ReadyPlanet.com
dot dot
bulletพระที่นั่งพิมานจักรี
bulletพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน
bulletพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส
bulletพระที่นั่งเทวราชสภารมย์
bulletพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์
bulletพระตำหนักเมขลารูจี
bulletอาคารเทียบรถพระที่นั่ง
bulletสวนโรมัน
bulletศาลท้าวหิรัญพนาสูร
bulletพระมหานาคชินะวร วรานุสรณ์มงกุฎราช
bulletนามสกุลพระราชทาน
อักษร ภ article
นามสกุลเลขที่ นามสกุล นามสกุลอักษรโรมัน พระราชทาน วันที่พระราชทานทาน หมายเหตุ
๒๐๖๘ ภฏานนท์*   นักเรียนทหารกระบี่ฤกษ์ (เล็ก)  กรมโขนหลวง  บุตรจมื่นอินทรเสนา 18/3/14 * นามสกุลนี้โปรดให้ถอนออกจากทะเบียน  เพราะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลบุณยรัตพันธุ์
๕๐๗๖ ภมรกรรพุม Bhamarakarbum พลเสือป่าเพิ่ม  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  กับนายพุ่ม (บิดา)  ปู่ชื่อภู่ 31/5/19  
๕๐๙๒ ภมรนาค Bhamarana^ga พลเสือป่าเสถียร  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อหลวงมหาดไทย (ภู่)  บิดาชื่อหลวงทิพรักษาราษฎร (นาค) 31/5/19  
๕๒๗๒ ภมรนิยม Bhamaraniyama นายร้อยตำรวจตรีพูน  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อเนียม  บิดาชื่อภู่ 29/6/19  
๕๐๔๒ ภมรเนตร Bhamaranetra พลเสือป่าอิน  กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อเนตร์  บิดาชื่อภู่ 31/5/13  
๐๐๕๓ ภมรบุตร Bhamaraputra หลวงอุดมภัณฑาภิรักษ์ (อรุณ)  มหาดเล็ก  กองพระราชพิธี  ปู่ชื่อภู่ 19/6/13  
๑๐๓๔ ภมรพล Bhamarabala นายร้อยโทโต๊ะ  ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๒  กรมทหารราบที่ ๑๒  มณฑลนครไชยศรี  กับหลวงบรรเทาทุกขราษฎร์ (เทียน) นอกราชการ (บิดา)  หลวงบรรเทาทุกขราษฎร์เป็นบุตรพระสยามพลภักดิ (ภู่) 20/2/13  
๒๖๕๙ ภมรมนตรี Bhamaramontri นายพันตรี หลวงพรรฤกสรศักดิ์ (แย้ม)  อาจารย์โรงเรียนมหาดเล็กหลวง  ปู่ชื่อพระยาราชมนตรี (ภู่) 25/10/15  
๕๒๐๕ ภมรมานพ Bhamarama^naba นายร้อยโทอ้อน  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดกระบินทร์  กับนายมานพ (บิดา)  ปู่ชื่อหลวงหัตถกิจโกศล (ภู่) 14/6/19  
๖๓๖๐ ภมรยมก Bhamarayamaka พลเสือป่ายม  สังกัดกรมสารวัดเสือป่า  กับนายภู่ (บิดา) 19/8/22  
๐๘๓๙ ภมรศิริ Bhamarasiri หลวงนครนิคมพิทักษ์* (แหยม)  ศุภมาตราเมืองกรุงเก่า  ขุนทิพยเสนา (ภู่) เป็นบิดา 11/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสุนทรภักดี  ผู้ช่วยราชการเมืองกรุงเก่า
๓๕๖๐ ภมรสมิต Bhamarasmita ขุนวารินพจนศาสตร์ (วาด)  กรมทดน้ำ  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อพระยามหานุภาพ (ภู่)  ปู่ชื่อหลวงจำนงทวยหาญ (แย้ม) 25/11/16  
๕๒๙๒ ภมรสิงห Bhamarasinha นายร้อยตำรวจตรีสิงโต  กองตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย  บิดาชื่อหลวงเทพนราสุภาพ (ภู่) 29/6/19  
