ReadyPlanet.com
dot dot
bulletพระที่นั่งพิมานจักรี
bulletพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน
bulletพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส
bulletพระที่นั่งเทวราชสภารมย์
bulletพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์
bulletพระตำหนักเมขลารูจี
bulletอาคารเทียบรถพระที่นั่ง
bulletสวนโรมัน
bulletศาลท้าวหิรัญพนาสูร
bulletพระมหานาคชินะวร วรานุสรณ์มงกุฎราช
bulletนามสกุลพระราชทาน
อักษร ป article
นามสกุลเลขที่ นามสกุล นามสกุลอักษรโรมัน พระราชทาน วันที่พระราชทานทาน หมายเหตุ
๕๑๒๒ ปกัฏฐโกมล Pakatthakomala รองอำมาตย์โทหริ่ง  ผู้ตรวจพิมพ์ลายมือ  กรมราชทัณฑ์  กระทรวงนครบาล  กับนายธูป (บิดา)  ปู่ชื่อยิ่ง 14/6/19  
๕๑๔๖ ปกาสปสุต Paka^sapasuta รองอำมาตย์ตรี ขุนเชี่ยวชลธาร (แจ้ง)  นายเวรกรมเจ้าท่า  กระทรวงนครบาล  บิดาชื่อลอย 14/6/19  
๕๙๙๒ ปฏิฐปาตี Pitthapa^ti นายหมู่ตรีถาด  กรมเสือป่ารักษาดินแดนเราชบุรี  บิดาชื่อแป้ง 11/6/21  
๕๔๑๘ ปฏิพิมพาคม Patibimba^gama นายหมู่โทแม้น  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี  กับนายจาด (บิดา)  ปู่ชื่อมา 29/6/19  
๕๔๕๓ ปฏิภาคะสิริ Patibha^gasiri นายหมู่เอกเชื้อน  ประจำกองเสนารักษาดินแดนฝ่ายเหนือ  ปู่ทวดชื่อขุนพล (คล้าย)  ปู่ชื่อขุนศรีสมบัติ (หลำ) 29/6/19  
๐๙๒๓ ปฏิมาประกร Patima^prakara หลวงเทพรจนา (สิน)  กรมช่างสิบหมู่  กระทรวงวัง 17/1/13  
๔๘๘๔ ปฏิรูปานนท์ Patiru^pananda รองอำมาตย์ตรีวรรณ  แพทย์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปู่ชื่อคล้าย 5/4/19  
๕๘๓๐ ปฏิรูปานุสร Patiru^panusara รองอำมาตย์ตรี ขุนอนุสรสมบัติ (ม๊อก)  ผู้ช่วยคลังมณฑลจันทบุรี  บิดาชื่อเด็ก 4/9/20  
๔๘๗๘ ปฏิวาตะ Pativa^ta รองอำมาตย์ตรีฟุ้ง  กระทรวงมหาดไทย  กับนายซ้ง (บิดา)  ปู่ชื่อดี  ทวดชื่อทอง 5/4/19  
๕๔๘๐ ปํณฑิตานนท์ Panditananda นายปั่น  กรมทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อบุญ 5/7/19  
๓๗๘๑ ปทะวณิช Padavanija พลเสือป่าซ้าย  ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๕ มณฑลสุราษฎร์  ปู่ทวดชื่อจีนเท้าเค่ง เป็นพ่อค้า 7/2/16  
๕๑๑๒ ปทีปะปาณี Padipapa^ni รองอำมาตย์โท ขุนนครภักดรี (หร่ำ)  จ่าจังหวัดนนทบุรี  กับนายปาน (บิดา)  ปู่ชื่อเทียน 14/6/19  
๒๙๖๙ ปทุมรังสี Padumransi รองอำมาตย์ตรี ขุนพิพิธอักษรพรรณ (บี)  พนักงานเก็บจดหมาย  กระทรวงมุรธาธร  ปู่ชื่อบัว  บิดาชื่อหรั่ง 9/4/16  
๖๓๕๒ ปทุมสิริ Padumasiri พลราชนาวีเสือป่าขวัญ  ผู้บังคับหมู่  กองพันราชนาวีเสือป่าสมุทสาคร  ทวดชื่อเพ็ชร  ปู่ชื่อบัว  บิดาชื่อหมู 2/9/22  
๓๔๕๘ ปรรณลักษณ์ Parnalakshana จ่าเอกนิ่ม  กองเรือกลชั้น ๔  กระทรวงทหารเรือ  บิดาชื่อปั่น  ปู่ชื่อคล้าย 30/9/16  
๓๔๘๐ ปรรณะพินทุ Parnabindu นายร้อยโทฉวี  นายทหารคนสนิท  กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์  ปู่ชื่อปั่น  บิดาชื่อพิน 7/10/16  
๔๕๓๒ ปรรณารม Parna^ram ขุนสัณหนิธิวิจารณ์ (เทียน)  กรมบาญชีกลาง  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บิดาชื่อปั้น  ปู่ชื่อแย้ม 22/6/18  
๒๐๗๒ ประกรวณิช Prakaravanija นักเรียนทหารกระบี่แม้น (เล็ก)  กรมโขนหลวง  บุตรนายทาบ พ่อค้า 18/3/14  
๔๖๘๑ ประกาศิตานนท์ Prakasitananda นายร้อยตรีติ่ง กรมทหารบกราบที่ ๙  ปู่ชื่อขุนพรมโสภา (แจ้ง) 3/11/18  
๑๘๘๗ ประคุปตานนท์ Pragupta^nanda นายร้อยตรีอิน  ประจำกองร้อยที่ ๔  กรมทหารราบที่ ๗  กับจ่านายสิบปลั่ง กองหนุน (บิดา)  บิดาจ่านายสิบปลั่งชื่อคุ้ม 7/3/14  
๔๗๙๕ ประจันตเสน Prachantasena รองอำมาตย์โท หลวงพิชัยชาญยุทธ์ เสนา  กรมการพิเศษอำเภอชนบทพิบูลย์  จังหวัดขอนแก่น  ปู่ชื่อพระประจันตประเทศธานี (คำสาว) 5/4/19  
๓๒๓๙ ประจิตตานนท์ Prachitta^nanda ขุนสถิตย์ภูมิวิจารณ์ (สิ้ว)  พนักงานรังวัดที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อแต้ม 1/7/16  
๒๖๓๓ ประณีตโยธิน Pranitayodhin นายร้อยเอกบรรจง  ปลัดกรมทหารราบที่ ๑๗ 13/10/15  
๓๑๐๗ ประดิษฐวณิช Pratishthavanija ขุนเชิดวิชาครู (ฉาย)  ธรรมการจังหวัดน่าน  บิดาชื่อเพิ่ม พ่อค้า 28/5/16  
๑๗๕๓ ประดิษฐสุต Pratishthasuta นายร้อยตรีสุวัจ  ประจำกรมทหารราบที่ ๘*  ปู่ชื่อพระประดิษฐ์นิเวศน์ 12/11/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ประจำกรมทหารราบที่ ๑๘  เมืองน่าน"
๐๙๕๖ ประดิษฐานนท์ Pratishtha^nanda นายร้อยเอก ขุนสรสงคราม (เยื้อน)  ปลัดกรมทหารพรานที่ ๔ เมืองกาญจนบุรี   ปู่คือพระประดิษฐนิเวศ (ด้วง) 12/2/13  
๓๐๑๘ ประถมปัทมะ Prathamapadma นายร้อยตำรวจรีตี๋  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์  บิดาชื่อถม  ปู่ชื่อทิม 3/5/16  
๐๓๕๕ ประถมภัฏ Prathamabhata นายตำรวจโท จ่าโผนวิ่งชิงไชย (ถม)  กรมพระตำรวจพลพันซ้าย 14/7/13  
๓๙๔๕ ประทีป ณ ถลาง Pradip na Thala^ng หลวงราชอาณัติ (กล่อม)  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตะกั่วป่า  ปู่ทวดชื่อพระยาถลาง (เทียน) 17/5/17  
๑๑๕๓ ประทีปจิต Pradi^pachitta นายร้อยเอกสุต  ผู้ช่วยสมุหบาญชีกรมตำรวจภูธร  กับนายภู่ (บิดา)  ปู่นายภู่ชื่อเทียน  บิดาชื่อใจ 12/3/13  
๒๖๐๓ ประทีปจิตติ Pradipachitti นายร้อยเอก ขุนโยธาพิทักษ์ (แท่น)  แพทย์ประจำกองพยาบาลที่ ๖  บิดาชื่อเทียน  ปู่ชื่อขุนจิตร (เฟือง) 10/10/15  
๓๖๐๔ ประทีปผลิน Pradipaphalin รองอำมาตย์โทกลับ  ครูโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์  ปู่ชื่อเทียน 3/12/16  
๐๘๙๙ ประทีปเสน* Pradi^pasena พระยาวิสูตรสาครดิฐ (เทียน)  อธิบดีกรมเจ้าท่า 15/1/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า ประทีปะเสน (รจ. ๓๐ / พ.ศ. ๒๔๕๖ / หน้า ๒๗๓๙)
๓๒๑๐ ประทีปะวณิช Pradipavanija อำมาตย์ตรี หลวงสังขธรรมประกาศ (หลี)  ผู้พิพากษาศาลมณฑลนครสวรรค์  ทวดชื่อขุนอาปะนะ (เทียน) ค้าขาย 24/6/16  
๕๔๖๒ ประพันธกาญจน์ Prabandhaka^nchana พลเสือป่าทองคำ  กรมเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ  กับนายชม (บิดา)  ปู่ชื่ชื่น  ทวดชื่อชื่น 5/7/19  
๐๕๐๒* ประพันธเสน Prabandhasen ขุนศิริธัชสังกาศ** (กรุ่น)  กรมวัง  กระทรวงวัง  เป็นบุตรหมอผูก 12/8/13 * ประกาศพระราชทานนามสกุลในราชกิจจานุเบกษาเป็นลำดับที่  ๕๓๒  ส่วนนามสกุลลำดับที่  ๕๐๒  ในราชกิจจานุเบกษา คือ นามสกุล "วีระไวทยะ"  (รจ.

