่อขุนสุวรรณนพคุณ (ลวด) 11/12/16  
๑๓๓๖ พรหมลัมภัก Brahmalambhaka ขุนขยันแยกประเทศ (ฃาว) ผู้ช่วยแม่กองวางหมุดสามเหลี่ยม  กรมแผนที่  ปู่ชื่อพรม  บิดาชื่อขุนภักดี (หลำ) 21/4/14  
๑๑๖๓ พรหมวงศนันทน์ Brahmavansanandana เจ้าไชยสงคราม (มธุรศ)  กรมการพิเศษเมืองน่าน  บุตรพญาพรหมวงศ์ 15/3/13  
๒๕๔๙ พรหมวงศานนท์ Brahmavansananda รองอำมาตย์โท พระอุบลการประชานิตย์ (บุญชู)  ผู้ช่วยคลังมณฑลอุบลราชธานี  ปู่ชื่อท้าวพรหมวงษา 26/9/15  
๐๓๒๖ พรหมวัฒนะ Brahmavaddhana หลวงหัดถาพินิต (พรม)  กรมโยธามหาดเล็ก* 14/7/13 *  กรมศิลปากร
๖๐๕๑ พรหมวิภา Brahmavibha นายร้อยโทกำยาน  กรมพยาบาลทหารบกที่ ๑๐  กับขุนแสงเบญจาวุธ (เพชร) บิดา  ปู่ชื่อพรหม 3/9/21  
๒๙๑๘ พรหมวีระ Brahmavira พลเสือป่าอาจ  กรมเสือป่ม้าหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อพรหม 28/2/15  
๑๓๒๑ พรหมศริน Brahmasarin นายร้อยเอก ขุนอมรศักดาวุธ (นิ่ม)  ผู้รั้งกรมทหารราบที่ ๒  กับนายไฝ (บิดา)  นายไฝเป็นบุตรนายพรม 17/4/14  
๒๗๔๑ พรหมเศรณี Brahmasreni หลวงพิทักษ์จินดา (ท้วม) บิดา  กับขุนวิเชียรโกษา (เที่ยง)  พระคลังเมืองเพ็ชรบูรณ์  ปู่ชื่อขุนพินิจไกรลาศ (พรม)  ทวดชื่อขุนศรี (สาย) 7/11/15  
๕๙๔๙ พรหมสถิต Brahmasthita ขุนอักษรสิทธิ์ (ทองอยู่)  ครูโรงเรียนประจำมณฑลมหาราษฎร์  บิดาชื่อพรม  ปู่ชื่อคง ทำสวน 28/5/21  
๔๗๔๐ พรหมสังวร Brahmasanvara รองผู้กำกับตรีสงวน  ครูใหญ่โรงเรียนอำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  ปู่ชื่อพรม 3/2/18  
๑๓๖๘ พรหมสาฃา Bramasa^kha^ na Sakolnagara พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นคำ)  ผู้ว่าราชการเมืองสกลนคร  ทวดชื่อพระบรมราชา (พรหมา)  ปู่ชื่ออุปฮาดพระนาคี (กิ่ง) 25/4/14  
๕๐๙๐ พรหมสุนทร Brahmasundara พลเสือป่าจำลอง  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  กับนายสิน (บิดา)  ปู่ทวดชื่อพรม  ปู่ชื่อดี 31/5/19  
๖๑๖๗ พรหมสุภา Brahmasubha ราชบุรุษเอม  ครูโรงเรียนวัดมหาธาตุ   บิดาชื่อขุนพรหมสุภา(กาด) 19/11/21  
๑๐๘๓ พรหมเสน* Brahmasena นายพันตรี หลวงพิพิธเสนา (ชื่น)  สัสดีมณฑลราชบุรี 6/3/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "พรหมะเสน"  (รจ. ๓๐/๒๒ มีนาคม  ๒๔๕๖  หน้า ๓๐๑๒)
๕๖๘๕ พรหมหิตาทร Brahmatitadara นายนาม  นายสาย  กองไปรษณีย์โทรเลข  จังหวัดชุมพร  ปู่ทวดชื่อขุนพรหม (นุ้ย)  ปู่ชื่อหีด 9/8/19  
๓๔๕๐ พรหมะเฐียร Brahmathira พันจ่าเอกพรหม  กองเรือกลชั้น ๔  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อคง 30/9/16  
๓๒๕๙ พรหมะวัน Brahmavana นายร้อยตรีแจ่ม  กรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทวดชื่อพรหม  ปู่ชื่อขุนนรินทร์กำธร (เผื่อน) 8/7/16  
๔๘๗๖ พรหมะสัจจะ Brahmasaccha รองอำมาตย์ตรีจำนง  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ทวดชื่อหลวงสัจจา  บิดาชื่อพระพรหมราชพิทักษ์ (พรหม) 5/4/19  
๕๒๔๐ พรหมาคม Brahmagama นายร้อยตำรวจตรีแฉ่ง  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ทวดชื่อพรหม  ปู่ชื่อมา 14/6/19  
๑๑๑๐ พรหมายน Brahma^yana ขุนบันเทิงทนุราษฎร์ (สำเภา)  นายอำเภอวังขนาย  เมืองกาญจนบุรี  ปู่และบิดาเป็นที่พระพรหมประสาทศิลป์ 7/3/13  
๔๙๓๖ พรหมินทะโรจน Brahmindarochana นักเรียนแพทย์เสือป่าจำรัส  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  กับนายพรม (บิดา)  ปู่ชื่อิน 16/4/19  
๑๔๐๔ พรหโมบล Brahmopala หลวงบุเรศผดุงกิจ (รวย)  ปลัดกรมกองตระเวณ  เป็นหลานเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์  เมืองอุบลราชธานี 27/4/14  
๔๕๖๓ พรหโมปการ Brahmopaka^ra ขุนอุปการการีเขตร์ (แม้น)  รองเสนามหาดไทย  จังหวัดลำปาง  ทวดชื่อพรหม  ปู่ชื่อโม 9/7/18  
๐๑๕๒ พราหมณะนันทน์ Brahmananandana พระยาศิริสัตย์สถิตย์ (จัน)  กองหนุน  กรมมหาดเล็ก 3/7/13  
๐๐๖๖ พราหมณายน Brahmanayana ขุนสุภัตรการกำหนด (กิ่ง)  มหาดเล็ก  กองครัวเฃ้าต้น เป็นเชื้อพราหมณ์ 20/6/13  
๔๑๔๓ พฤกษยาชีวะ Brikshya^jiva ขุนธนะพิธพิพัฒน์ (จิ๋ว)  นายเวรกรมบาญชี  กระทรวงธรรมการ  บิดาและปู่หาเลี่ยงชีพในการทำสวน 3/8/17  
๒๗๘๘ พฤกษะภูติ BrikshabHu^ti ขุนวรกิจโภคาทร (ปลั่ง)  กรมเจ้าจำนวน  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อพุ่ม 12/12/15  