๐๕๑๑ ภมรสูต Bhamarasu^ta พระมหุสสวานุกิจ (เลื่อน)  กรมวัง  กระทรวงวัง  หลานพระยาโบราณบุรานุรักษ์ (ผึ้ง) 23/8/13  
๕๓๖๙ ภมรโสภณ Bhamarasobhana นายร้อยตำรวจตรีทองอ่อน  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อภู่  บิดาชื่อเอี่ยม 29/6/19  
๐๙๗๓ ภมะราภา Bhamara^bha^ นายร้อยเอกเหลือ  ปลัดกรมทหารราบที่ ๔  มณฑลราชบุรี  ปู่ชื่อภู่  บิดาชื่อภา 12/2/13  
๐๙๐๗ ภระมรทัต Bharamaradatta นายพันเอก พระเพชร์อินทรา (เย็น)  ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลพิศณุโลก*  ปู่เป็นขุนชำนาญวินิจฉัย (ภู่) 15/1/13 * ต่อมาได้เป็น ผู้ว่าราชการเมืองนครราชสีมา
๕๐๗๐ ภระมานนท์ Bhraama^nanda พลเสือป่าตาบ  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ 31/5/19  
๕๓๒๖ ภระมามร Bhrama^mara นายร้อยตำรวจตรีหลี  กองตำรวจภูธรจังหวัดสวรรคโลก  ปู่ชื่อรอด 29/6/19  
๓๓๕๖ ภวจินดา Bhavachinta นายหมู่โทเซีย  กรมทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อจีนเผ้า 6/8/16  
๐๑๗๖ ภวโชติ Bhavajoti ขุนนาวาวราทร (เภา)  กรมยานยนตร์ 4/7/13  
๑๒๑๘ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม* Bhavabhutananda na Mahasaragama พระเจริญราชเดช (อุ่น)  กรมการพิเศษเมืองมหาสารคาม  มณฑลร้อยเอ็จ  ทวดชื่อราชวงษ์ (หล้า)  ปู่ชื่ออุปฮาด (ภู) 30/3/13 โปรดเกล้าฯ ให้เติม "ณ มหาสารคาม" กับ "na Mahasaragama"  เมื่อ  ๑๘  เมษายน  ๒๔๖๒
๐๑๓๑ ภวมัย Bhavamaya พระยามหาวินิจฉัยมนตรี ตุลประเพณีนิตยวิเคราะห์ (เภา)  ฃ้าหลวงพิเศษจัดการศาลหัวเมือง 2/7/13  
๕๑๐๐ ภววิภาต Bhavavibha^ta หลวงพิทยานุพันธการ (แจ้ง)  กองมหันตโทษ  กระทรวงนครบาล  บิดาชื่อขุนไพรวาศ (ภู่) 14/6/19  
๐๕๓๙ ภวสูต Bhavasu^ta หลวงอนุรักษ์สมบัติ (เผือก)  กรมพระราชกุศล(ศุภรัต)  กระทรวงวัง  บิดาและปู่เป็นพันเภาอัศวราช 23/8/13  
๕๗๕๕ ภวะกุล Bhavakula หลวงศรีสาลีพืช (ตึ๋ง)  กรมเพาะปลูก  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ทวดชิ่อหิน (แซ่พัว) 15/12/19  
๕๐๖๐ ภวะบุตร Bhavaputra นายหมู่เอกจ้าน  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อภู่ 31/5/19  
๒๐๕๐ ภวะเวส Bhavavesa นักเรียนทหารกระบี่เชือน  กรมโขนหลวง  บุตรนายเภา พ่อค้า 18/3/14  
๓๕๗๓ ภวังคนันทน์ Bhavanganandana นายหมู่ตรีทองคำ  กรมเสนาธิการเสือป่า  ปู่ชื่อก๋ง  บิดาชื่อฉ่ำ 25/6/16  
๓๔๗๑ ภวังคพินทุ Bhavangabindhu จ่าตรีผล  เรือเทวาสุราราม  กองทัพเรือ  ปู่ชื่อพ่วง  บิดาชื่อพิน 30/9/16  
๔๖๔๙ ภวังคะทัต Bhavangadat ขุนเวชศักดิ์บริบาล (หลฃี)  กรมประชาบาล  กระทรวงมหาดไทย  กับนายแปลก (บิดา)  ปู่ชื่อพ่วง 18/10/18  
๔๔๑๖ ภวังคะรัต Bhavangarat พลเสือป่าหรั่ง  กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก  ปู่ชื่อรอด  บิดาชื่อพ่วง 4/5/18  