 ๒๔๕๖/ หน้า ๑๓๕๔ และ ๑๓๕๘)

** ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงพิทักษ์นิเวศน์
๕๐๙๔ ประพันธะโกมล Prabandhakomala พลเสือป่าบุญช่วย  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  กับนายอ่อน (บิดา)  ปู่ชื่อประพันธ์ 31/7/19  
๐๓๐๓ ประพันธะโยธิน Prabandhayodhin นายพันโท หลวงชิตสรการ* (เชื่อม)  ราชองครักษ์เวร แลผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม  กระทรวงกระลาโหม 13/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระอุปเทศทวยหาญ
๖๓๕๖ ประพันธะสิริ Prabandasiri พลเสือป่าประพันธ์  ประจำหมวด ๒  กองร้อยที่ ๒  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  ประจำหมวดสอง  กับนายต่วน (บิดา)  ทวดชื่อบ่วย  ปู่ชื่อเจี่ย 19/8/22  
๕๘๒๖ ประภัศรรงคะ Prabhasararanga เด็กชาเอกถมยา  กองชาวที่  พระราชวังสนามจันทร์  บิดาชื่อปลั่ง 4/9/20  
๕๘๗๑ ประภัศรสุวรรณ Prabhasarasuvarna พลเสือป่าทองดี  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  กับนายปลั่ง (บิดา)  ปู่ชื่อทิพย์ 1/2/20  
๔๗๓๗ ประภัศรานนท์ Prabhasarananda รองผู้กำกับตรีเป๋า  ครูโรงเรียนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ทวดชื่อเอี่ยม  บิดาชื่อปลั่ง 3/2/18  
๒๖๒๙ ประภากาศ Prabha^kasa นายร้อยเอก ขุนยี่สารโยธา (จ่าง)  ผู้บังคับกองสรรพภาระของกรมเกียกกายทัพบก  ปู่ชื่อหลวงพิมานมณเฑียร (แสง)  บิดาชื่อแจ้ง 17/10/15  
๒๗๘๕ ประภาตะนันทน์ Prabha^tanandana รองอำมาตย์โท ขุนเทพสมบัติ (ใหญ่)  คลังเมืองไชยภูมิ  ทวดชื่อแสง 12/12/15  
๐๙๗๙ ประภาทัต Prabha^datta นายร้อยโทบุญรอด  ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑  กรมทหารราบที่ ๔  มณฑลราชบุรี  ปู่ชื่อเอี่ยม  บิดาชื่อชุ่ม 12/2/13  
๐๖๓๗ ประภานนท์ Prabha^nanda หลวงประชุมพลสินธุ์ (พุ่ม) ปู่   นายเงิน (บิดา)  และนายร้อยตรีเที่ยง  กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (บุตร)  บิดาหลวงประชุมฯ เป็นขุนบำรุงฯ (แสง) 21/9/13  
๒๕๙๙ ประภารักษ์ Prabha^raksha นายร้อยเอก หลวงสนิทโยธารักษ์ (เยี่ยม)  แพทย์ประจำกองพยาบาลที่ ๗  บิดาชื่อแสง  ปู่ชื่อกัน 10/10/15  
๑๐๒๕ ประภาวัต Prabha^vat นายร้อยโทยิ้ม  แพทย์ประจำกองตำรวจภูธร  มณฑลนครไชยศรี  บุตรนายเรือง 20/2/13  
๐๙๘๑ ประภาศะสุต Prabha^sasuta นายร้อยโทโต๊ะ  ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๔  มณฑลราชบุรี  ปู่ชื่อเอี่ยม  บิดาชื่อแพ 12/2/13  
๐๖๗๓ ประภาศิริ Prabha^siri หลวงโกษากรวิจารณ (บุญศรี)  เจ้ากรมสารบรรณ  กรมบัญชาการ  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บิดาชื่อแสง 21/9/13  
๒๗๗๑ ประภาสถิต Prabha^sthita หลวงภักดีภูวดล (ใหญ่)  จ้าพนักงานดูแลการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม  ปู่ชื่อหลวงสิทธิเดชะ (อยู่) 12/12/15  
๒๙๑๔ ประภาสโนบล Prabha^sanopala นายหมู่ตรี ขุนปฏิภาณวรัยกิจ (ภักดิ์)  กรมเสือป่ารักษาดินแดนอิสาณ  ปู่ชื่อพระเสมอใจพิไชยภักดี (เหลือง)  ทวดชื่อหลวงสุริยเดชภักดี (บัว) 28/2/15  
๐๘๐๒ ประภาสวัต* Prabha^savat นายปลั่ง (พลเรือน)   นายพริ้ง  ปลัดอำเภอ (มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิม)   นายร้อยตรีพร้อง  ผู้บังคับกอง  ในกรมตำรวจภูธร (มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิม)  และนายร้อยตรีมงคล  กรมตำรวจภูธร  กระทรวงมหาดไทย   เป็นพี่น้องกัน  ปู่ชื่อแสง 4/12/13 * ราชกิจจานุเบกาลงว่า "ประภาสะวัด"
๐๐๕๒ ประโมทกะ Pramodhaka หลวงประโมทยกระยานุกิจ* (ชื่น)  มหาดเล็ก  กองเชิญเครื่อง 19/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงชาญภูเบศร
๑๓๒๖ ประวาหะนาวิน Prava^hanavin นายเรือเอกกระแส  ราชองครักษ์เวร  ผู้รั้งหัวหน้ากองตอร์ปิโด 17/4/14  
๒๘๙๙ ประเศรษฐะสุต Prasreshthasuta นายหมู่ลูกเสือมา  กองที่ ๑ มณฑลเพ็ชรบูรณ์  ปู่ทวดชื่อพระชนะสงคราม (ประเสริฐ) 14/2/15  
๒๘๘๑ ประเศรษฐานนท์ Prasreshtha^nanda ผู้กำกับลูกเสือบุญเหลือ  กองลูกเสือที่ ๕๒ โรงเรียนประทุมาวิลัย  กรุงเทพฯ  ปู่ชื่อสมิงประเสริฐอักษร (ประเสริฐ) 14/2/15  
๐๐๖๘ ประสานศัพท์ Prasa^nsabda พระประสานดุริยศัพท์* (แปลก)  กรมมหรศพ 21/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาประสานดุริยศัพท์  เจ้ากรมพิณพาทย์
๑๖๖๕ ประสิทธินาค* Prasiddhina^ga หลวงพิพิธณรงค์ (วงษ์)  สังกัดกระทรวงมหาดไทย (บิดา)  กับนายร้อยโทเยื้อน  สำรองราชการกรมบัญชาการกองพลที่ ๘  หลวงพิพิธเป็นบุตรพระประสิทธิสงคราม (นาค) 6/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ประสิทธิ์นาค"
๕๕๙๔ ปรักกมะกุล Parakhamakula รองอำมาตย์ตรี สมิงรามสิทธิ์ (โนด)  ปลัดกรมอาทมาตซ้ายรามัญแปดกอง  กระทรวงทหารเรือ 26/7/19  
๑๖๓๐ ปราการะนันทน์ Pra^ka^ranandana ว่าที่นายร้อยตรีอยู่  ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลนครราชสีมา  บุตรนายป้อม 25/9/14  
๑๐๔๕ ปราโมช ณ กรุงเทพ Pra^moja na Krungdeb พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา  ขอแทนบุตรหลาน  สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ (พระองค์เจ้าปราโมช) 1/3/13  
๓๐๘๕ ปริชญานนท์ Prijna^nanda อำมาตย์เอก พระอินทศาสตร์ศาสตร์ราชสภาบดี (เชิญ)  อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลพายัพ  บุตรนายแก้ว เปรียญ 21/11/16  
๐๒๑๗ ปริญญาตร Parinya^tra มหาดเล็กวิเศษศิลป์ เปรียญ*  ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 7/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น  ขุนธรรมสารประศาสน์  แล้วเป็น หลวงธรรมสารประศาสน์ ตามลำดับ
๓๗๒๖ ปริปุณณานนท์ Paripunna^nanda ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีส่าน  สมุห์บาญชีกองตำรวจภูธรมณฑลนครไชยศรี  ปู่ชื่อมี 28/1/16  
๒๖๗๐ ปริยานนท์ Priya^nanda รองอำมาตย์เอก หลวงสารประชาราษฎร์ (สุ่น)  สารวัดใหญ่ กองพลตระเวณ  กระทรวงนครบาล  บิดาชื่อพันทิพราช (รัก) 25/10/15  
๒๗๓๕ ปรีดารมย์ Pritaramya รองอำมาตย์เอก ขุนอนุกูลประชาราษฎร์ (กล่ำ)  สารวัดใหญ่กรมพลตระเวณ  ปู่ชื่อปลื้ม  บิดาชื่อรื่น 7/11/15  
๑๘๘๓ ปรีดาสา Prita^sa^ นายร้อยตรีแก้ว  นายแตรวงกรมทหารราบที่ ๗  บิดาชื่อปลื้ม  ปู่ชื่อหลวงแผลงอาสา 7/3/14  
๑๗๓๔ ปรีดิขนิษฐ Pri^tikhanishtha นายเรือโทแม้น  ผู้บังคับการเรือเสือทยานชล  บิดาชื่อปลื้ม  ปู่ชื่อน้อย 29/10/14  
๑๙๗๕ ปรีดิศรี Pritisri พลเสือป่าเชย  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ  บิดาชื่อปลื้ม  ปู่ชื่อศรี 12/3/14  
๒๒๑๐ ปรีตยาศวิน Prityasavin มหาดเล็กวิเศษปลื้ม  สารถีในกรมพระอัศวราช 7/5/15  
๒๖๓๙ ปรียเกตุ Priyaketu รองอำมาตย์โท ขุนพินิจสารบรรณ (สุข)  ผู้ช่วยเจ้ากรมเจ้าจำนวน  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ทวดชื่อปรี  ปู่ชื่อเกต 17/10/15  