๓๖๖๗ พฤกษะวัน Brikshavana ขุนคุรุการพิจิตร (ห่วง)  ธรรมการจังหวัดพิจิตร  ทวดชื่อจีนเยียนต้น  ปู่ชื่อจีนเกียวัน 17/12/16  
๒๓๑๐ พฤกษะศรี Brikshasri รองอำมาตย์โท ขุนอานุภาพภักดี (วัน)  ยกรบัตรเมืองตะกั่วป่า  นายเพียร พลเรือน  นายพิน ยกรบัตรเมืองพัทลุง  กับนายรุ่น  พลเรือน  สี่นายนี้เป็นพี่น้องกัน   ปู่ชื่อขุนราม (พริก)  ทวดชื่อขุนพิทักษ์อาหาร (เฮง) 7/6/15  
๔๔๖๗ พฤกษาชีวะ Briksha^jiva ขุนการุณสิกขพันธ์ (บุนนาค)  ครูใหญ่โรงเรียนสุขุมาลัย  ปู่ชื่ออ้น  บิดาชื่อวอน หาเลี้ยงชีพด้วยการทำสวน 20/5/18  
๑๙๓๐ พฤกษานนท์ Briksha^nanda พลเสือป่ากลอง  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์   รับราชการประจำกรมพระราชพิธี  กระทรวงวัง  บุตรนายไม้ 9/3/14  
๐๔๘๒ พฤทธิศาลิกร Briddhisa^likara ขุนรักษ์ราชหิรัญ* (บุศย์)  นายเวรเงินพระราชพิธี  กรมพระคลังฃ้างที่  สกุลชาวนา  ฉายา "วุฑ์ฒิโย" 11/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงรักษ์ราชหิรัญ
๒๙๒๒ พลกนิษฐ์ Balakanishtha เจ้าจอมแฉ่ง ในรัชกาลที่ ๕  (บุตรนายอินทรเดช (สังวาล))  ทวดชื่อพระยาพลเทพ (ฉิม) 8/3/15  
๐๔๐๐ พลกุล Balakul นายนาวาเอก พระสุนทรานุกิจปรีชา (วิม)  เจ้ากรมพระธรรมนูญทหารเรือ  เป็นเหล่ากอพระยาพลสงคราม (จัน) และ (ชัง) ซึ่งได้ต่อสู้พม่าทางราชบุรี 2/8/13  
๑๔๕๙ พลจันทร Balachandra ขุนวิเศษธานี (แจ่ม)  กรมการที่ปฤกษา  เมืองราชบุรี  นายร้อยโทสาย  ประจำกรมบัญชาการกองทัพที่ ๓  กับนายร้อยตรีหรุ่น  ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔  ทั้ง ๓ คนสืบสกุลจากพระยาพลสงคราม (จันทร์) เมืองราชบุรี 1/6/14  
๐๒๑๓ พลทา Balada^ นายร้อยตรี ขุนหัดดรุณพล (จ้อย)  ครูฝึกหัดทหารในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 7/7/13  
๐๐๖๒ พลธร Baladhara นายพันเอก พระทรงพลภาพ* (เผื่อน)  ปลัดกรมตำรวจภูธร 20/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น นายพันตำรวจเอก พระยาทรงพลภาพ
๑๓๗๙ พลธีระ Bhaladhira นายร้อยเอกเธียร  หัวหน้าแพนกที่ ๔  กรมเสมียนตรา  กระทรวงกลาโหม  บุตรนายพน 25/4/14  
๐๗๒๕ พลนิเทศ Balanidesa นายร้อยเอก ขุนเจนกระบวนหัด (หยิน)  ครูฝึกหัดกายกรรม  ประจำโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  กระทรวงกระลาโหม 10/10/13  
๔๑๙๐ พลบุตร์ Balaputra มหาดเล็กสำรองบุญเพ็ง  กรมบัญชาการสภาจางวางมหาดเล็ก  กับนายทิ่ม  ทวดชื่อพระพลบุรี 29/8/17  
๐๐๘๕ พลภัฏ Balapat นายตำรวจโท ขุนพรหมรักษา (เวก)  กรมพระตำรวจ 22/6/13  
๕๓๙๐ พลเภรี Balabhari พลตำรวจดาว  ประจำเรือยนต์  กรมตำรวจพระนครบาล  หลวงพล (บิดา) 29/6/19  
๓๙๘๐ พลมัต Balamat รองอำมาตย์โทเบี้ยว  ผู้พิพากษาศาลมณฑลมหาราษฎร์  ปู่ชื่อพระพลสงคราม  ทวดชื่อบิ 30/5/17  
๕๓๗๐ พลวรรณาภา Balavarna^bha^ นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจสว่าง  กองตำรวจภูธร  มณฑลปัตตานี  ปู่ทวดชื่อพล  ปู่ชื่อวรรณ 29/6/19  
๕๓๕๕ พลวัฒนะ Balavadhana นายร้อยตำรวจตรีอิ่ว  ประจำกรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ทวดชื่อพล  ปู่ชื่อหลวงประชุมประชาราษฎร์ (เจริญ) 29/6/19  
๑๕๙๙ พลวิเศษ Balavises ขุนวิไสยโกษากร (โต๊ะ)  นายอำเภอเมืองอุกรธานี  ทวดชื่อพระพล  บิดาชื่อขุนวิเศษ 15/9/14  
๐๑๒๐ พลศิริ Balasiri หลวงศรีสุทธโภชน์ (สอน)  กรมมหาดเล็ก 29/6/13  
๑๒๗๔ พลางกูร Bala^nkura หลวงผดุงวิทยาเสริม (กำจัด)  กระทรวงธรรมการ  ทวดคือเจ้าพระยาพลเทพ (หลง) 13/4/14  
๔๘๔๑ พลายนนันทน์ Balayannandana ขุนประดิษฐ์โอสถ (ลอย)  แพทย์ประจำจังหวัดมหาสารคาม  บิดาชื่อพลาย 5/4/19  
๔๗๒๐ พลายะสุต Bala^yasuta รองผู้กำกับตรีบุบผา  ว่าที่ครูใหญ่โรงเรียนทวีธาภิเศก  จังหวัดธนบุรี  บิดาชื่อพลาย 3/2/18  
๒๓๙๖ พลารชุน Bala^rjuna รองอำมาตย์โทแช่ม  ผู้พิพากษารองศาลเมืองหลังสวน  ปู่ชื่อหลวงนรินทรภักดี (พล)  ทวดชื่อฃาว 20/7/15  
๔๒๔๙ พลาศรัย Bala^sraya หลวงชาญรัฐกิจ (เชย)  นายอำเภอโคกพระ  จังหวัดมหาสารคาม  ปู่ชื่อหลวงพลอาไศรย (สมบุญ)  บิดาชื่อหลวงพลอาไศรย (ต่อ) 5/12/17  
๓๓๑๕ พลิคามิน Baliga^min นายวาด มหาดเล็ก  นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน  ภูมิลำเนาเดิมของสกุลอยู่บางพลี  สมุทปราการ 22/7/16  