๒๒๗๖ ภวังคานนท์ Bhavanga^nanda นายร้อยตำรวจตรีสุดใจ  ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลชุมพร  ปู่ชื่อพ่วง 19/5/15  
๔๑๑๑ ภวานนท์ Bhava^nanda ขุนกำแพงบุรี (คล้อย)  ราชมัญ  กรมพระตำรวจวัง  กระทรวงวัง  ปู่ชื่อเภา  บิดาชื่อกรุด 17/7/17  
๕๒๕๖ ภโววาท Bhavovata นายร้อยตรีเภา  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อสอน 29/6/19  
๓๙๑๓ ภะรตะศิลปิน Bharatasilpin ราชบุรุษอ้วน  ครูโรงเรียนตัวอย่างมณฑลสุราษฎร์  บิดาชื่อพรัต ช่าง 31/3/16  
๐๓๙๗ ภักดีกุล Bhaktikul นายพันเอก พระวิภาคภูวดล* (ชื่น)  เจ้ากรมแผนที่  กรมเสนาธิการทหารบก  กระทรวงกระลาโหม   ราชองครักษ์เวร  พระยาภักดีภูธร (จันท์) เป็นปู่  พระยาภักดีภูธร(นิล) เป็นบิดา 2/8/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาภักดีภูธร
๔๔๕๑ ภัคะมาน Bhagama^n นายร้อยตรีประสิทธิ์  กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ มณฑลราชบุรี  กับนายมาตร  ปู่ทวดชื่อมาก  ทวดชื่อปัก  ปู่ชื่อบ่วง 20/5/18  
๔๔๗๔ ภัคะสภา Bhagasabha^ นายร้อยตำรวจเอกเพิ่ม  กรมตำรวจพระนครบาล  ทวดชื่อพัก  ปู่ชื่อทัง 20/5/18  
๓๗๗๕ ภังคานนท์ Banga^nanda นายเต็ก รองผู้กำกับลูกเสือ  โรงเรียนเทวสังฆาราม  จังหวัดกาญจนบุรี  กับนายปิ๊ด (บิดา)  ปู่ชื่อพัง 7/2/16  
๐๒๑๖ ภัณฑาทร Bhanda^dara ขุนภัณฑกิจพิจารณ (เปลื้อง) นายเวรทะเบียนในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 7/7/13  
๐๖๖๕ ภัทรนาวิก Bhadrana^vik พระวิมลราชหิรัญรักษ์ (ชื่น)  ผู้ช่วยอธิบดีกรมตรวจและกรมสารบาญชี  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  กับหลวงอังกนานุรักษ์* (สวาสดิ์) ปลัดกรมพลัมภัง  กระทรวงมหาดไทย  หลานพระยาภักดีภัทรากร (เก็งชัว) 21/9/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสุราษฎร์ธานีศรีเกษตรนิคม
๐๒๓๘ ภัทรนาวิน Bhadrana^vin นายเรือโทเฮง  กระทรวงทหารเรือ 7/7/13  
๒๙๓๑ ภัทรบุตร์ Bhadraputra ขุนบวรเวชกิจ (สิทธิ์)  แพทย์ประจำเมืองสุพรรณบุรี  บิดาชื่อพัก 8/3/15  
๕๗๘๕ ภัทรพักตร์ Bhadrabaktra นายตำรวจตรี จ่าผลาญอริพิศม์ (เจียม)  กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์  กับนายภักตร์ (บิดา)  ปู่ทวดชื่อเจริญ 25/6/20  
๐๐๘๙ ภัทรเสน Bhadrasena หลวงสุนทรสาทิศลักษณ์ (เพิ่ม) เปรียญ  ช่างฉายรูป  กรมมหาดเล็ก 22/6/13  
๐๐๓๒ ภัทรเสวี Bhadrasevi นายตี๋*  กรมมหาดเล็ก กองตั้งเครื่อง 18/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายรองไชยขรรค์  มหาดเล็กห้องพระบรรทม
๐๐๙๒ ภัทรานนท์ Bhadrananda นายร้อยโททองดี มหาดเล็ก   ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองชลบุรี  หลานพระยาภักดีภัทรากร 22/6/13  
๓๐๐๘ ภาคยานนท์ Bha^gya^nanda พันเด็กชาตรีเชย  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก 16/4/16  