๑๘๗๓ ปโรหิตานนท์* Parohita^nanda ขุนไชยอาญามหาวิสุทธิปรีชาจารย์ (เปรม)  ลูกขุนศาลหลวงเก่า (บิดา)  กับนายร้อยตรีทองดี  ประจำกรมทหารราบที่ ๒  ขุนไชยอาญาเป็นบุตรพระมหาราชครูปโรหิตาจารย์ (ดี) 7/3/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ปะโรหิตานนท์"
๓๓๖๙ ปฤษณานนท์ Prishna^nanda ryogfHd=kFm8]kp  di,pkopo9Ns];'  m;f=njvsov 6/8/16  
๑๖๓๒ ปลีหจินดา Pli^hachinta^ พระเกษตรสรรพกิจ (อุ่น)  นายอำเภอเมือง  เมืองฉะเชิงเทรา  ปู่ชื่อปลี  ทวดชื่อจีน 29/9/14  
๑๕๙๗ ปลีโหตร Plihotra ขุนพิไชยอุดมเดช (แม้น)  นายอำเภอแซงบาดาล  จังหวัดร้อยเอ็จ  ทวดชื่อปลิ  ปู่ชื่อโห้ 15/9/14  
๑๖๓๙ ปวนะฤทธิ Pavanariddhi ขุนนพเวชเภสัชกร (กี)  แพทย์มณฑลพายัพ  ปู่ทวดชื่อปวน  ปู่ชื่อเรียด 29/9/14  
๓๓๘๒ ปวรานนท์ Pavara^nanda รองอำมาตย์ตรี ขุนศิษย์ทะเบียนการ (เสาวน์)  สมุห์บาญชีกรมศึกษาธิการ  กระทรวงธรรมการ  ปู่ชื่อขุนศรีบุรินทร์ (เป๋า) 28/8/16  
๕๕๐๑ ปวัตติสิริ Pavattisiri นายประวัติ  ผู้ช่วยนายงานกรมทดน้ำ  กระทรวงเกษตราธิการ 5/7/19  
๐๔๓๒ ปวินท Pavinda ขุนพิมานมณเฑียร (เป้า)  กรมชาวที่  รักษาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 7/8/13  
๕๓๔๗ ปสังคมาน Pasangama^n นายร้อยตำรวจตรีประสงค์  โรงพักจักรวรรดิ์  กรมตำรวจพระนครบาล  และนายพา บิดา  ปู่ทวดชื่อขุนสาสดา (มี) 29/6/19  
๕๘๓๘ ปสังคานนท์ Pasankananda นายหมู่ตรีประสงค์  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ 4/9/20  
๕๖๐๐ ปสุตนาวิน Pasutana^vin ว่าที่นายเรือตรีลอย  ประจำกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  และนายนาก (บิดา) 26/7/19  
๓๒๘๙ ปะทุมชาติ Padumajati อำมาตย์ตรี พระสุนทรราชเดช (แข้)  กรมการพิเศษอำเภอยะโสธร  จังหวัดอุบลราชธานี  บิดาชื่อท้าวจันทชมภู (ทุน) 16/7/16  
๔๑๖๓ ปะทุมานนท์ Paduma^nanda รองอำมาตย์โท ขุนนครผลารักษ์ (ดอกไม้)  พนักงานอัยการ  กรมสรรพากรนครบาล  กระทรวงพระคลบังมหาสมบัติ  ทวดชื่อบัว 5/8/17  
๔๐๔๓ ปะภะคามิน Patthaga^min นายร้อยตรีสิทธิ์  นายทหารฝึกหัดราชการ  กรมยุทธศาสตร์ทหารบก  กับนายฉัย บิดา  เดิมตั้งนิวาศถานอยู่บ้านปากทางจังหวัดพิจิตร 17/3/17  
๒๖๗๕ ปะรักกมานนท์ Parakka^mananda อำมาตย์ตรี หลวงอุปการนิรมิตร (แดง)  กระทรวงคมนาคม  ปู่ชื่อปรัก 25/10/15  
๐๒๙๕ ปะริกษิตะทัต Pariksitadat พระจันทราทิตย์ (ปริก)  เจ้ากรมสนมพลเรือน  กระทรวงวัง 13/7/13  
๔๕๐๖ ปักษานนท์ Paksha^nanda นายเล่งเจิง  กรมทดน้ำ  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อนายปั๊ก 6/6/18  
๑๑๑๕ ปักษิณานนท์ Pakshina^nanda ขุนบุรวิตรวิบูลย์ (ช้อย)  สรรพากรเมืองเพ็ชรบุรี  ปู่ชื่อพระยากระยาหาร (นก) 9/3/13  
๔๙๐๗ ปัจจักขะภัติ Pacchakkhabhati ขุนประจักษ์ภัติการ (ใช่คุณ)  กรมการพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5/4/19  
๓๑๐๕ ปัจจุสนันท์ Pacchusa^nanda หลวงธรรมวงษ์ประวัติ (เจิม)  เจ้ากรมวัดนิเวศธรรมประวัติ  บางปะอิน  ทวดชื่อรุ่ง 28/5/16  
๒๓๒๙ ปัจจุสานนท์ Pacchusa^nanda รองอำมาตย์โท ขุนจันทราษฎร์บัญชา (จบ)  นายอำเภอสุไหงอุเป  เมืองสตูล  ปู่ชื่อรุ่ง 27/6/15  
๑๔๐๙ ปัจฉิมนันทน์ Pacchimanandana มหาดเล็กวิเศษชื่น  กรมชาวที่  บุตรนายฉิม 4/5/14  
๓๕๕๙ ปัจฉิมบุญ Pacchimapunya ขุนจรูญราชธนกร (เพิ่ม)  เจ้าพนักงานภาษีสุราจังหวัดฉเชิงเทรา  ปู่ชื่อขุนสัจจา (ฉิม)  บิดาชื่อบุญ 25/11/16  
๕๒๑๖ ปัจฉิมพิหงค์ Pacchimabihanga นายร้อยตำรวจโทชิต  นายอำเภอปากธ่อ  จังหวัดราชบุรี  ปู่ทวดชื่อพระยาราชบังสัน (ฉิม)  ปู่ชื่อพระยาราชบังสัน (นก) 14/6/19  
๔๔๘๕ ปัจฉิมรัต Pacchimarat นายเรือตรีเปาะ  กรมยุทธโยธาทหารเรือ  ทวดชื่อฉิม  บิดาชื่อรอด 30/5/18  
๓๗๘๗ ปัจฉิมเวส Pacchimavesa ลูกเสือเอกจี๋  ประจำกองลูกเสือที่ ๑ มณฑลปัตตานี  ปู่ชื่อฉิม ค้าขาย 8/2/16  
๔๐๙๐ ปัจฉิมะกุล Pacchimakul นายร้อยตรีจัน  กรมยุทธภัณฑ์ทหารบก  กับนายสมบุญ (บิดา)  ปู่ชื่อหลวงภิรมย์สมบัติ 3/7/17  
๔๕๙๐ ปัจฉิมะดิฐ Pacchimadith ขุนรักษาบรรณสาร (อิ่ม)  กรมบาญชีกลาง  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อฉิม  บิดาชื่อดิศ 18/9/18  
๔๕๖๒ ปัจฉิมะวานิช Pacchimavanija รองอำมาตย์ตรีเปลื้อง  ครูใหญ่โรงเรียนวัดอินทาราม  ทวดชื่อฉิม ค้าขาย 9/7/18  
๔๕๙๖ ปัจฉิมาคม Pacchima^gama หลวงนิรมานมุททาธร (สวาสดิ์)  กรมไปรษณีย์โทรเลข  บิดาชื่อหมื่นภูมินทรภักดี (ฉิม)  ปู่ชื่อมา 18/9/18  
๓๖๑๐ ปัจฉิมางกูร Pacchima^nku^ra นายเรือเอก หลวงพิทักษ์ทวยหาญ (แช่ม)  สมุห์บาญชีกรมทหารเรือชาย

ทะเล  บิดาชื่อหมื่นประจักษ์พลขันธ์ (ฉิม)
11/12/16  
๒๖๗๗ ปัจฉิมานนท์ Pacchima^nanda หลวงพรหมโทรเลข (มุ่ย)  สารวัดกรมไปรษณีย์โทรเลข  ทวดชื่อนายฉิม มหาดเล็ก 25/10/15  
๓๘๐๖ ปัจฉิมาภิรมย์ Pacchima^bhiramya พลเสือป่าอ่อง  รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๒ มณฑลจันทบุรี  ปู่ชื่อฉิม  ทวดชื่อชื่น 10/2/16  
๕๕๕๖ ปัชโชตะสิงห์ Pajjotasinha รองอำมาตย์ตรี ขุนศรีนคร (สิงโต)  สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  นายช่วง (บิดา)  ปู่ชื่อกลั่น 26/7/19  
๑๐๓๒ ปัญจมวัต* Panchamavat นายร้อยโทชุ่ม  อัยการศาลทหาร  มณฑลนครไชยศรี  ปู่ชื่อเหงา 20/2/13 * ราชกิจจานุเบกษาว่า "ปัญจมะวัต"
๓๔๒๖ ปัญจมานนท์ Panchama^nanda หลวงสารากรบริรักษ์ (เช็งต๋อง)  สรรพากรจังหวัดศุโขทัย  ปู่ชื่อจีน  แส้โหงว 10/9/16  
๕๕๔๗ ปัญจรงคะ Pancharanga ขุนวรพัฒน์โภศัย (ถม)  ผู้ช่วยสรรพากรมณฑลนครสวรรค์  บิดาชื่อปั่น 26/7/19  
๕๗๓๗ ปัญจวีณิน Panchavinin นักเรียนมหาดเล็กหลวงพิณ  กับนายต่วง บิดา  ปู่ทวดชื่อปั้น 3/9/19  
๕๕๙๖ ปัญจะมูล Panchamula นายเรือตรีเฟื่อง  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อมูล  บิดาชื่อปั่น 26/7/19  
๑๑๘๖ ปัญญาสิงห์ Pa^nna^sinha รองอำมาตย์ตรีวิน  ธรรมการเมืองสุพรรณบุรี  ปู่ชื่อปัญญา  บิดาชื่อสิงห์ 17/3/13  
๕๒๗๔ ปัณฑรจันทร Pandarachandra นายร้อยตรีบุญมา  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อนวม  บิดาชื่อจันทร์ 29/6/19  
๕๑๘๗ ปัณฑรนนทกะ Pandaranandaka นายร้อยตำรวจโทหริ่ง  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อขุนราง (นวล)  บิดาชื่อหมื่นราช (นม) 14/6/19  
๕๖๐๕ ปัณฑรนาค Pandarana^ga พันจ่าเอกจ้อย  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 26/7/19  
๕๓๙๓ ปัณฑรสมิต Pandarasmita นายร้อยตำรวจตรีนวล  กรมตำรวจภูธร  ปู่ทวดชื่อยิ้ม 29/6/19  
๔๘๗๑ ปัณฑรานนท์ Pandara^nanda รองอำมาตย์ตรีศรีนวน  กระทรวงมหาดไทย 5/4/19  
๑๒๕๔ ปัณยวณิช Panya^vanija รองเสวกตรีซุ่นเฮง  ครูในโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน  ปู่ชื่อนายปั้น เป็นพ่อค้า 8/4/14  
๑๗๓๓ ปัณยาชีวะ Panya^jiva นายเรือโทฟุ้ง  อัยการกรมทหารเรือชายทเล  บิดาชื่อหลวงสุจริต (ปั้น)  ปู่ชื่อขุนศรีบุรีบูรณ (อิ้ว) 29/10/14  
๑๘๕๔ ปัณยาธร Panya^dhara นายร้อยโทปั่น  นายแตรวงกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์  บิดาชื่อปั้น  ปู่ชื่อชู 20/12/14  