๐๔๖๘ พหลโยธิน Bahalayodhin มหาอำมาตย์ตรี (นายพลตรี)* พระยาพหลพลพยุหเสนา** (นพ)  สมุหเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑลนครราชสีมา  (ราชองครักษ์พิเศษ)  เป็นบุตรพระยาพหลพลพยุหเสนา (กิ่ม) 11/8/13 *เดิมเป็นนายทหารได้รับพระราชทานยศ พลตรี  เมื่อโอนมารับราชการพลเรือนจึงโปรดพระราชทานยศพลเรือนที่ มหาอำมาตย์ตรี  ** ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยากำแหงสงคราม
๕๓๔๑ พหุบุญญานนท์ Bahupunna^nanda ขุนพันธนาคารพิทักษ์ (พยอม)  กระทรวงนครบาล  ปู่ทวดชื่อบุญมี  ปู่ชื่อบุญมาก 29/6/19  
๔๙๘๔ พหุลานนท์ Bahulananda พลเสือป่ามาก  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ 17/5/19  
๔๙๖๐ พะการะสุต Baka^rasuta นักเรียนแพทย์เสือป่าพัก  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 16/4/19  
๕๗๗๕ พักตรพันธานนท์ Baktrabandha^nanda พลเสือป่าลมัย  กรมเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ  ปู่ชื่อภักตร์  บิดาชื่อพันธุ์ 15/12/19  
๓๔๔๒ พักตระเก์ษตริน Baktrakshetrin ขุนภักดีองค์ (จาด)  กระทรวงธรรมการ 10/9/16  
๓๕๖๔ พักตรานนท์ Baktra^nanda นายวาด  พนักงานทอผ้า  กองเกษตร์  มณฑลนครราชสีมา  ทวดชื่อจีนพัก 25/11/16  
๔๔๑๔ พังคานนท์ Banga^nanda พลเสือป่าแก่น  ประจำหมู่ ๑  หมวด ๑  กองร้องที่ ๕  กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก  ปู่ชื่อพั้ง 4/5/18  
๕๓๒๔ พัชรัษเฐียร Bajrasthira นายร้อยตำรวจตรีพริ้ง  กองตำรวจภูธรมณฑลภูเก็ต  ปู่ทวดชื่อเพดคง 29/6/19  
๔๑๘๗ พัฒนานนท์ Badhana^nanda ขุนวิจิตร์จำนง (พด)  นายเวรกองช่าง  กรมศิลปากร  กระทรวงวัง  บิดาชื่อพัด 29/8/18  
๓๖๓๑ พัณโณทยาน Bannodya^na ขุนสถิตย์สาทร (สุข)  พนักงานคัดแบบโยธา  พแนกในกระทรวงวัง  ปู่ชื่อสี  บิดาชื่อสวน 11/12/16  
๐๒๙๓ พัตระปาล Batrapa^l พระศุภรัตกาษายานุกิจ (บุตร์)  เจ้ากรมคลังศุภรัต*  กระทรวงวัง 13/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เจ้ากรมพระราชกุศล"
๔๑๓๕ พันธนะวาทิน Bandhanava^dhin นายร้อยตรีริน  นายแตรวง  กรมทหารบกราบที่ ๓  บิดาชื่อพ่วง 3/8/17  
๖๒๓๑ พันธนานนท์ Bandhana^nanda พลเสือป่าเชื้อ ประจำหมวด ๒  กองร้อยที่ ๒   กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อห่วง 25/12/21  
๐๗๘๐ พันธเสน Bandhasen นายร้อยตรีเหลี่ยม  ผู้ช่วยสัสดีมณฑลกรุงเก่า  ปู่ชื่อพ่วง 1/12/13  
๒๐๘๕ พันธะเวส Bandhavesa นักเรียนทหารกระบี่แสวง (เล็ก)  กรมโขนหลวง  บุตรนายใย พ่อค้า 18/3/14  
๒๒๒๑ พันธัย Bandhaya นายสงัด กองคลังวรภาชน์  ทวดชื่อพระสุกจำลองสุทร (พัน)  ปู่ชื่อไทย 7/5/15  
๕๐๖๒ พันธานนท์ Bandha^nanda นายหมู่โทประไพ  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  กับนายพัน (บิดา)  ปู่ชื่อเท 31/5/19  
๒๑๕๖ พันธาภา Bandha^bha^ มหาดเล็กวิเศษ ขุนสมิทธิ์เลขการ (ดัด)  ประจำกองบาญชี  กรมมหรศพ  บิดาชื่อใย  ปู่ชื่อหลวงอภัยพิทักษ์ (แสง) 8/4/15  
๐๙๗๕ พันธุนิล Bandhunila นายร้อยโทแฉล้ม  ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๒  กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔  มณฑลราชบุรี  ปู่ชื่อพัน  บิดาชื่อเขียว 12/2/13  
๒๘๔๒ พันธุบรรยงก์ Bandhuparyanga พลเสือป่าประยงค์  ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๓๘  โรงเรียนวัดกลาง  จังหวัดสมุทรปราการ  บิดาชื่อเผ่า 14/7/15  
๑๔๘๑ พันธุประภาส Bandhuprabha^sa นายร้อยโทแสง  ผู้รั้งผู้บังคับกองปืนกล  ในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์  บุตรนายแจ่ม  ปู่ชื่อนายพ่วง 6/7/14  
๔๔๔๙ พันธุพุกกะณะ Bandhubukkana นายร้อยตรีเอี่ยม  กรมทหารบกม้าราชบุรี  ทวดชื่อเนื่อง  ปู่ชื่อพุก 20/5/18  
๑๘๙๗ พันธุมคุปต์ Bandhuma^gupta ว่าที่นายเรือโทสวัสดิ์  สำรองราชการหน้าที่ช่างกล  ปู่ชื่อพัน  บิดาชื่อสงวน 7/3/14  
๒๑๒๒ พันธุมจินดา Bandhumachinta^ พลเสือป่าจ่าง  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อพัน  ปู่ชื่อจิ๊น 23/3/14  
๔๙๔๙ พันธุมณี Bandhumani นักเรียนแพทย์เสือป่ามณี  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 16/4/19  
๐๑๘๘ พันธุมนันทน์ Bandhumanandana พระยานครไภยพิเฉท (ปลิว)  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์   ปู่ชื่อพัน 5/7/13  
๑๑๙๗ พันธุมนาวิน Bandhumana^vin นายเรือเอก หลวงหาญสมุท (บุญมี)  ผู้บังคับการเรือพิฆาฏ "เสือคำรณสินธุ์"  บุตรนายพัน 19/3/13  