๓๓๔๒ ภาชนะสิริ Bha^jana^siri หลวงตัตราภิรมย์ (เครื่อง)  นายอำเภอแม่ประจัน  จังหวัดเพ็ชรบุรี 30/7/16  
๕๑๐๓ ภาณวะวัฒน์ Bha^navavadhana หลวงบริบาลบุรี (วัฒนา)  กระทรวงนครบาล  ปู่ชื่อแสง 14/6/19  
๒๑๐๒ ภาณวาศวิน Bha^nava^svin นักเรียนทหารกระบี่เสริม (ใหญ่)  กรมโขนหลวง  บุตรจมื่นไกรเพชร์ (แสง)  กรมพระอัศวราช 18/3/14  
๐๐๗๖ ภาณุทัต Bhanudat พระยาอัพภันตริกามาตย์ (จ่าง)  จางวางกรมสนมพลเรือน* 21/6/13 *  อธิบดีกรมสนมพลเรือน
๐๔๗๘ ภาณุนันทน์ Bhanunandana หลวงราชวิตรพิสณฑ์ (หลุย)  ปลัดกรมพแนกการเก็บ  กรมพระคลังฃ้างที่  เป็นบุตรนายแสง มหาดเล็ก 11/8/13  
ร.๔-๐๒ ภาณุพันธุ์ ณ กรุงเทพ Bha^nubandhu na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพนาภาณุพันธุวงศ์วรเดช 16/4/15  
๒๘๙๐ ภาณุพินทุ Bhanubindu ผู้กำกับลูกเสือแสวง  ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๑  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  เมืองนครปฐม  ปู่ชื่อแสง  บิดาชื่อพิน 14/2/15  
๑๙๗๙ ภาณุภาส Bha^nubha^sa พลเสือป่าแหวน  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ  บิดาชื่อจ่าง  ปู่ชื่อหว่าง 12/3/14  
๓๙๓๙ ภาณุมาศ ณ กรุงเทพ Bhanumasa na Krungdeb หม่อมเจ้าโกสิต  สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าภาณุมาศ 17/4/17  
๒๑๐๔ ภาณุวณิช Bha^nuvanija นักเรียนทหารกระบี่เสริม (เล็ก)   กรมโขนหลวง  บุตรนายแสง พ่อค้า 18/3/14  
๑๗๘๘ ภาณุสะวะ Bhanusava นายเรือตรีเรียม  ต้นปืนเรือสุครีพ*  บิดาชื่อนายจ่าง  ทวดชื่อพระอมรินทรฦาไชย (กลั่น) 12/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ต้นปืนเรือรบหลวงสุครีพครองเมือง"
๐๕๒๐ ภาณุเสฐียร Bha^nusthira หลวงสิทธิอักษร (แปลก)  กรมพระราชพิธี  กระทรวงวัง  บิดาชื่อแสง  ปู่ชื่อคง 23/8/13  
๓๗๖๗ ภาตินทุ Bha^tindu พลเสือป่าถนอม  รองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนปรีชาพิทยากร  จังหวัดสุพรรณบุรี  บิดาชื่อหลวงจ่าเมือง  ปู่ชื่ออินท์ 4/2/16  
๑๓๘๖ ภานันทน์ Bha^nandana นายร้อยเอกลิ  ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑  กรมทหารราบที่ ๓  ปู่ชื่อหลวงปราบทวายสูญ (พา) 27/4/14  
๐๘๒๐ ภาษยวัต Bha^shyavat ว่าที่นายร้อยตรีเทียบ  ประกองตำรวจภูธร  ปู่ชื่อแจ้ง 6/12/13  
๔๑๓๑ ภาษิตานนท์ Bha^shita^nanda ขุนประสิทธิ์ภาษา (หงัน)  ล่ามศาลมณฑลปาจิณ 21/7/17  
๕๔๗๑ ภาสกานนท์ Bhasa^ka^nanda นายจำรัส  ผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดเพ็ชรบุรี 5/7/19  
๓๑๙๘ ภาสฐิติ Bha^sathiti ขุนมัชการธนานุรักษ์ (แสง)  นายอำเภอเมืองพล  จังหวัดขอนแก่น  บิดาชื่อหลวงเจริญทิพผล (คง) 17/6/16  
๑๖๗๙ ภาสนันทน์ Bha^sanandana นายร้อยโทส่าน  ครูสอนวิชาเลขในโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  กับนายทองคำ (บิดา)  นายทองคำเป็นบุตรนายแสง 11/10/14  