๐๒๗๐ ปัณยานนท์ Panya^nanda พระนิพัทธราชกิจ* (อยู่) เปรียญ  เจ้ากรมพระราชพิธี  กระทรวงวัง  พระปัญญาพิศาลเถร (บัว) วัดรังษีเป็นปู่ 13/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาประชุมมงคลการ
๑๙๖๑ ปัณยาประทีป Panya^pradipa นายหมู่โทเหลียง  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ    ปู่ชื่อปั้น  บิดาชื่อเทียน 12/3/14  
๑๙๗๔ ปัณยาภา Panya^bha^ พบเสือป่าผิน  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ  บิดาชื่อปั้น  ปู่ชื่อภา 12/3/14  
๓๐๖๘ ปัณยาโรจน Panya^rochana นายร้อยโทป่วน  กรมทหารบกราบที่ ๓  บิดาชื่อปั้น  ปู่ชื่อแสง 21/5/16  
๑๑๕๖ ปัณยาลักษณ Panya^lakshana นายร้อยโทปาน  พนักงานกองยกระบัตร  กรมตำรวจภูธร  บุตรนายปั้น  หลานนายคล้าย 15/3/13  
๒๙๕๘ ปัตตะโชติ Pattajoti นายร้อยเอกสุดใจ  ราชองครักษ์ประจำ  ปู่ชื่อใบ  บิดาชื่อใช้ 10/3/15  
๕๐๐๓ ปัตถนะวิภาต Patthanavibha^ta พลเสือป่าสว่าง  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อโต๊ะกุเดน  บิดาชื่อเจ๊ะหวัง 24/5/19  
๐๖๙๗ ปัตระประกร* Patraprakara ขุนอินทรสมบัติ* (ชุ่ม)  นายเวรกรมตรวจและกรมสารบาญชี  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  สกุลช่างบาตร 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ปัตรประกร"  ** ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงอินทรสมบัติ
๐๒๖๑ ปัทมจิตร Padmachitra หลวงพิจิตรราชสาสน (ทิม)  ปลัดกรมกองฎีกา  กรมราชเลขานุการ 13/7/13  
๓๒๗๙ ปัทมจินดา Padmachinta^ ขุนวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ)  ครูวาดเขียนโรงเรียนเพาะช่าง  บิดาชื่อทิม  ปู่ชื่อจัน 16/7/16  
๑๓๓๘ ปัทมชาติ Padmaja^ti ขุนวาโยไชย* (เยื้อน)  แพทย์ประจำหมวดพยาบาล  โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม  บิดาชื่อทิม  ปู่ชื่อเกิด 21/4/14 * นายร้อยตรี ขุนวาโยไชย
๑๕๘๑ ปัทมดิลก Padmatilaka หลวงสัตยานุกูล (เจิม)   นายอำเภอบางปะกง  ปู่ชื่อพระยาศรีสมุทโภค (ทิม) 9/9/14  
๓๒๙๖ ปัทมดิษ Padmatisha นายร้อยโทคำ  กรมแผนที่ทหารบก  ทวดชื่อทิม  ปู่ชื่อดิษ 22/7/16  
๐๖๑๓ ปัทมนาค* Padmana^ga นายร้อยเอก ขุนวิจารณ์รัฐขัณฑ์* (นาค)  กรมยุทธศาสตร์  กรมเสนาธิการทหารบก  กระทรวงกระลาโหม  หลวงศรีทิพบาล (ทิม) เป็นบิดา 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ปัทมะนาค"
๒๖๕๓ ปัทมนิธิ Padmanidhi ขุนไพศาลหิรัญราช (นาก)  กระทรวงคมนาคม  ทวดชื่อพระระยอง (ทิม)  บิดาชื่อขุนสารเลข (สิน) 17/10/15  
๒๔๔๓ ปัทมเนตร Padmanetra นายร้อยตรีอู๋   ประจำกรมทหารพรานที่ ๓  ปู่ชื่อหลวงศักดาเดชะ (ทิม)  บิดาชื่อเนตร์ 22/8/15  
๕๕๙๕ ปัทมปาณี Padmapa^ni นายเรือตนีเตี้ย  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ทวดชื่อหลวงว่อง (ปวาย)  ปู่ชื่อทิม 26/7/19  
๒๒๗๐ ปัทมลางคุล Padmala^ngula รองอำมาตย์เอก ขุนอาจอำรุงการ (ชื่น)  ยกรบัตรเมืองหลังสวน  ปู่ชื่อทับทิม  บิดาชื่อแหยม 19/5/15  
๕๒๔๖ ปัทมวิภาต Padmavibha^ta นายร้อยตำรวจตรีจำรัส  โรงเรียนพลตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อทิม 14/6/19  
๑๓๗๘ ปัทมศริน Padmasarin นายร้อยเอก ขุนศักดิ์พลฤทธิ (เล็ก)  ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑  กองดัดสันดาน  กองทัพที่ ๑   กับนายร้อยเอกแดง  ปลัดกรมทหารราบที่ ๑๙  ปู่ชื่อบัว 25/4/14  
๐๘๙๕ ปัทมสิงห ณ กรุงเทพ Padmasinha na Krungdeb นายร้อยตรี หม่อมหลวงแถม  กรมทหารพรานที่ ๓   สำหรับผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าบัว พระโอรสในพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท 23/12/13  
๐๖๙๐ ปัทมสูต Padmasuta ขุนเกษมรัชฎารักษ์ (แป๊ะ)  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บิดาชื่อทิม 21/9/13  
๐๐๓๙ ปัทมเสวี Padmasevi นายศัลยวิไชย หุ้มแพร* (ทิม)  มหาดเล็ก  กองตั้งเครื่อง 19/6/13 *  ถูกถอดวันที่    พฤษภาคม  ๒๔๕๗  รับสัญญาบัตรใหม่  พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็น จ่าว่องวุฒิไกร กระทรวงวัง  และถูกถอดอีกในปลายปี
๓๐๐๖ ปัทมะกูรมะ Padmaku^rma มหาดเล็กวิเศษพุก  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  ทวดชื่อทิม  บิดาชื่อเต่า 16/4/16  
๔๖๐๐ ปัทมะทัตต์ Padmadatt ขุนพิบูลย์รถยาน (เมือง)  นายสถานีรถไฟกรุงเทพฯ  บิดาชื่อพระยาราชวังสรรค์ (บัว) 18/9/18  
๔๓๐๓ ปัทมะทิน Padmadin หลวงมหาสวัสดิ์ภิบาล (สิงโต)  นายอำเภอลำลูกกา  ธัญญบุรี  กับนายจ่าง (บิดา)  ทวดชื่อทิม  ปู่ชื่อทิน 23/12/17  
๔๒๒๓ ปัทมะเทศ Padmadesa นายร้อยตรีถม  อัยการศาลทหารบกจังหวัดเชียงใหม่  ปู่ชื่อทิม  บิดาชื่อหลวงประสิทธิ์อักษรศาสตร์ (เทศ) 13/10/17  
๒๙๓๗ ปัทมะนาคิน Padmana^gin รองอำมาตย์ตรีปลั่ง  สมุห์บาญชีอำเภอบางปลา  เมืองนครปฐม  ทวดชื่อทิม  ปู่ชิ่นาค 8/3/15  
๔๐๘๑ ปัทมะนาวิน Padmana^vin นักเรียนทำการนายเรือมี  กรมเสนาธิการทหารเรือ  กับนายใย (บิดา)  ปู่ชื่อทิม 23/6/17  
๑๗๐๔ ปัทมะนุต Padmanutta นายร้อยตรีวงษ์  ครูสอนหนังสือไทย  โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม  บิดาชื่อทิม  ปู่ชื่อนุต 14/10/14  
๓๒๒๐ ปัทมะผลิน Padmaphalin ขุนขจรวิชาเสริม (จอน)  ครูใหญ่โรงเรียนวัดสุทัศน์เทพวราราม  กรุงเทพฯ  ทวดชื่อทิม ชาวสวน 24/6/16  
๒๑๒๐ ปัทมะพิมพ์ Padmabimba พลเสือป่าแม้น  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อบัว  บิดาชื่อพิม 23/3/14  
๒๑๑๕ ปัทมะพุกกณะ Padmabukkana พลเสือป่าทับ  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง  บิดาชื่อทิม  ปู่ชื่อพุก 23/3/14  
๔๗๖๔ ปัทมะรัตน์ Padmaratna นายหมู่ลูกเสือตรีก๊อง  ครูโรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ  จังหวัดอุไทยธานี  ปู่ชื่อบัว  บิดาชื่อแก้ว 3/3/18  
๑๙๘๔ ปัทมะลักษณ์ Padmalakshana พลเสือป่ารอด(ใหญ่)  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ   ปู่ชื่อบัว  บิดาชื่อแก้ว 12/3/14  
๑๙๖๘ ปัทมะลัมพ์ Padmalamba พลเสือป่าบาง  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ์  ปู่ชื่อทิม  บิดาชื่อหล้ำ 12/3/14  
๒๕๑๔ ปัทมะเวณุ Padmavenu นายเรือเอก ขุนเทพรักษาพล (เทียม)  แพทย์โรงพยาบาลทหารเรือ  ปู่ชื่อบัว  บิดาชื่อไผ่ 12/9/15  
๒๕๙๕ ปัทมะศังข์ Padmasankha รองอำมาตย์เอก หลวงรัตนาญัปติ (โต๊ะ)  ปลัดกรมกองเก็บ  กระทรวงการต่างประเทศ  ปู่ชื่อทิม  ทวดชื่อสัง 3/10/15  
๐๗๙๖ ปัทมะศิริ Padmasiri ขุนชำนิขบวนสาส์น (รัตน)  ธรรมการมณฑลกรุงเก่า   ปู่ชื่อทิม  บิดาชื๋อศรี 4/12/13  
๐๘๐๙ ปัทมะเศรษฐ Padmasreshtha ขุนปริพันธ์เสนาราฐ (เปลี่ยน)  นายอำเภอพระราชวัง (บางปะอิน)   ปู่ชื่อทิม  บิดาชื่อดี 6/12/13  
๓๘๕๔ ปัทมะสนธิ Padmasondhi พันเด็กชาเอกทองอยู่  กองชาวที่  พระราชวังสนามจันทร์  กับนายทิม (ปู่)  และนายสน (บิดา) 1/3/16  