๒๗๑๓ พันธุมโพธิ Bandhumabodhi ขุนวิเศษบุรี (แวว)  สารวัดใหญ่  กรมพลตระเวณ  กระทรวงนครบาล  ทวดชื่อพัน  ปู่ชื่อโพ 1/11/15  
๑๒๗๗ พันธุมสุต Bandhumasuta ขุนรัตนโกษา (ช้อย)  นายเวรกรมสารบรรณ  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บุตรนายพันธุ์ 13/4/14  
๑๒๓๑ พันธุมเสน Bandhumasena นายพันตรี หลวงนฤสารสำแดง (วัน)  สำรองราชการกรมสัสดี  ปู่ชื่อขุนสท้านธาตรี (พัน) 4/4/14  
๖๐๖๒ พันธุวร Bandhuvara นายร้อยโทพันธุ์  กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๗ 3/9/21  
๔๗๓๑ พันธุสวัสดิ์ Bandhusvasti รองผู้กำกับตรีโปร่ง  ครูโรงเรียนตัวอย่าง เป็ญจมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี 3/2/18  
๓๓๒๑ พันธุสาร Bandhusa^ra ขุนประพัตรนวกิจ (ศุข)  กระทรวงคมนาคม 30/7/16  
๔๙๖๕ พันธุสิริ Bandusiri นักเรียนแพทย์เสือป่าบุญช่วย  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 16/4/19  
๕๘๒๕ พันธุเสวี Bandhusevi เด็กชาเชื้อ  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก 4/9/20  
๐๐๐๙ พัลลภ Ballabha นายจ่าเรศ* (ช่วง)  มหาดเล็กห้องพระบรรทม 15/6/13 เขียนให้เอง

*  เจ้าหมื่นเสมอใจราช
           
          *  เจ้าหมื่นเสมอใจราช
๕๙๘๗ พัสดุธาร Bastudha^ra นายหมวดตรี ขุนทรงธนสาร (ลำดวน)  กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี  นายพัศเป็นบิดา 11/6/21  
๑๖๗๑ พัสตรานนท์ Bastra^nanda นายเรือตรีมาน  ประจำกองทุ่นระเบิด  กรมสรรพาวุธ  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อนายโปง 6/10/14  
๒๔๖๘ พาทยาชีวะ Ba^dya^jiva พันเด็กชาเอกนาค  ประจำกรมพิณพาทย์หลวง  บุตรนายหง อาชีวะทางทำพิณพาทย์ 27/8/15  
๒๒๒๒ พาลกะจันทร Balakachandra นายพุฒ  กองคลังวรภาชน์  ปู่ชื่อหนู  บิดาชื่อจัน 7/5/15  
๒๑๘๒ พาลกะดิษย์ Ba^lakatishya นายสิน  นายเวรการกองขี่ม้า  กรมพระอัศวราช  ทวดชื่อน้อย  ปู่ชื่อดิศ 14/4/15  
๑๓๒๐ พาลการมย์ Balaka^romya นายร้อยเอก ขุนพหนเสนา (อาจ)  สำรองราชการกรมพระธรรมนูญทหารบก  ปู่ชื่อพระสยามนนทเฃตรขยัน (ฉิม)  บิดาชื่อขุนสุนทรวารี (หร่ำ) 17/4/14  
๑๐๘๕ พาหุรักษ์ Ba^huraksha ขุนธนพัฒนากร (เยื้อน)  สรรพากรเมืองราชบุรี  หลานพระยาสมพาหบดี 6/3/13  
๔๖๔๑ พิชชาโชติ Bija^joti นักเรียนนายเรือแดง  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  ทวดชื่อพิศ  ปู่ชื่อโชติ 10/10/18  
๔๕๙๕ พิชัยมงคล Bijayamongol ขุนนิวาศวนารักษ์ (ทองอยู่)  นายอำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  ทวดชื่อพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (มงคล)  เคยเป็นผู้ว่าราชการเมืองพิชัย 18/9/18  
๔๘๒๒ พิชัยศรทัต Bijayasaradat ขุนอนุการนพกิจ (หลี)  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ทวดชื่อพระยาเทพพิไชย (ชู)  ปู่ชื่อหลวงรัตนราชอาศ (สอน)  บิดาชื่อขุนศรีราชอาศ (ทัด) 5/4/19  
๕๗๕๖ พิชัยศิริ Bijayasiri ขุนศิริรัฐการ (ชุ่ม)  จ่าจังหวัดสวรรคโลก  ปู่ทวดชื่อขุนพิไชยสมบัติ (แต้เซี้ยะ) 15/12/19  
๐๐๖๑ พิไชยแพทย์ Bijayabaedya หลวงวิวิธเวชการ (เวช)  แพทย์  กรมมหาดเล็ก  สกุลพระยาพิไชย (กระต่าย) 20/6/13  
๕๕๒๐ พินทุกนก Bindukanaka นายปลื้ม  ครูโรงเรียนกรมรังวัดที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  กับนายพิน (บิดา)  ปู่ชื่อทอง 5/7/19  
๒๐๓๐ พินทุผลิน Binduphalin นักเรียนทหารกระบี่ทวน  กรมโขนหลวง   บุตรนายพิน  ชาวสวน 18/3/14  
๐๓๐๐ พินทุโยธิน Binduyodhin นายพันเอก* พระยาสุรราชฤทธานนท์ พหลพลภักดี (พิน)  ผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ราชองรักษ์เวร 13/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายพลตรี
๐๓๒๘ พินทุวัฒนะ Binduvaddhana ขุนชำนาญภิรมย์* (พิน)  กรมโยธามหาดเล็ก 14/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงบริรักษ์นาฏกาคาร  กรมมหรศพ
๒๘๕๙ พินทุสมิต Bindusmita พลเสือป่าแถม  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๖  มณฑลกรุงเทพฯ  ปู่ชื่อพิน  บิดาชื่อยิ้ม 14/2/15  
๕๓๗๘ พินทุเสน Bindusen นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจเสน  กรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อพินธ์ 29/6/19  
๐๔๐๕ พิมพโกวิท Bimbakovida หลวงลักษณพิมพการ (เปลี่ยน)  กรมช่างมหาดเล็ก 3/8/13  