๑๔๓๖ ภาสบุตร Bha^saputra นายเจริญ  สารวัดยาม  กรมมหาดเล็ก  บุตรขุนวิจารณคาวี (เอี่ยม) 1/6/14  
๓๔๔๕ ภาสพันธุ์ Bha^sabandhu นายร้อยตำรวจเอก ขุนผดุงชนบท (หรุ่น)  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดตาก  ปู่ชื่อแจ่ม 10/9/16  
๐๗๕๖ ภาสวัฒนะ Bha^savadhana นายร้อยตรีเจริญ  ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๒  กรมทหารราบที่ ๑๓  เมืองกรุงเก่า   บิดาชื่อเอี่ยม 6/11/13  
๑๔๗๘ ภาสะเกตุ Bha^saketu นายร้อยตรีศิริ  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์  บิดาชื่อนายสว่าง  ปู่ชื่อนายเกด 15/6/14  
๒๓๖๓ ภาสะเตมีย์ Bhasatemiya ราชบุรุษแฉ่ง  ครูใหญ่โรงเรียนพิชัยรัตนการ  เมืองระนอง  บุตรขุนพินิจราชฐาน (ฉ่ำ) 1/7/15  
๑๙๓๒ ภาสะประหาส Bha^sapraha^sa มหาดเล็กสำรอง พันสำราญสมิตมุข (แจ่ม) ประจำกรมมหรศพ 9/3/14  
๓๔๗๔ ภาสะลักษณ Bha^salakshana นายร้อยโทปริก  อัยการศาลทหาร  มณฑลทหารกรุงเก่า  ปู่ชื่อแสง  บิดาชื่อเปลี่ยน 7/10/16  
๓๑๗๒ ภาสะวณิช Bha^savanija ขุนภิรมย์บรรณารักษ์ (หลี)  กรมราชบัณฑิต  กระทรวงธรรมการ  ปู่ชื่อเหม็ง ค้าขาย 10/6/16  
๔๓๕๖ ภิงคะสาร Bhingasara ลูกเสือเอกยืน  ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์  บิดาชื่อเหล็ง 22/2/17  
๔๓๔๕ ภิงคานนท์ Bhinga^nanda นายหมู่ลูกเสือโทฮู้  ครูดรงเรียนวังเย็น  จังหวัดราชบุรี กับนายใช้ (บิดา)  ปู่ชื่อเพ็ง 20/2/17  
๐๔๑๕ ภีมะนัฎ* Bhimanat นายไหว**  ตัวยักษ์  กรมมหรศพ 3/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ภิมะนัฏ"  ** ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น มหาดเล็กวิเศษ หมื่นราชภรตเสน
๐๒๕๐ ภีมะโยธิน Bhimayodhin นายพันเอก พระหัดถสารศุภกิจ (ทองดี)  เจ้ากรมยุทธศึกษา  กระทรวงกระลาโหม   ราชองครักษ์เวร แลผู้รั้งผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม  นายพันโท พระศรสำแดง (พิม)  เป็นปู่ 10/7/13  
๖๑๘๗ ภุมถิระ Bhumathira นายใย ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน   กรมทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อนาม  ปู่ชื่อพุ่ม 10/12/21  
๑๒๖๑ ภุมมะกสิกร Bhumakasikara หลวงศรีวรโวหาร  (ศรี)  พนักงานกองแบบเรียน  กรมราชบัณฑิต  ปู่ชื่อพุ่ม  เป็นชาวนา 8/4/14  
๖๓๑๘ ภุมมะกาญจนะ Bhummaka^nchana รองอำมาตย์โท ขุนสีห์นครานุกิจ (ทอง)  นายอำเภอราชคราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปู่ชื่อพุ่ม  บิดาชื่อกล่อม 29/4/22  
๔๖๓๓ ภุมมะคุปต์ Bhummagrupta รองเสวกตรีเปลื้อง  ครูโรงเรียนข้าราชการพลเรือน   กับนายปลั่ง (บิดา)  ทวดชื่อพุ่ม  ปู่ชื่อคุ้ม 4/10/18  
๒๔๒๔ ภุมมะภูติ Bhummabhu^ti ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีเจียม  แระจำกองตำรวจภูธรมณฑลสุราษฎร์  ปู่ชื่อพุ่ม 30/7/15  