๑๗๗๓ ปัทมะสภา Padmasabha^ นายร้อยตรีเพิ่ม  เกียกกายกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์  ปู่ชื่อบัว  บิดาชื่อทับ 12/12/14  
๓๘๗๔ ปัทมะสุคนธ์ Padmasugandha นายร้อยโทแดง  กรมทหารบกพาหนะของกองทัพน้อยทหารบกที่ ๒  บิดาชื่อทิม  ปู่ชื่อกลิ่น 17/3/16  
๓๑๙๓ ปัทมะสุนทร Padmasundara นายกิมไล้  นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน  ปู่ชื่อทิม  บิดาชื่อซุ่นฮะ 17/6/16  
๓๕๒๑ ปัทมัษฐาน Padmashtha^na พลเสือป่าม้าหลวงปิ่ณฑ์  ประจำกรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์  กระทรวงศึกษาธิการ  ปู่ชื่อทิม  บิดาชื่อที่ 30/10/16  
๔๘๕๔ ปัทมากร Padmakara ขุนเทพธานี (ชุ่ม)  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ชื่อการเวก 5/4/19  
๑๙๔๘ ปัทมาคม Padma^gama นายร้อยตรีคำ  สัสดีเมืองบุรีรัมย์ ปู่ชื่อพระยาพิไชยบุรินทรา (ทิม)  บิดาชื่อหลวงอนุรัฐนฤผดุง (แถม) 10/3/14  
๐๖๒๗ ปัทมานนท์ Padma^nanda นายทิพ (บิดา)  กับนายพันเอก พระราชอรรคนิรักษ์ (ทัต) เจ้ากรมคลังแสงทหารบก  และนายร้อยโทสุวรรณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (บุตร)  บิดานายทิพชื่อนายทิม 21/9/13  
๓๗๓๖ ปัทมานุช Padma^nuja พลเสือป่าก้อน  ยกระบัตรกรมเหล่าวิเศษหลวงรักษาพระองค์  กับนายแย้ม (บิดา)  ปู่ชื่อทิม  ทวดชื่อนุช 31/1/16  
๓๒๔๔ ปัทมาภิรัต Padma^bhirat หลวงวิมลรัชฎา (ดัด)  กรมศิลปากร  กระทรวงวัง  ปู่ชื่อทิม  บิดาชื่อรอด 1/7/16  
๕๖๐๖ ปัทมารุณ Padma^run พันจ่าโทปาน  เรือตอร์ปิโด ๓  กองทัพเรือ  กับนายทิม บิดา  ปู่ชื่อรุ่ง 26/7/19  
๐๐๗๕ ปัทมาศวิน Padma^svin หลวงพิไชยพาชี (ทิม)  กรมพระอัศวราช 21/6/13  
๑๑๑๗ ปัทมินทร์ Padmindra นายวรรณ  พนักงานสำรวจที่ดิน  เมืองเพชรบุรี  หลานพระยาพิไชยอินทรา (ทิม) 9/3/13  
๐๒๑๐ ปันยารชุน Panya^rjun หลวงราชดรุณรักษ์* (เสริญ)  อาจารย์โรงเรียนมหาดเล็กหลวง  บุตรพระยาเทพอรชุน (ปั้น) 7/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระราชดรุณรักษ์
๓๔๖๕ ปัพพานนท์ Pabha^nanda จ่าตรีเดช  กองพันพาหนะทหารเรือ  ปู่ชื่อปัพช์ 30/9/16  
๒๘๓๓ ปาจิณพยัคฆ์ Pa^chinbyaggha ราชบุรุษนวล ป.ม.  ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ทวดชื่อพระปาจิณ (เสือ) 28/12/15  
๓๘๗๓ ปาฐะเดชะ Pa^thadeja นายร้อยโทต่วน  กรมทหารบกราบที่ ๑๘  ปู่ชื่อปาด  บิดาชื่อเดช 17/3/16  
๔๓๒๘ ปาณฑุเดชะ Pa^ndudeja นักเรียนมหาดเล๋กหลวงเอี่ยม  ปู่ชื่อเผือด  บิดาชื่อเอี่ยม 21/1/17  
๒๑๔๕ ปาณฑุผลิน Pa^nduphalin นายเจียน  กรมพิณพาทย์หลวง  ปู่ชื่อปาน ทำสวน 23/3/14  
๔๙๔๗ ปาณฑุรังคานนท์ Pa^nduranga^nanda นักเรียนแพทย์เสือป่าจรุง  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  กับนายหร่อง (บิดา  ปู่ชื่อปาน 16/4/19  
๑๕๔๘ ปาณยะกุล Pa^nyakula นายสาย มหาดเล็ก  ปู่ชื่อปาน 21/7/14  
๒๔๗๕ ปาณะเกษตริน Panakshetrin นักเรียนเสือป่าเนื่อง  กรมโขนหลวง  บิดาชื่อปาน เป็นชาวนา 27/8/15  
๑๖๑๓ ปาณะดิษ Pa^natisha พระยาศรีธรรมศุกราช (ฉาด)  ที่ปฤกษาราชการเมืองศุโขทัย  ปู่ชื่อพระสงครามภักดี (ปาน)  บิดาชื่อพระศรีสมารังคบดี (ดิษ) 25/9/14  
๔๐๐๖ ปาณะโตษะ Pa^natosha รองอำมาตย์ตรีพร้อม  นายเวรหนังสือ  กรมพัศดุทหารเรือ  ปู่ชื่อปาน  ทวดชื่อโดด 6/6/17  
๑๕๖๗ ปาณะพันธุ์ Pa^nabandhu นายร้อยโทปุ่น  ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖  กับนายพันธ์ (บิดา)  นายพันธ์เป็นบุตรนายปาน 27/7/14  
๔๑๖๔ ปาณะลักษณ์ Pa^nalakshana ขุนขยันวรรณวินิจ (ขัน)  นายเวรกรมบัญชาการ  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อปาณ  บิดาชื่อเหมือน 9/8/17  
๓๘๔๑ ปาณะวร Pa^navara พลเสือป่าเจียก  กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์  กับนายเปลี่ยน (บิดา)  ปู่ชื่อปาน 17/2/16  
๑๗๓๐ ปาณะวีระ Pa^navi^ra นายเรือเอกขุนกิจการกลจักร (ฃำ)  ต้นกลเรือพิฆาฎ "เสือทยานชล"  บิดาชื่อขุนศรีภิรมย์ (ปาน)  ปู่ชื่อแกล้ว 29/10/14  
๒๔๕๔ ปาณะศารทูล Pa^nasardula นายร้อยตำรวจตรีเจริญ  แพทย์ประจำกองตำรวจภูธรที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า  บิดาชื่อปาน  ปู่ชื่อเสือ 22/8/15  
๓๕๕๗ ปาณัษเฐียร Pa^nashthira ขุนสัคคธนานุบาล (ทอง)  คลังจังหวัดสวรรคโลก  ทวดชื่อปาน  ปู่ชื่อคง 25/11/16  
๓๕๔๔ ปาณานนท์ Pa^nananda พระนครานุรักษ์ (เปลี่ยน)  ปลัดกรม  กรมพระนครบาล  กระทรวงนครบาล  ปู่ชื่อปาน 4/11/16  
๐๑๑๕ ปาณิกบุตร์ Panikaputra นายพลตรี พระยาเสนาภิมุข* (เล็ก)  ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์  หลานพระยามหาเทพ (ปาน) 27/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสีหราชฤทธิไกร  แม่ทัพกองทัพที่ ๑
๕๑๖๓ ปาณินท Paninda ขุนนรากรพินิจ (อิน)  กรมราชทัณฑ์  กระทรวงนครบาล  ปู่ชื่อปาน 14/6/19  
๖๒๑๑ ปานะภาค Pa^nabhaga นักเรียนแพทย์เสือป่าส่วน  ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์  กับนายปาน (บิดา)  ปู่ทวดชื่อแก้ว  ปู่ชื่อนุช 17/12/21  
๔๙๖๔ ปานุศุทธะ Pa^nasuddha นักเรียนแพทย์เสือป่าเสงี่ยม  กับนายจำปี บิดา  ปู่ชื่อนายปาน 16/4/19  
๐๙๔๑ ปายะนันทน์ Pa^yanandana พระยาคำนวณคัคณานต์ (ศรี)  ว่าที่เจ้ากรมกองรังวัดที่ดิน   กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อบ๋าย 19/1/13  
๐๑๐๔ ปาลกะวงษ์ ณ กรุงเท Palakavangsa na Krungdeb นายตำรวจเอก จมื่นประธานมณเฑียร (หม่อมหลวงเผือด)  กรมพระตำรวจ  สำหรับหม่อมหลวงที่สืบสกุลจาก กรมหมื่นนราเทเวศร (พระองค์เจ้าปาล) ในกรมพระราชวังบวรสถานภิมุข 24/6/13  
๐๘๙๑ ปาละนันทน์ Pa^lanandana หลวงประชากรบริรักษ์ (สาย)  ผู้ว่าราชการอำเภออินทรบุรี  ปู่ชื่อขุนศรีสมบัติ (ปาน) 23/12/13  
๓๔๑๘ ปาละภูติ Pa^labhu^ti ขุนเทวาวนา (อ้อน)  นายเวรก่อสร้าง  กรมศิลปากร  กระทรวงวัง  บิดาชื่อปาน 2/9/16  
๐๓๕๐ ปาลิกะภัฏ Palikabhata นายตำรวจเอก พระพลกายกรีธา (ถนอม)  ปลัดจางวางกรมช่างทหารในขวา  กรมพระตำรวจ 14/7/13  
๐๔๖๔ ปาลิกานนท์ Pa^lika^nanda มหาดเล็กวิเศษช้อย*  กรมมหาดเล็ก  บิดาชื่อปาน เป็นจางวางในสมเด็จพระบรมราชเทวี 7/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนนารถเสวี
๕๔๑๗ ปาวกะนันทน์ Pa^vakananda นายหมู่ตรีทอง  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี  กับหมื่นบรรจงอักษร (เอี่ยม) บิดา  ปู่ชื่อพึ่ง  ทวดชื่อพระยาสุริเพลิง 29/6/19  
๔๔๒๑ ปาศะบุตร Pa^saputra พลเสือป่าทองย้อย  กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก  ปู่ชื่อห่วง 9/5/18  
๑๖๒๗ ปิฏกานนท์ Pitaka^nanda หลวงจีนนิกรพิทักษ์ (ซินกี่)  กรมการพิเศษ  มณฑลพิศณุโลก  บิดาชื่อจีนปิดกะ 25/9/14  
๔๔๖๘ ปิณฑะเกษตริน Pindakshetrin ขุนประสาสนอักษรการ (เฟื่อง)  ครูใหญ่โรงเรียนวัดบรมนิวาส  ปู่ชื่อปิ่น หาเลี้ยงชีพด้วยการทำนา 20/5/18  
๔๓๓๑ ปิณฑะคุปต์ pindagupta รองอำมาตย์ตรีทองอยู่  ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม  ปู่ชื่อพุ่ม  ทวดชื่อคุ้ม 18/2/17  