๕๘๕๙ พิมพสิริ Bimbasiri นายหมู่ตรีแม้น  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  กับนายใย (บิดา)  ปู่ชื่อเหม็น 1/2/20  
๐๗๙๐ พิมพสูต Bimbasuta พระพิทักษ์สุนทรกิจ (บัง)  นายอำเภอเมืองวิเชียร  มณฑลเพชรบูรณ์  กับพระพิทักษ์เทพธานี (พร) ผู้รักษากรุงเก่า  เป็นบุตรพระอุปราชา (พิมพ์) 4/12/13  
๔๕๓๔ พิมพะกร Bimbakara ขุนอุปการบรรณกร (กริด)  กรมบาญชีกลาง  กระทรวงพระคลีงมหาสมบัติ  ปู่ชื่อขุนรจนาโลหกิจ (จัน)  ครั้งโรงพิมพ์การ กรมพระอาลักษณ 22/6/18  
๔๗๖๐ พิมพะติกติกะ Bimbatiktika นายหมู่ลูกเสือโทพินิจ  ครูโรงเรียนชลราษฎร์อำรุง  จังหวัดชลบุรี  ปู่ชื่อพลับ  บิดาชื่อชม 3/2/18  
๕๒๓๖ พิมพะบุตร Bimbaputra นายร้อยตำรวจตรีหงวน  ผู้ช่วยนายทะเบียน  กรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อคล้าย 14/6/18  
๖๑๐๘ พิมพะพันธุ์ Bimbabandhu พันเด็กชาตรีเคลือบ  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก 24/9/21  
๕๘๓๑ พิมพะสิงห์ Bimbasinha ขุนสมาหารราชวิตร์ (สิงโต)  ศุภมาตราจังหวัดธัญญบุรี  บิดาชื่อเหมือน 4/9/20  
๑๖๕๑ พิมพานนท์ Bimba^nanda ขุนพนมพนารักษ์ (เฮ้า)  นายอำเภอเรณูนคร*  มณฑลอุดร  ปู่ชื่อพระราชกิจภักดี (พิมพา) 29/9/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นายอำเภอกุสุมาลย์  มณฑลอุดร"
๒๒๓๒ พิมพาภัย Bimba^bhaya นายทองดี  กองคลังวรภาชน์   ปู่ชื่อหุ่น  บิดาชื่อเฉย 7/5/15  
๕๕๕๘ พิมลบรรยงก์ Bimalaparyanka ขุนมัชชากรธนารักษ์ (เขียน)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุรา มณฑลนครราชสีมา  ปู่ชื่อยง  บิดาชื่อหลวงพิมลสุนทร (ตรัว) 26/7/19  
๖๐๐๖ พิริยะพงศ์ Biriyabanda พลเสือป่ากิมเปา  ประจำหมวด ๑  กองร้อย ๖  กองเสือป่าจังหวัดเพ็ชร์บุรี  นายเพียน บิดา  ปู่ชื่อนายพงศ์ 11/6/19  
๔๒๐๓ พิริยะโยธิน Biriyayodhin นายร้อยตรีเพียร  กรมทหารบกช่างที่ ๓ 27/9/17  
๖๓๓๒ พิลาปุรณะ Bilapurna ว่าที่รองอำมาตย์ตรีสมจิตร์  ปลัดอำเภอบางกอกใหญ่  จังหวัดธนบุรี  ทวดชื่อทองอิน  ปู่ชื่อพิลา  บิดาชื่อเพ็ง 3/6/22  
๐๙๑๒ พิศลยบุตร Bisalayaputra หลวงไชยชำนาญนิติ (ฉิม)  นอกราชการ กระทรวงยุติธรรม  เป็นหลานพระยาพิศลสมบัติบริบูรณ 15/1/13  
๐๖๖๐ พิศาลบุตร* Bisa^lputra หลวงภัทรผลพานิช (ฮง)  กรมท่าซ้าย  กระทรวงนครบาล  บุตรพระพิศาลผลพานิช (ลิฉาย)  ปู่คือพระยาพิศาลผลพานิช (สือ)  ทวดคือพระยาพิศาลผลพานิช (ชื่น) 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "พิศาลบุตร์"
๑๙๖๔ พิสมัยรัต Bismayarat พลเสือป่าเปลี่ยน  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  และประจำกรมมหรศพ  บิดาชื่อแปลก  ปู่ชื่อรอด 12/3/14  
๐๔๘๘ พีชผล Bijapha^la ขุนเจริญโภคสมบูรณ (เชื้อ)  นายเวรบาญชี   กรมพระคลังฃ้างที่ 11/8/13  
๐๐๙๙ พีชเสน Bijasen ขุนจิตร์จำนงการ* (เชิ้อ)  กรมมหาดเล็ก 24/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงจิตร์จำนงการ
๐๗๐๒ พีชานนท์ Bi^jananda ขุนศักดิ์สินประสิทธิ์* (ช่วง)  นายเวร  กรมตรวจและกรมสารบาญชี  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บิดาชื่อเชื้อ 21/9/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงศักดิ์สินประสิทธิ์
๓๘๒๘ พีรานนท์ Bira^nanda พลเสือป่าวงศ์  รองผู้กำกับลุฏเสือ กองที่ ๘ มณฑลกรุงเก่า  ทวดชื่อเพียน 14/2/16  
๐๐๐๓ พึ่งบุญ ณ กรุงเทพ Phungbun na Krungdeb พระยาประสิทธิ์ศุภการ (หม่อมหลวงเฟื้อ)  จางวางมหาดเล็กห้องพระบรรทม* สกุลหม่อมไกรสร 30/5/13 เขียนให้เอง 

*  อธิบดีกรมมหาดเล็กและผู้บัญชาการกรมมหรศพ
           
          *  อธิบดีกรมมหาดเล็กและผู้บัญชาการกรมมหรศพ
๑๙๔๗ พุกกณะวณิช Bukkanavanija นายร้อยตรีใย  แพทย์ประจำกองพยาบาลที่ ๘  ปู่ชื่อพุก เป็นคนค้าฃาย 10/3/14  
๑๒๓๖ พุกกณะสุต Bukkanasuta หลวงบรรณเวควินิต (ไชย)  อาจารย์โรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข  ปู่ชื่อพุก 4/4/14  
๑๒๑๕ พุกกณานนท์ Bukkana^nanda พระอนันต์นรานุกูล (ส่าง)  ปลัดมณฑล  ประจำจังหวัดสุรินทร์  มณฑลอุบลราชธานี  กับหมื่นทยานราญรุก* (ถี่) บิดา  หมื่นทยานราญรุกเป็นบุตรนายพุก 30/3/13 * ประทวนตราตั้ง
๓๖๐๒ พุกกะคุปต์ Bukkagupta หลวงวรราชเนตรรักษา (เพ็ชร์)  กระทรวงธรรมการ  บิดาชื่อขุนศรีสมบัติ (พุก)  ปู่ชื่อขุนศรีจำนง (คุ้ม) 3/12/16  