๒๒๖๒ ภุมมะวัจน์ Bhummavachana หลวงธรรมบริบาล (คำ)  เจ้ากรมพระมณฑป  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ปู่ชื่อพุ่ม 19/5/15  
๒๕๐๓ ภุมมะวัน Bhummavan รองอำมาตย์เอก หลวงชำนาญคดี (ฟุ้ง)  พนักงานอัยการชันที่ ๑  กรมอัยการ  ปู่ชื่อพุ่ม  ทวดชื่อสี 5/9/15  
๑๘๐๘ ภุมมะโสภณ Bhummasobhana ว่าที่นายเรือตรีทองสุก  ต้นตอร์ปิโดเรือเสือคำรณสินธุ์  บิดาชื่อพุ่ม  ปู่ชื่อแช่ม 14/12/14  
๓๓๙๗ ภุมรินทร ณ กรุงเทพ Bhumrindra na Krungdeb หม่อมราชวงศ์เปลี่ยน  บุตรหม่อมเจ้ารส  สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าภุมรินทร กรมหมื่นอมเรศรัศมี 2/9/16  
๖๑๕๕ ภูตรัตน์ Bhu^taratna รองอำมาตย์ตรี ขุนครุกิจพิพัฒน์ (หยา)  ครูโรงเรียนวัดสังกระจาย  บิดาชื่อแก้ว  ปู่ชื่อหลวงอภัยภูเบศร์ (โอ๋) 19/11/21  
๕๔๗๐ ภูตสมิต Bhu^tasmita นายพู  กรมทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  บิดาชื่อแย้ม 5/7/19  
๔๑๑๖ ภูตะนิมิ Bhu^tanimi มหาดเล็กสำรองเปลื้อง  กองชาวที่  พระที่นั่งอภิเศกดุสิต  กับนายนิ่ม บิดา  ปู่ชื่อภู่ 17/7/17  
๐๕๗๙ ภูติโยธิน Bhutiyodhin นายร้อยโท หลวงเทพบริบาล (แปลก) นายเวรกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปู่ชื่อภู่ 23/8/13  
๑๓๙๕ ภูมะธน Bhu^madhana นายนาวาตรี หลวงสันทนาการกิจ (โหมด)  สำรองราชการกรมยกระบัตรทัพเรือ  ปู่ชื่อขุนวิสูตรสมบัติ (พุ่ม)  บิดาชื่อนายรัตภักดี (สิน) 27/4/14  
๑๓๓๑ ภูมาศวิน Bhu^ma^svin ขุนพาชีชาติ (แม้น)  เสมียนเอก  กรมพระอัศวราช  กับนายจ้อย (บิดา) 17/4/14  
๑๒๗๒ ภูมิจิตร Bhumichittra หลวงประมาณสถลมารค (ต่วน)  แม่กองศึกษา แลผู้รั้งหัวหน้าแพนกทำแผนที่แลศึกษา  กรมแผนที่ทหาร  ปู่ชื่อพันภู่ 13/4/14  
๕๙๐๕ ภูมิโชติ Bhu^mijoti พลเสือป่ช่วง  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อินทร์  ปู่ชื่อภู 1/2/20  
๒๘๒๖ ภูมิถาวร Bhu^mitha^vara นายตำรวจตรี จ่าไล่พลแสน (เชย)  กรมพระตำรวจหลวง  ปู่ชื่ออู่  บิดาชื่อพระวิเศษภักดี (คง) 19/12/15  
๑๓๗๔ ภูมิประภาส Bhu^miprabha^sa นายพันโท พระนราธิราชภักดี (เพิ่ม)  นายทหารเบี้ยบำนาญ  ปู่ชื่อพระทิพยชนม์ (ภู่)  บิดาชื่อหลวงวิสูตรอัศดร (แฉ่ง) 25/4/14  
๐๗๓๗ ภูมิรัตน Bhumiratna พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์* (เลื่อง)  สมุหเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการ มณฑลเพชรบูรณ์  ปู่ทวดเป็นเจ้าพระยาวิไชยชำนาญยุทธ์ (อู่)  ทวดคือพระยาวิเศษสุนทร (แก้ว) 17/10/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาเพ็ชร์รัตนราชสงคราม
๒๒๑๓ ภูโมบล Bhumopala นายวัน มหาดเล็ก  กรมพระอัศวราช  ปู่ชื่อหลวงอมรินทร์ (พุ่ม)  บิดาชื่อขุนรามภักดี (เผื่อน) 7/5/15  
๕๙๐๒ ภูยานนท์ Bhu^ya^nanda พลเสือป่าพูน  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  กับนายหรั่ง บิดา  ปู่ชื่อเหรียญ 1/2/20  