๔๒๐๗ ปิณฑะดิษ Pindatisha รองอำมาตย์ตรีแก้ว  ยกระบัตร์ศาลจังหวัดสวรรคโลก  กับนายสวัสดิ์ บิดา  ทวดชื่อปิ่น  ปู่ชื่อดิศ 27/9/17  
๓๐๗๑ ปิณฑะบุตร Pindaputra นายร้อยตรีฟุ้ง  แพทย์กองพยาบาลในกองพลทหารบกที่ ๒ 21/5/16  
๔๐๐๗ ปิณฑะประทีป Pindapradipa ขุนนิกษิตสารากร (แย้ม)  กรมสรรพากร  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อพุ่ม  บิดาชื่อเทียน 6/6/17  
๔๕๕๔ ปิณฑะปราสาท Pindapra^sa^d นายร้อยโทนพ  กรมทหารบกม้าพิศณุโลก  กับขุนเทพเภรี (ปลื้ม)  บิดาชื่อปิ่น  ทวดชื่อปราง 9/7/18  
๓๒๙๕ ปิณฑะแพทย์ Pindabaedya นายร้อยโทโต  แพทย์โรงพยาบาลสภากาชาด ทหารบก  บิดาชื่อกุ้ง 22/7/16  
๓๐๖๑ ปิณฑะมาน Pindama^n นายร้อยโทสุดใจ  กรมจเรการปืนใหญ่ทหารบก  ทวดชื่อปิ่น  ปู่ชื่อมา 14/5/16  
๓๘๖๗ ปิณฑะรัต Pindarata เด็กชาจ่าง  กรมชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์  ปู่ชื่อพุ่ม  ทวดชื่อพุ่ม 3/3/16  
๔๒๑๙ ปิณฑะรุจิ Pindaruchi ขุนนราบริรักษ์ (เจิม)  สารวัดแขวง  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อพุ่ม  บิดาชื่อแจ่ม 27/9/17  
๓๑๔๔ ปิณฑะวณิช Pindavanija รองเสวกตรีพร้อม  ครูโรงเรียนข้าราชการพลเรือน  ทวดชื่อปิ่น ค้าขาย 4/6/16  
๒๙๓๘ ปิณฑะสิริ Pindasiri รองอำมาตย์ตรีต่าน  ปลัดขวา  อำเภอบางปลา  เมืองนครปฐม  ปู่ชื่อพุ่ม  ทวดชื่อนื่ม 8/3/15  
๔๐๒๖ ปิณฑะสุต Pindasuta พระนฤพัฒน์ผจง (ถม)  นายอำเภอไชยบาดาล  บิดาชื่อพระยาพิศณุโลก (พุ่ม) 9/6/17  
๓๑๓๒ ปิณฑัษเฐียร Pindashthira พระอโศกมนตรี (ช้าง)  ปลัดนั่งศาลขวา  กระทรวงวัง  ปู่ชื่อปิ่น  บิดาชื่อหลวงอินทรอาญา (ยัง) 4/6/16  
๒๙๑๗ ปิณฑานนท์ Pinda^nanda นายหมู่ตรีเหล็ง  กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อปิ่น 2/2/29  
๔๐๖๒ ปิตรชาต Pitraja^ti นายร้อยตรีงุ่นจ๊ว  กรมแผนที่ทหารบก  กับนายหวัง บิดา ทวดชื่อก๋ง  ปู่ชื่อเกิด 20/6/17  
๓๙๘๖ ปิตะระนันทน์ Pitaranandana นายร้อยโทจี๊ด  กรมทหารบกราบที่ ๑๐  ปู่ชื่อศุข  ทวดชื่อสี 2/6/17  
๑๘๓๓ ปิตะรานนท์ Pitara^nanda นายเรือตรีลิ  นายหมวดช่างปรับ  กรมยุทธโยธาทหารเรือ  ปู่ชื่อป๋า 17/12/14  
๒๓๘๓ ปิยทัพภ์ Piyadabbha นายเรือโทจีน  ผู้บังคับกองร้อยทหารเรือ  สังกัดกรมชุมพล  บิดาชื่อเปีย  ปู่ชื่อทอย 11/7/15  
๑๗๘๙ ปิยปาณ Piyapa^na นายเรือตรีก้าน  รองต้นกล เรือสุครีพ*  บิดาชื่อเปีย  ปู่ชื่อปาน 12/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รองต้นกลเรือรบหลวงสุครีพครองเมือง"
๕๙๗๓ ปิยปาณานนท์ Piyapa^na^nanda ขุนวิมลเนติกร (นพ)  อัยการจังหวัดสุรินทร์  บิดาชื่อแป๊ะ  ปู่ชื่อเปีย  ทวดชื่อปาน 11/6/21  
๑๕๑๗ ปิยเมธี Piyamedhi ขุนอรัญรักษา (ซอเลียง)  ผู้ช่วยเจ้ากรมป่าไม้  ปู่ทวดชื่อมองเปีย  ปู่ชื่อมองเมท (เป็นพม่า  ขุนอรัญแปลงชาติเป็นไทย) 13/7/14  
๕๔๓๕ ปิยสิงห Piyasinha นายหมู่เอกเคียน  กรมเสือป่ารักษาดินแดนอยุธยา  ปู่ชื่อสิงห  บิดาชื่อเปีย 29/6/19  
๕๑๗๔ ปิยสิรานนท์ Piyasira^nanda นายเศียร ผู้ช่วยนายทะเบียนรถ  กระทรวงนครบาล  บิดาชื่อเปีย 14/6/19  
๔๒๔๐ ปิยสุวัณ Piyasuvan นายสุต  แพนกออกโฉนดที่ดิน  จังหวัดสระบุรี  บิดาชื่อเปีย  ปู่ชื่อทองคำ 13/10/17  
๔๑๑๒ ปิยะกาญจนะ Piyaka^nchana มหาดเล็กวิเศษยิ่น  กรมชาวที่  บิดาชื่อหลวงโกศลสุวรรณพิพิธ (เปีย)  ปู่ชื่อขุนโกศลสุวรรณพิพิธ (ทอง) 17/7/17  
๔๙๑๘ ปิยะเกศิน Piyakesin พลเสือป่าสมาน  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  กับนายไป๋ บิดา  ปู่ชื่อเกษ 16/4/19  
๔๒๐๑ ปิยะจันท์ Piyachand นายร้อยโทปลอด  กรมทหารบกราบที่ ๑๗  ปู่ชื่อเปีย  บิดาชื่อจั่น 27/9/17  
๔๒๓๒ ปิยะมาน Piyama^n ขุนบริคุตราชากร (เลี่ยม)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานภาษีสุรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  บิดาชื่อเปี่ยม  ปู่ชื่อนุด  ทวดชื่อหลวงท่องสื่อ 13/10/17  
๒๑๙๑ ปิยะสุนะ Piyasuna มหาดเล็กวิเศษบุญช่วย  เสมียนในกรมพระอัศวราช  ปู่ชื่อจีนปีเอี๊ยม  บิดาชื่อซุ่นฮะ 14/4/15  
๐๔๘๕ ปิยัมปุตระ Piyamputra ขุนพรหมธนาทร (พุฒ)  สารวัดรอง   กรมพระคลังฃ้างที่  พระปริยัติธรรมธาดา (เปี่ยม) เป็นปู่ 11/8/13  
๕๘๕๐ ปิยากร ณ กรุงเทพ Piyakara na Krungdeb หม่อมราชวงศ์โก๋  สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๓ พระองค์เจ้าเปียก 4/9/20  
๒๗๖๐ ปิโยบล Piyopala นายร้อยโทรอด  สัสดีเมืองขอนแก่น  บิดาชื่อเปีย  ปู่ชื่อบัว 12/12/15  
๕๕๗๔ ปิลกศิริ Pilakasiri นายหมู่โทศิริ  กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก  กับนายไฝ บิดา  ปู่ชื่อแย้ม 26/7/19  
๕๘๒๓ ปิวะวิกะสิต Pivavikasita เด็กชาปิ๋ว  กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก 4/9/20  
๕๓๒๙ ปีตยานนท์ Pitaya^nanda นายร้อยตำรวจตรีบุญแถม  กองตำรวจภูธร  จังหวัดธัญญบุรี  ปู่ทวดชื่อปรีดิ์ 29/6/19  
๒๕๖๓ ปีตะนีลผลิน Pitanila^phalin มหาดเล็กสำรองหับ  ครูโรงเรียนทหารกระบี่หลวง  บิดาชื่อเขียว ชาวสวน 29/9/15  
๒๒๔๑ ปีตะนีลวณิช Pitanilavanija พลเสือป่าสวัสดิ์ (ใหญ่)  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมโขนหลวง  บุตรนายเขียว พ่อค้า 7/5/15  
๓๕๑๖ ปีตะนีละชาต Pitanilaja^ta พันจ่าเด็กชาผ่อง  กองมหาดเล็กในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง  ปู่ชื่อเขียว 30/10/16  
๓๐๙๙ ปีตะนีละบุตร Pitanulaputra ขุนพิทักษ์ชลประเวศ (ซุ่นอี่)  กรมทดน้ำ  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อจีนแช (เขียว) 28/5/16  
๓๖๘๑ ปีตะนีละวัต Pitanilavat นักเรียนมหาดเล็กหลวงมณี  กับนายชุ่ม บิดา  ทวดชื่อเขียว 9/1/16  
๒๙๘๖ ปีตะนีลานนท์ Pitanilananda นายร้อยโท ขุนบัญชาภูมิสถาน (พิน)  นายทหารแผนที่  กรมบัญชาการกองพลทหารบกที่ ๘  ปู่ชื่อขุนประชุมประชาราษฎณ์ (เขียว) 16/4/16  
๑๐๓๖ ปีตะเสน Pitasena นายร้อยตรีนาก  ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๑  กรมทหารราบที่ ๑๒  มณฑลนครไชยศรี   ปู่ชื่อหลวงสุริยโยธา (เหลือง) 20/2/13  
๓๑๔๗ ปีตะโหตร Pitahotra ขุนพินิจสารบาล (กิมไซ)  กระทรวงมุรธาธร  ทวดชื่อปี๊  ปู่ชื่อโฮ้ 4/6/16  
๓๑๖๓ ปีตินานนท์ Pitinananda รองอำมาตย์โทเฟน  เจ้าพนักงานไปรษณีย์โทรเลขเกาะขาม  ปู่ชื่อบิดิน 10/6/16  
๖๐๔๑ ปีติปาละ Pitipala ขุนภักดีกลเกษม (ปีเตอร์ เฮง)  กรมรถไฟหลวง  บิดาชื่อเปาโจจี กุ้ย 6/8/21  
๑๒๔๘ ปียรัตน Piyaratna พระวิไษยสิทธิกรรม (จีน) กระทรวงมหาดไทย (บิดา)  ขุนบรรโณวาทวิจิตร* (หรุ่น)  ครูโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน (บุตร)  พระราชกิจวิบูลย์ (ภู่) ฃ้าหลวงคลังมณฑลพายัพ (น้องพระวิไษย)  กับขุนสถิตย์สิงหเฃตร์ (เพ่ง) นายอำเภอแหลมสิงห์  เมืองจันทบุรี(บุตรพระราชกิจ)** 8/4/14 * หลวงบรรโณวาทวิจิตร์  **บิดาพระวิไษย และพระราชกิจ ชื่อขุนพิทักษ์บวร (เปีย)  ปู่ชื่อรัตน์