๓๗๓๓ พุกกะจันทร Bukkachandra พลเสือป่าสวัสดิ์  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี  ทวดชื่อพุก  ปู่ชื่อจันทร 30/1/16  
๓๑๐๙ พุกกะโชติ Bukkajoti นายพันตำรวจตรี พระกำจัดโสณฑ์ทุจริต (จร)  ผู้กำกับการกรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อพุก  ปู่ชื่อขุนภักดี (เอี่ยม) 28/5/16  
๔๒๘๖ พุกกะณะเสน Bukkanasen พันจ่าเอกโมรา  กรมเสนาธิการทหารเรือ  ปู่ชื่อพุก 19/12/17  
๓๔๒๑ พุกกะนิยม Bukkaniyama พันเด็กชาตรีทรง  กรมยานยนต์หลวง  ทวดชื่อพุก  ปู่ชื่อเนียม 2/9/16  
๖๓๒๕ พุกกะเปรมะ Bukkaprema นายหมู่ตรีสุกุล  ประจำกองร้อยหลวง  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อเปรม  บิดาชื่อพุก 29/4/22  
๖๒๒๘ พุกกะพันธุ์ Bukkabandhu พลเสือป่าโชติ  ประจำหมวด ๔  กองร้อยที่ ๒  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อหลวงสุวรรณ์  บิดาชื่อพุก 25/12/21  
๔๒๙๕ พุกกะภูติ Bukkabhu^ti ขุนบรรณนิธิโสภณ (ฉัย)  กรมบาญชีกลาง  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  กับนายเล็ก (บิดา)  ปู่ชื่อพุก 19/12/17  
๑๕๙๑ พุกกะมาน Bukkama^na หลวงดรุพันพิทักษ์ (สนิท)  ปลัดกรมป่าไม้  มณฑลนครสวรรค์  กับขุนรัถวิสิฐสาทร (เที่ยง)  เจ้าพนักงานสถานีรถไฟปากน้ำโพ  บิดาชื่อพุก  ปู่ชื่อมา 15/9/14  
๑๘๑๗ พุกกะรัตน Bukkaratna นายเรือตรีพลอย  รั้งตำแหน่งต้นกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๒  เมืองสมุทสาคร  ปู่ชื่อพุก 17/12/14  
๖๑๕๘ พุกกะวรรณะ Bukkavarna ราชบุรุษเปลี่ยน  เสมียนเอกกรมศึกษาธิการ  กระทรวงธรรมการ  บิดาชื่อพุก 19/11/21  
๒๔๙๙ พุกกะเวส Bukkavesa รองอำมาตย์เอก หลวงวิภาชวิทยาสิทธิ์ (สังข์)  ธรรมการมณฑลจันทบุรี (พี่)  กับรองอำมาตย์เอก หลวงพิรุฬห์พิทยาพรรณ (สวน)  พนักงานจัดการโรงเรียนแขวงตวันตกใต้ (น้อง)  บิดาชื่อพุก เป็นคนค้าฃาย 5/9/15  
๑๕๔๕ พุกกานนท์ Bukka^nanda ขุนแพรวประทีปฉาย (เม) พนักงานไฟ้า   กรมชาวที่  ปู่ชื่อพุก 21/7/14  
๔๓๒๗ พุฒานนท์ Budha^nanda นักเรียนมหาดเล็กหลวงพร  ปู่ชื่อพระพุฒาจารย์ (มา) 21/1/17  
๓๓๔๖ พุทธิเก์ษตริน Buddhikshetrin นายร้อยโทอุ่น  กรมพระธรรมนูญทหารบก  ปู่ชื่อพุด เป็นชาวนา 6/8/16  
๓๙๗๐ พุทธิจุณ Buddhichun นายร้อยโทอ๋อย  กรมทหารบกราบที่ ๑๐  ทวดชื่อพุฒ  ปู่ชื่อจุ่น 30/5/17  
๓๑๘๐ พุทธินันทน์ Buddhinandana นายเรือตรีจู  คลังยุทธอาภรณ์  กองพัศดุทหารเรือ  ทวดชื่อพุฒ 17/6/16  
๓๔๐๑ พุทธิปาณ Buddhipa^na นายร้อยโทสวัสดิ์  กรมคลังแสงทหารบก  บิดาชื่อพุด  ปู่ชื่อปาน 2/9/16  
๑๕๐๐ พุทธิแพทย์ Buddhibaedya นายร้อยโทชื่น*  ผู้ช่วยหัวหน้าแพนกครูแพทย์ศุฃาภิบาลทหารบก (แพทย์ประกาศนียบัตรอังกฤษ  ชั้นสมาชิกแห่งราชวิทยาลัยแพทย์ตัดผ่า และชั้นอนุสมาชิกแห่งราชวิทยาลัยแพทย์ยา  ปู่ชื่อหลวงพิทักษ์วรรคเรศร (พุฒ) 6/7/14 * นายร้อยเอกชื่น
๔๓๔๒ พุทธิเภสัช Buddhibheshaj รองผู้กำกับตรีเกลียว  ครูโรงเรียนวัดศรีสุริโยวงศ์  จังหวัดราชบุรี  ปู่ชื่อพุฒ  ทวดชื่อยา 20/2/17  
๒๔๗๐ พุลละผลิน Bullaphalin พันเด็กชาโทกู๋  ประจำกรมพิณพาทย์หลวง  ปู่ชื่อพูน ทำสวน 27/8/15  
๕๘๐๐ เพชรกรรพุม Bejrkarbum พลเสือป่าเพ็ชร์  กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์  บิดาชื่อพุ่ม 25/6/20  
๑๕๘๙ เพชรจันทร Bejrchandra นายร้อยตรีแหวน  ประจำกองตำรวจภูธรร้อยเอ็จ  ปู่ทวดชื่อเพชร์  ปู่ชื่อจัน 9/9/14  
๑๖๘๙ เพชรชาติ Bejraja^ti นายเรือตรีเลียบ  นายเวรหนังสือ  กรมชุมพล  กับนายเรือตรีกลับ ประจำกองสำรวจแผนที่ทเล   กรมยุทธศึกษา (น้อง)  ปู่ชื่อเพชร์  บิดาชื่อเกิด 11/10/14  
๒๗๔๖ เพ็ชรบุตร Bejraputra ขุนกลยาณพินิศ (อุ่น)  เจ้าพนักงานสถานีช่องแค  กรมรถไฟหลวง  ปู่ชื่อนายสวรรค์ (เพ็ชร์) 7/11/15  
๔๔๗๓ เพ็ชรลดา Bejralata^ นายร้อยตำรวจเอกแจ๋ว  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อเพชร  บิดาชื่อจั่น 20/5/18  
๔๐๒๔ เพชระดิษ Bejratisha ขุนสาทรแพทย์พิทักษ์ (ชม)  สารวัดแพทย์  กระทรวงมหาดไทย  ทวดชื่อเพชร  ปู่ชื่อดิด 9/6/17  
๔๐๙๗ เพชระบูรณิน Bejrabu^rnin หลวงเพ็ชรานุรักษ์ (โต๊ะ)  ปลัดจังหวัดหล่มศักดิ์  ทวดชื่อเจ้าพระยาเพ็ชรัตน์ราชสงครามรามภักดีพิริยพาหุ  ผู้สำเร้๗ราชการเมืองเพ็ชรบุรี  ปู่ชื่อพระยาเพชรัตนสงคราม (ด่อน)  บิดาชื่อหลวงศรีเจริญพลมหาดไทย (ทูป)  กรรมการเมืองเพชรบูรณ์ 3/7/17  