๖๑๗๐ ภูรินันทน์ Bhu^rinandana ราชบุรุษสังวาล  ครูใหญ่โรงเรียนวัดทองนพคุณ  ปู่ชื่อภู 19/11/21  
๖๐๒๖ ภูริพันธุ Bhu^ribandhu พันเด็กชาตรีทรัพย์  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  ปู่ชื่อภู 6/8/21  
๖๓๐๐ ภูรีวัฒนะ Bhu^rivadhana พลเสือป่าทองม้วน  ประจำกรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  ทวดชื่อจำเริญ  ปู่ชื่อภู่   บิดาชื่อนุ่ม 22/4/22  
๓๖๖๐ ภูวกลัส Bhuvakalasa ขุนชุมนะสภา (ชิน)  ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดนครพนม  บิดาชื่อหลวงนิรินทรอาภรณ์ (ลำภู)  ปู่ชื่อขุนวิจารณกมุตกิจ (กลัด) 17/12/16  
๐๕๕๕ ภูวทัต   หลวงราชบำเรอ (เบี้ยว)  กรมสนมพลเรือน  กระทรวงวัง  บุตรนายภู่ 23/8/13  
๕๙๗๒ ภูวะปัจฉิม Bhu^vapacchima ขุนสภาแลงผลึก (ฉิม)  ผู้ช่วยเลขานุการศาลฎีกา  บิดาชื่อเตียง  ปู่ชื่อแพ 11/6/21  
๒๑๕๙ ภูษณากาศ Bhu^shana^ka^sa มหาดเล็กวิเศษหอม  ประจำกรมช่างมหาดเล็ก  กรมมหรศพ  ปู่ชื่อขลิบ  บิดาชื่อหมื่นสวัสดิพิมล (แจ้ง) 8/4/15  
๓๒๗๖ เภกะนันทน์ Bhekanandana หลวงสารศิลปวุฒิ (ชิต)  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปู่ชื่อเพก 16/7/16  
๔๐๕๕ เภกะสุต Bhekasuta รองอำมาตญ์โทง๊วด  ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดนนทบุรี  ปู่ชื่อจีนเหลี่ยมเภ็ก 17/6/17  
๒๖๖๕ เภกานนท์ Bheka^nanda นายเรือตรีกัน  ผู้บังคับกองแตร  กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อเพิก 25/10/15  
๒๓๘๗ เภตรานนท์ Bhetra^nanda นายเรือตรีบุญมี  นายหมวดประจำกองทหารเรือ  สังกัดกรมชุมพล  ทวดชื่อเภา 11/7/15  
๓๐๐๑ เภสชานนท์ Bhesaja^nanda มหาดเล็กวิเศษอุย  กรมยานยนตร์หลวง  ทวดชื่อยา 16/4/16  
๔๙๕๗ เภาวระ Bhauvara นักเรียนแพทย์เสือป่าพร  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  บิดาชื่อเภา 16/4/19  
๐๔๘๖ โภควณิช Bhogavanija ขุนทิพธนเสพก์ (ช้อย)  นายเวร  กรมพระคลังฃ้างที่  หลวงราชโภคานุกูล (สุ่ม) เป็นบิดา 11/8/13  
๓๗๙๔ โภชกานนท์ Bhojaka^nanda พลเสือป่าจอม  ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนเพ็ชรพิทยาคม  จังหวัดเพ็ชรบูรณ์  กับนายเที่ยง บิดา ทำนา  ปู่ชื่อขุนราชภักดี (ทอง)  ทวดชื่อหมื่นราชภักดี (จันทร) 29/2/16  
           นามสกุลพระราชทาน

อักษร ก article
อักษร ข article
อักษร ค article
อักษร ฆ article
อักษร จ article
อักษร ฉ article
อักษร ช article
อักษร ฐ article
อักษร ณ article
อักษร ด article
อักษร ต article
อักษร ถ article
อักษร ท article
อักษร ธ article
อักษร น article
อักษร บ article
อักษร ป article
อักษร ผ article
อักษร พ article
อักษร ม article
อักษร ย article
อักษร ร article
อักษร ฤ article
อักษร ล article
อักษร ว article
อักษร ศ article
อักษร ษ article
อักษร ส article
อักษร ห article
อักษร อ article