๕๔๒๔ ปีวรบุตร pivaraputra นายหมู่ตรีป๋อ  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี  กับนายปิ๋ว บิดา  ปู่ชื่อวร 29/6/19  
๖๓๓๐ ปุกหุต Pukahuta รองอำมาตย์ตรีฮวด  แพ่งจังหวัดนครพนม  ปู่ชื่อปุ๊ก  บิดาชื่อหริ่ง 3/6/22  
๕๖๕๕ ปุคคลสิน Puggalasin นายปุก  กรมปลัดทัพเรือ  บิดาชื่อซิน 26/7/19  
๔๑๔๕ ปุคคละนันทน์ Puggalanandana ขุนภักดีศุขการ (คลัง)  สารวัดกองแพทย์  กรมศุขาภิบาล  กระทรวงนครบาล  บิดาชื่อปุก 3/8/17  
๓๓๗๑ ปุคคลานนท์ Puggala^nanda ขุนญาณโทรเลข (รุน)  กรมไปรษณีย์โทรเลข  ทวดชื่อขุนณรงค์สงคราม (ปุก) 28/8/16  
๓๒๖๙ ปุงคานนท์ Punga^nanda ขุนพิทยโทรการ (กิมเตียง)  กรมไปรษณีย์โทรเลข  ทวดชื่อโป่ง 16/7/16  
๖๑๐๖ ปุญญะอาคม Punna-agama นักเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่บุญมา 24/9/21  
๒๓๘๘ ปุณกะบุตร์ Punkaputra นายเรือตรีทอง  นายหมวดประจำกองทหารเรือ  สังกัดกรมชุมพล  บุตรนายเทียนปุ่น 11/7/15  
๒๐๓๒ ปุณกานนท์ Punaka^nanda นักเรียนทหารกระบี่เสริฐ  กรมโขนหลวง   บุตรจ่าหาญยุทธกิจ (ปุ่น) 18/3/14  
๔๘๘๗ ปุณฑกานนท์ Puradaka^nanda รองอำมาตย์ตรีทิม  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ชื่อเมือง 5/4/19  
๐๔๓๖ ปุณฑริก Pundarik ขุนรักษาราชฤดี (ปุ่น)  กรมชาวที่ 7/8/13  
๑๖๘๘ ปุณฑริกาภา Pundrika^bha^ นายเรือตรีคำ  ผู้รั้งผู้บังคับการกองเรือกลชั้นที่ ๔  กรมชุมพล  บิดาชื่อปุ่น  ปู่ชื่อแสง 11/10/14  
๕๒๖๔ ปุณฑรีกะชาติ Pundrikajati นายร้อยตำรวจตรีหอม  กรมตำรวจพระนครบาล  กับนายเกิด บิดา  ปู่ชื่อเสือ 29/6/19  
๕๔๐๖ ปุณณกันต์ Punnakanta นายร้อยโทอำไพ  อัยการศาลทหาร  กองพันที่ ๓  กรมทหารักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ปู่ทวดชื่อกัน  บิดาชื่อปุ่น 29/6/19  
๓๗๑๐ ปุณณะกิตติ Punnakitti พลเสือป่าบุนนาค  กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ  ปู่ชื่อกี้  บิดาชื่อปุ่น 19/1/16  
๔๒๕๕ ปุณณะบุตต์ Punnaputta ขุนชำนาญชลธาร (แสง)  กรมรองงาน  กระทรวงวัง  ปู่ชื่อขุนอาจบริรักษ์ (ปุ่น)  บิดาชื่อพระวิชิตชลธาร (บุตร) 8/12/17  
๓๑๘๒ ปุณณะพยัคฆ์ Punnabyaggha นายเรือตรีเทียบ  นายทหารเรือกองหนุน  บิดาชื่อหลวงพิทักษ์พุทธภัณฑ์  ปู่ชื่อเสือ 17/6/16  
๒๖๙๔ ปุณณะภุม Punnabhum หลวงคชดิษฐาภิบาล (ไผ่)  นอกราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  กับนายร้อยโทสาย  หัวหน้าแพนกที่ ๑ กรมสรรพาวุธทหารบก (บุตร)  ปู่หลวงคชดิษฐ์ชื่อเพ็ง  บิดาชื่อพุ่ม 1/11/15  
๕๘๔๐ ปุณณะมลยานนท์ Punnamalaya^nanda นายหมู่ตรีสวาสดิ์  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อมล 4/9/20  
๔๐๗๕ ปุณณะวัน Punnavan นายร้อยตรีเจียร  แพทย์ประจำกรมสารวัดใหญ่ทหาร  บิดาชื่อขุนบรรเทา (เปี่ยม)  ปู่ชื่อสี 23/6/17  
๒๐๓๕ ปุณณะเวส Punnavesa นักเรียนทหารกระบี่อุย  กรมโขนหลวง   บุตรนายอิ่ม พ่อค้า 18/3/14  
๔๑๙๒ ปุณณะสุนทร Punnasundara มหาดเล็กสำรองละมัย  กรมชาวที่  บิดาชื่อิ่ม  ปู่ชื่อเอียม 29/8/17  
๒๗๐๙ ปุณณักขันธ์ Punnakkhandha ขุนดิเรกสารธนศักดิ์ (ด้าย)  กรมสรรพากรใน  กระทรวงนครบาล  ปู่ชื่อเพ็ญ  บิดาชื่อขัน 1/11/15  
๔๕๒๘ ปุณณาจล Punna^chala นายเรือเอก ขุนเรืองเวชวิทยา (เรือง)  กรมแพทย์พยาบาลทหารเรือ  บิดาชื่อเฉย  ปู่ชื่อเพ็ง 22/6/18  
๒๙๘๒ ปุณณานนท์ Punna^nanda ขุนวรศักดิ์พินิต (แก้ว)  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  ทวดชื่อเพ็ง 9/4/16  
๓๘๙๙ ปุณณาภิรมย์ Punna^bhiramya พันเด็กชาโทเยาะ  กองชาวที่ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  บิดาชื่อิ่ม  ปู่ชื่อชม 21/3/16  
๓๙๘๙ ปุณณารักษ์ Punna^raksha ขุนวิสิษฐ์เสปิยากร (ธูป)  นายเวรกลาง  กระทรวงธรรมการ  ปู่ชื่อพระยาฤทธิไกร (พูน)  ทวดชื่อนายจงรักษ์ 2/6/17  
๒๙๗๙ ปุณณินท์ Punninda ขุนสุรยานพาหน (คล้อย)  ปลัดเวรเรือ ในกรมยานยนต์หลวง 9/4/16  
๒๓๙๗ ปุณโณทก Punnodaka รองอำมาตย์โทสุนทร  ผู้พิพากษารองศาลเมืองพุมเรียง  ปู่ชื่อจีนปุ๊น  ทวดชื่อจีนจุ๊ย 20/7/15  
๒๖๐๖ ปุตตะสิริ Puttasiri นายเรือตรีเฟื่อง  รองช่างกลเรือมูรธาวสิตสวัสดี  กองทัพเรือ  บิดาชื่อบุตร  ปู่ชื่อศรี 10/10/15  
๔๗๑๕ ปุตระเศรณี Putrasreni รองผู้กำกับตรีง้วน  ครูโรงเรียนฝึกหัดครูวัดบวรนิเวศวิหาร  จังหวัดพระนคร  ปู่ชื่อปุต 3/2/18  
๖๑๗๗ ปุรณเทศะ Purnadesa นายเทศ  ศุภมาตราจังหวัดชุมพร 19/11/21  
๖๑๘๖ ปุรณสาระ Puranasa^ra พันเด็กชาโทฃาว  ประจำกรมรถยนต์หลวง  ทวดชื่อนวน  ปู่ชื่อเพ็ง 10/12/21  
๐๕๑๒ ปุรณเสวี* Purnasevi นายพิเศษเสถียร (เปี่ยม)  กรมวัง  กระทรวงวัง 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "บุรณเสวี"  (รจ. ๓๐ พ.ศ. ๒๔๕๖/ หน้า ๑๓๕๕)
๕๖๙๕ ปุรณะสวัสดิ์ Purnasvasti นายร้อยตรีขุนศรีจำนวนการ (เจิม)  สัสดีจังหวัดประทุมธานี  บิดาชื่อเปี่ยม 22/8/19  
๔๔๔๒ ปุระสิริ Purasiri มหาดเล็กสำรองหลี  กรมชาวที่  ปู่ชื่อเมือง  บิดาชื่อหลวงศิริวัฒนา (กลีบ) 16/5/18  
๓๗๙๖ ปุราคม Pura^gama พลเสือป่ายืน  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ มณฑลพายัพ  บิดาชื่อเมือง  ปู่ชื่อมา 29/2/16  
๒๗๔๐ ปุราภา Pura^bha^ ขุนชำนาญสมบัติ (สอน)  พระคลังเมืองพิไชย  ปู่ชื่อเมือง บิดาชื่อแสง 7/11/15  
๕๔๑๕ ปุลวชาต Pulavaja^ta นายหมู่โท ขุนโกศลเสรฐ (อ่อน)  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี  ปู่ทวดชื่อเกิด  ปู่ชื่อด้วง 29/6/19  
๕๓๘๘ ปุลววัน Pulavavana ว่าที่นายสิบตำรวจเอกฐิน  สมุห์บาญชีกองตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม  ปู่ชื่อด้วง 29/6/19  
๕๔๖๐ ปุลวสันตะกะ Pulavasantaka พลเสือป่าแถม  กรมเสือป่ารักษาดินแดนอาคเณย์  บิดาชื่อด้วง 4/7/19  
๕๓๙๘ ปุลวามระ Pulava^mra นายร้อยตำรวจตรีผาด  รั้งผู้บังคับกองตำรวจภูธรอำเภอบางปะอิน  ปู่ทวดชื่อด้วง  ปู่ชื่อรอด 29/6/19  
๓๙๕๖ ปุษปะวรรณ Pushpavarna นายร้อยโทผิว  กรมทหารบกช่างที่ ๓  ปู่ชื่อกลีบ 26/5/17  
๓๒๙๘ ปุษปาคม Pushpa^gama นายเรือโทเป้า  นายทหารกองหนุน  กับหมื่นวิเศษอักษร (คล้าม) นอกราชการ (บิดา)  บิดาหมื่นวิเศษชื่อขุนศรีสุรรงค์ (พยอม)  ปู่ชื่อหลวงอภัยณรงค์ (มา) 22/7/16  
๐๒๓๖ ปุษยะนาวิน Pushyana^vin นายเรือตรีจำปี  กระทรวงทหารเรือ 7/7/13  
๐๔๒๙ ปูคะวนัช Pu^gavanaja หลวงวิสุทธิภัณฑารักษ์* (นาค)  กรมสวนหลวง  พระนครป่าหมาก (อ่ำ) เป็นบิดา 7/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระวิสุทธิภัณฑารักษ์
๕๔๐๘ ปูณณะหิตานนท์ Punnahita^nanda นายหมวดตรี ขุนพินิจนาวา (ฮี้)  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ  บิดาชื่อปุ่น 29/6/19  
๒๓๘๖ ปูตินันทน์ Putinandana นายเรือตรีถม  ผู้บังคับกองร้อยเรือ  สังกัดกรมชุมพล  บิดาชื่อบู่ 11/7/15  
๕๓๘๗ ปูรณกลัศ Pu^rnakalasa จ่านายสิบตำรวจ หมื่นศรีสนิท (ชุม)  ยกระบัตรกองตำรวจภูธรมณฑลนครไชยศรี  ปู่ชื่อเพ็ง  บิดาชื่อกลัศ 29/6/19  
๕๓๕๒ ปูรณคุปต์ Pu^rnagupta นายร้อยตำรวจตรีเพ็ง  กรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อพุก 29/6/19  