๔๑๑๓ เพชระพรรณ Bejrabarna มหาดเล็กสำรองเพียน  กองไฟฟ้า  กรมชาวที่  กับนายวัด (บิดา)  ปู่ชื่อสีเพชร  ทวดชื่อแก้ว 17/7/17  
๓๙๐๒ เพชรานนท์ Bejra^nanda พระพิศาลวุฒิกร (บุญคง)  กรมการพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทวดชื่อขุนจ่านารถ (บุญเพชร) 31/3/16  
๖๓๖๓ เพชราภา Bejrabha^ พลเสือป่าสว่าง  ประจำแพนกหนังสือ  กรมเสนาธิการเสือป่า  ปู่ชื่อเพชร  บิดาชื่อนุ้ย 19/8/22  
๐๖๒๙ เพญกูล* Benyakul นายพันโท พระอภัยพลรบ (พลอย)  เจ้าพนักงานทะเบียน  กรมยุทธศึกษาทหารบก   กับนายร้อยตรีนพ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สำหรับสกุล เจ้าพระยามหินทรศักดิธำรง (เพ็ง) 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เพ็ญกูล"
๒๓๔๗ เพ็ญชาติ Benyaja^ti หลวงวิเศษโยธาบาล (ชุ่ม)  นอกราชการ (บิดา)  กับอำมาตย์ตรี หลวงชำนาญเนติศาสตร์ (ชม)  ผู้พิพากษาศาลเมืองตรัง  หลวงวิเศษเป็นบุตรนายเพ็ง มหาดเล็ก 1/7/15  
๐๗๖๗ เพ็ญพน Benyabana นายพันตรี หลวงอรรคสรกิจ (วอน)  สารวัดทหารบริเวณพระนคร  ปู่ชื่อเพ็ง  บิดาชื่อเถื่อน 21/11/13  
๑๔๖๙ เพ็ญพร Benyabara นายร้อยเอกผัน  สัสดีเมืองอ่างทอง  กับนายวอน บิดา  บิดานายวอนชื่อนายเพ็ง 15/6/14  
๐๐๕๔ เพ็ญพิมล Benyabimol ขุนวรภาคภัณฑรัตน์ (เพ่ง)   มหาดเล็ก  กองพระราชพิธี 19/6/13  
๐๒๑๕ เพญศิริ* Benyasiri ขุนภัณฑรักษ์พิศาล (เพ็ง)  นายเวรพัศดุในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 7/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เพ็ญศิริ"
๐๘๗๙ เพ็ญสุต Benyasuta พระสีหเฃตรบริบาล (รี)  จางวางกำกับราชการเมืองสิงห์บุรี  ปู่ชื่อเพ็ง 20/12/13  
๒๒๓๘ เพฑวณิช Bedavanija พลเสือป่าวาศ (ใหญ่)  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมโขนหลวง  บุตรนายแพ ค้าฃาย 7/5/15  
๖๓๐๗ แพทยานนท์ Baedya^nanda นักเรียนมหาดเล็กหลวงสนั่น  กับขุนอุดมโอสถ (เพ็ชร) บิดา  ปู่ทวดชื่อขุนชาติโอสถ (คง)  ปู่ชื่อขุนพรหมแพทยา (อิ่ม) 22/4/22  
๓๔๐๐ โพธยานนท์ Bodhya^nan นายร้อยโทจั่น  กรมทหารบกม้าราชบุรี  ปู่ชื่อขุนจง (โพ) 2/9/16  
๔๕๑๐ โพธยารมย์ Bodhya^ramya นายร้อยโทล้อม  กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๑๐  กับนายชม บิดา  ปู่ชื่อโพ 12/6/18  
๑๐๖๓ โพธสุต Bodhasuta หลวงประเสริฐสมบัติ (ลอย)  พนักงานคลังเมืองกาญจนบุรี  กับนายแป้น (บิดา)  บิดานายแป้นชื่อโพ 1/3/13  
๐๗๔๙ โพธานนท์ Bodha^nanda นายร้อยโทจูม  นายเวรกองพลที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า  บิดาชื่อโพ 6/11/13  
๓๘๕๕ โพธานุช Bodha^nuja พันเด็กชาเอกแปลก  กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์  บิดาชื่อโพ  ปู่ชื่อนุด 1/3/16  
๕๒๑๙ โพธารชร Bodha^jara นายร้อยตำรวจตรีผ่อง  กรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อโพ 14/6/19  
๔๑๔๐ โพธารามิก Bodha^ramik ขุนวิทยการประเสริฐ (ระยูร)  ธรรมการจังหวัดราชบุรี  เกิดที่ตำบลโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 3/8/17  
๑๖๕๕ โพธิกนิษฐ Bodhikanisthta นายพันตรี หลวงวิชิตพลหาญ (อึ่ง)  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๕  กับนายพุ่ม (บิดา)  ปู่นายพุ่มชื่อนายโพ  บิดาชื่อนายฉิม 6/10/13  
๓๓๘๓ โพธิกสิกร Bodhikasikara ขุบรรณการพิเศษ (สิน)  กรมกลาง  กระทรวงธรรมการ  ปู่ชื่อโพ เป็นชาวนา 28/8/16  
๔๖๑๔ โพธิกัณหะ Bodhikanha ขุนวิชัยยนตรกิจ (คำ)  กองช่างไฟฟ้า  กรมชาวที่  ทวดชื่อโพ  บิดาชื่อคำ 1/10/18  
๓๒๕๗ โพธิจามร Bodichama^ra ขุนวิจารณ์ราชสฤชฌุ์ (สาย)  นายเวรบาญชี  กระทรวงมุรธาธร  บิดาชื่อโพ  ปู่ชื่อภู่ 1/7/16  
๒๐๒๐ โพธิตาปนะ Bodhita^pana นักเรียนทหารกระบี่ทวี  กรมโขนหลวง   ปู่ชื่อหลวงภักดีนุชิต (โพ)  บิดาชื่อขุนประเสริฐเสนา (ตาบ) 18/3/14  
๔๐๐๕ โพธิทัต Bodhidatta นายเรือตรีฉา  ช่างกลอังกฤษ  กระทรวงทหารเรือ  กับนายหงี  ทวดชื่อโพ 6/6/17  
๕๗๒๖ โพธิทัพพะ Bodhidabha รองอำมาตย์ตรีแช่ม  กระทรวงยุติธรรม  กับนายทับ (ปู่)  ปู่ทวดชื่อโพ 3/9/19  
๔๖๖๕ โพธิเนตร์ Bodhinetra นายร้อยตรีถมยา  กรมทหารบกราบที่ ๗  ทวดชื่อโพธิ  ปู่ชื่อเนตร์ 26/10/18  
๔๙๒๗ โพธิ์ประสาท Bodhiprasa^da นักเรียนแพทย์เสือป่าถนอม  กรมนักเรียนแพทย์  ปู่ชื่อโพธิ์ 16/4/19  
๖๒๐๙ โพธิปักษ์ Bodhipaksha นักเรียนแพทย์เสือป่าเฮง  ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปู่ทวดชื่อโพธิ์  ปู่ชื่อสิน  บิดาชื่อปัก 17/12/21  
๓๗๐๙ โพธิปัทมะ Bodhipadma นายเอี่ยม  พนักงานหอทะเบียนที่ดินมณฑลราชบุรี 19/1/16  
๓๘๕๒ โพธิปิณฑ์ Bodhipinda พลเสือป่าสระ  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  กับนายวงศ์  ทวดชื่อโพธิ์  ปู่ชื่อพุ่ม 18/2/16  
๖๒๗๕ โพธิปิติ Bodhipiti นายสมบุญ  นายประตูน้ำ  กรมทดน้ำ  กระทรวงเกษตราธิการ กับนายอิ่ม (บิดา)  ทวดชื่อจ่าง  ปู่ชื่อโพ 25/2/21  
๖๐๗๖ โพธิผละ Bodhiphala นายร้อยตรีผล  กรมทหารบกช่างที่ ๓  กับนายเฉื่อย บิดา  ปู่ชื่อโพ 17/9/21  
๔๙๗๐ โพธิพันธุ์ Bodhibandhu นายหมู่เอกชื้น  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  กับนายโพ บิดา  ปู่ชื่อแสน  ทวดชื่อขุน 17/5/19  
๓๕๗๑ โพธิพุกกณะ Bodhibukkana นายหมู่โทบุณย์  กรมเสนษะการเสือป่า  ทวดชื่อโพธิ  ปู่ชื่อพุก 25/11/16  
๖๑๗๔ โพธิภักดิ Bodhibhakti ราชบุรุษภักตร์  ครูโรงเรียนวัดจักรวรรดิ์  ขุนพรหมอักษร (โพ) เป็นบิดา 19/11/21  
๑๕๖๓ โพธิมูล Bodhimula นายร้อยตรีฃาว  ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖  ปู่ชื่อโพ  บิดาชื่อมูล 27/7/14  
๐๕๘๓ โพธิโยธิน Bodhiyodhin นายร้อยตรีโพ*  ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยโท
๓๗๖๐ โพธิลักษณ Bodhilakshana พลเสือป่าเล็ก  รองผู้ตรวจการลูกเสือ  มณฑลกรุงเก่า  ทวดชื่อโพ  ปู่ชื่อคล้าย 3/2/16  
๓๐๙๒ โพธิวณิช Bodhivanija รองเสวกตรีเชย  กองการโยธา  กรมพระคลังข้างที่  ปู่ชื่อโพ ค้าขาย 21/5/16  
๓๔๗๕ โพธิวร Bodhivara นายร้อยโทเงาะ  กองดัดสันดานของกองทัพน้อยทหารบกที่ ๑  ปู่ชื่อโพ  บิดาชื่อวอน 7/10/16  
๐๔๙๖ โพธิวสุ Bodhivasu หลวงวรนาฎนิตย์ภักดี (โพ)  ปลัดกรมขอเฝ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี* 11/8/13 * ต่อมาได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ นายร้อยตรีไล้  แพทย์กองดัดสันดาน  กองทัพที่ ๑  ซึ่งเป็นบุตรเขยของหลวงวรนาฏนิตยภักดี  ใช้นามสกุล "โพธิวสุ" ด้วย  (รจ. ๓๑/พ.ศ. ๒๔๕๗  หน้า ๑๙๔๗)
๒๐๕๓ โพธิเวส Bodhivesa นักเรียนทหารกระบี่ถม  กรมโขนหลวง  ปู่ชื่อโพ พ่อค้า 18/3/14  
๐๖๕๐ โพธิศิรินันท์ Bodhisirinanda นายภักดีปรีชา* (ชื่น)  ปลัดกรม  กองศุฃาเหนือ  กรมศุฃาภิบาล  กระทรวงนครบาล  ขุนหาญอาวุธ (โพ) เป็นบิดา  ขุนศรีพลพรรค (สี) เป็นปู่ 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "พระภักดีปรีชา"
๓๖๒๓ โพธิษเฐียร Bodhishthira นายเครื่อง  กรมทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อโพ  ปู่ชื่ออยู่ 11/12/16  
๓๕๓๗ โพธิสาลี Bodhisa^li รองอำมาตย์ตรีสาลี  กรมทาง  กระทรวงคมนาคม  บิดาชื่อโพ 4/11/16  
๐๔๔๕ โพธิสิทธ Bodhisidha ขุนจำเนียรภักดี (สิทธิ)  กรมมหาดเล็ก  พ่อชื่อโพ 7/8/13  
๒๕๓๑ โพธิสุนทร Bodhisundara รองอำมาตย์เอก ขุนสิทธิโกสิยพันธ์ (ผ่อง)  ผู้ช่วยแพนกเพาะปลูก  กรมเพาะปลูก  ทวดชื่อโพ  ปู่ชื่อสุ่น 12/9/15  
๕๐๘๒ โพธิสุภณ Bodhisubhana พลเสือป่าสง่า  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  กับนายโพ บิดา 31/5/19  
๕๘๕๒ โพนทยะประสุต Bondyaprasuta นายหมู่ตรีสุด  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  ทวดชื่อหวัง 1/2/20  
๖๑๙๒ ไพจิตรพันธ์ Baichitrabandhu จ่าเอกวงษ์  ประจำกองเรือกล ชั้น ๔  กรมชุมพลทหารเรือ  ทวดชื่อไพ  ปู่ชื่อจิตร  บิดาชื่อคำ 10/12/21  
๕๖๘๘ ไพฑูรย์ ณ กรุงเทพ Baidurya na Krungdeb หม่อมราชวงศ์ดิ่ง  สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าไพฑูรย์ กรมหมื่นสนินสุเรนทร 22/8/19  
๔๖๙๒ ไพทยะทัต Baidyadat นายหมู่ตรีฮิม  พนักงานโทรศัพท์  กรมไปรษณีย์โทรเลข  ปู่ชื่อไพ 3/11/18  
           นามสกุลพระราชทาน

อักษร ก article
อักษร ข article
อักษร ค article
อักษร ฆ article
อักษร จ article
อักษร ฉ article
อักษร ช article
อักษร ฐ article
อักษร ณ article
อักษร ด article
อักษร ต article
อักษร ถ article
อักษร ท article
อักษร ธ article
อักษร น article
อักษร บ article
อักษร ป article
อักษร ผ article
อักษร ภ article
อักษร ม article
อักษร ย article
อักษร ร article
อักษร ฤ article
อักษร ล article
อักษร ว article
อักษร ศ article
อักษร ษ article
อักษร ส article
อักษร ห article
อักษร อ article