๐๓๐๗ ปูรณโชติ Purnajoti หลวงพิศลย์สารนิติ (ปุ่น)  ผู้พิพากษาศาลแพ่ง  กระทรวงยุติธรรม  ขอแทนนายแช่ม บิดาด้วย 13/7/13  
๕๕๗๙ ปูรณเปลิน Pu^rnapalin พลเสือป่าเปล่ง  กรมเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ  บิดาชื่อเปลี่ยน 26/7/19  
๔๙๙๕ ปูรณรม Pu^rnarama พลเสือป่าชื่น  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อเปี่ยม 17/4/19  
๕๒๑๓ ปูรณรัตน Purnaratna นายร้อยตำรวจโท ขุนตรวจระงับภัย (แก้ว)  กรมตำรวจภูธณ  บิดาชื่อเพ็ง 14/6/19 มีลายพระราชหัตถ์ทรงแก้ทะเบียนนามสกุลจาก "ปุรณรัตน" เป็น "บูรณถาวร"
๕๙๙๔ ปูรณสุวรรณ์ Pu^rnasuvarna พลเสือป่าเหรียญ  กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี  กับนายกิม บิดา 11/6/21  
๓๖๒๔ ปูรณะปุระ Purnapura พลเสือป่าชุ่ม  ประจำกองร้อยที่ ๔ กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเก่า  รับราชการตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดินประจำจังหวัดสิงห์บุรี  ปู่ชื่อิ่ม  ทวดชื่อเมือง 11/12/16  
๕๘๔๓ ปูรณะวสุ Pu^rnavasu นายหมู่ตรีสมบูรณ์  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อทองดี 4/9/20  
๕๘๒๔ ปูรณะวิบูลย์ Pu^rnavipurna เด็กชาเพิ่ม  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  นายเพ็งเป็นบิดา 4/9/20  
๔๙๙๑ ปูรณะสมิต Pu^rmasmita พลเสือป่ายิ้ม  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อิ่ม 17/4/19  
๔๔๒๖ ปูรณะสุคนธ์ Pu^rnasugandha พลเสือป่าเพี้ยน  กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก  ปู่ชื่อขุนอินทรสมบัติ (อิ่ม)  ทวดชื่อกลิ่น 9/5/18  
๔๓๕๓ ปูรณัม Puranan รองผู้กำกับตรีปุ๊ย  ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  จังหวัดอุดรธานี  ทวดชื่ออ้น  ปู่ชื่อท้วม  บิดาชื่อเปี่ยม 22/2/17  
๕๐๓๐ ปูรณานนท์ Pu^rna^nanda พลเสือป่าเปลื้อง  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  กับนายเป้า บิดา  ปู่ชื่อเพ็ง 24/5/19  
๕๐๒๕ ปูรณานุนาค Pu^rananuna^ga พลเสือป่าบุญ  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อนาคน้อย 24/5/19  
๔๔๔๐ ปูรณามระ Pu^rnamara มหาดเล็กสำรองจั่น  กองซักฟอก  กรมมหาดเล็ก  กับนายอ่ำ บิดา  ทวดชื่ออิ่ม  ปู่ชื่ออ่วม 16/5/18  
๕๔๒๕ ปูรณิฏฐะ Pu^ranitha นายหมู่ตรีจำนงค์  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี  กับนายปุ่น บิดา  ปู่ชื่ออ้น 29/6/19  
๑๗๑๘ เปฏกานนท์ Petaka^nanda นายร้อยโทเฉื่อย  ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๓  กรมทหารราบที่ ๓  บุตรนายเป๊ะ 29/10/14  
๒๖๐๕ เปฏะพันธุ์ Petabandhu นายเรือตรีเทียน  เวรรับส่งกรมปลัดทัพเรือ  ปู่ชื่อพระปราบอังวะ (เปอ)  บิดาชื่อหลวงไกรสรเดช (พัน) 10/10/15  
๓๖๖๖ เปตานันท์ Peta^nanda ขุนคุรุกิจพิจารณ์ (ห่วง)  ธรรมการจังหวัดอุตรดิฐ  บิดาชื่อจีนเบ๊จิม  ปู่ชื่อจีนเบ๊ไล่หู 17/12/16  
๓๕๐๖ เปนะดิลก Prematilaka หลวงสมบัติภิรมย์ (เจิม)  อัยการสรรพากรนครบาล  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อขุนอุดมเกศา (เปรม) 30/10/16  
๔๘๔๙ เปมะวิภาต Pemavibha^ta ขุนพิสิษฐแพทยากร (เปลื้อง)  แพทย์ประจำจังหวัดเชียงราย  ปู่ชื่อเปรม  บิดาชื่อปลั่ง 5/4/19  
๑๔๕๔ เปรมกมล Premkamala หลวงประกอบวุฒิสารท (ทิพ)  พนักงานตรวจการ  กระทรวงธรรมการ  บิดาชื่อหลวงวัฒนสมบัติ (เปรม)  ปู่ชื่อกมล 1/6/14  
๒๓๗๗ เปรมศริน Premasarin รองอำมาตย์ตรีวิง  แพทย์ประจำเมืองตรัง  ทวดชื่อเปรม  ปู่ชื่อสอน 11/7/15  
๑๙๓๗ เปรมสมิติ Premasmiti นายร้อยตรีปรีดา  ประจำกรมทหารราบที่ ๘  กับนายเปรม (บิดา)  บิดานายเปรมชื่อยิ้ม 10/3/14  
๒๕๗๐ เปรมเสมานนท์ Premasema^nanda นายร้อยเอก ขุนไววิธีทัพ (ลาภ)  ปลัดกรมกรมทหารราบที่ ๑๙  ทวดชื่อพระพิเรนทรเทพ (เปรม)  ปู่ชื่อพระพรหมธิบาล (เสม) 3/10/15  
๑๙๙๕ เปรมะเกษตริน Premakshetrin พลเสือป่าสด  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ  บุตรนายเปรม ชาวนา 12/3/14  
๖๒๙๙ เปรมะติษฐะ Prematishtha พลเสือป่าชื่น กองร้อยที่ ๒  กองพันที่ ๑  กองเสนารักษาดินแดนสุราษฎร์  ปู่ทวดชื่อประดิฐ  ปู่ชื่อเปรม  บิดาชื่อน่วม 25/3/21  
๒๒๒๖ เปรมะทัต Premadatta นายสมบุญ  กองคลังวรภาชน์   ปู่ชื่อเปรม  ทวดชื่อทัด 7/5/15  
๔๖๗๔ เปรมะนันทน์ Premananda พันจ่าเด็กชาอุ่น  กรมชาวที่  บิดาชื่อเปรม 26/10/18  
๑๐๖๔ เปรมะบุตร Premaputra นายสอน  สรรพากรเมืองกาญจนบุรี  ปู่ชื่อเปรม 1/3/13  
๒๗๘๗ เปรมะภูติ Premabhu^ti ขุนศุภกิจธนสาร (สังวาลย์)  ผู่ช่วยคลังมณฑลพายัพ  บิดาชื่อเปรม 12/12/15  
๑๖๙๕ เปรมะรัตน Premaratna นายร้อยโทพร ประจำกรมจเรทหารบก  กับนายร้อยตรีวงษ์  ประจำกองนักเรียนนายดาบ  โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม   ปู่ชื่อเปรม  บิดาชื่อหลวงสุรยุทธโยธาหาญ (ดั่น) 14/10/14  
๔๒๓๙ เปรมะรัศมี Premarasmi นายแจ่ม  แพนกเกษตร์  มณฑลราชบุรี  บิดาชื่อเปรม  ปู่ชื่อรอด 13/10/17  
๒๑๘๑ เปรมะวัต Premavata นายเต็ม  ประจำแพนกอัศวแพทย์  กรมพระอัศวราช  ปู่ชื่อเปรม 14/4/15  
๐๙๘๗ เปรมะสุต Premasuta นายร้อยตรีศิริ  ประจำกองร้อยที่ ๓  กรมทหารราบที่ ๔  มณฑลราชบุรี  ปู่ชื่อเปรม 13/2/13  
๓๘๖๙ เปรมะสุวรรณ Premasuvarna เด็กชาชิต  กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ 3/3/16  
๐๘๑๔ เปรมัษเฐียร Premashthira ขุนเทพโอสถ (ผ่อง)  แพทย์ประจำเมืองกรุงเก่า   บิดาคือขุนศรีสงคราม (เปรม)  ปู่ชื่อยัง 6/12/13  
๐๘๔๓ เปรมานนท์ Prema^nanda นายพันโท พระสถลสรศิลป์* (สิงโต)  ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลนครสวรรค์   ปู่ทวดชื่อเปรม 15/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายพันโท พระยาถกลสรศิลป์
๑๖๘๖ เปรุนาวิน Peruna^vin นายนาวาตรี หลวงสิทธิราชา (เกลี้ยง)  ผู้บังคับการกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๑  เมืองสมุทสงคราม  ปู่ชื่อเป่อ 11/10/14  
๖๔๐๘ เปลกะปูรณะ Pelakapu^rna นายเขิน  เสมียนแพนกอัยการจังหวัดชุมพร  ปู่ชื่อต่าย  บิดาชื่ออิ่ม 16/9/22  
๕๑๕๔ เปลกานนท์ Pelaka^nanda รองอำมาตย์ตรีต่าย ปลัดอำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  ปู่ชื่อขุนอภิบาลบดินทร์ (ด่วง) 14/6/19  
๐๔๔๐ เปลินศิริ Pelinsiri ขุนราชคฤหรักษ์ (เปลี่ยน)  กรมชาวที่ 7/8/13  
๐๒๙๘ เปลินเสวี Pelinsevi หลวงรัตนรักษา (เปลี่ยน)  เจ้ากรมราโชประโภค  กระทรวงวัง 13/7/13  
๕๖๕๑ เปลินะพันธ์ Pelinabandha จ่าตรีโปร่ง  เรือวิเทศกิจการ  กิงทัพเรือ  ปู่ชื่อพัน  บิดาชื่อเปลี่ยน 26/7/19  
๒๓๗๐ เปศะนันทน์ Pesanandana รองอำมาตย์เอก ขุนภูมิสถานโลหเวท (สน)  ผู้ช่วยแม่กองชั้นที่ ๑  แพนกโลหกิจ  เมืองตรัง  ปู่ชื่อเป๋ 11/7/15  
๒๖๗๖ เปศะรัต Pesarata หลวงธุระสิทธิ์พาหะการ (พิน)  กรมไปรษณีย์โทรเลข  ทวดชื่อเบ  ปู่ชื่อบุญรอด 25/10/15  
๖๔๐๒ เปาระพันธุ์ Paurabandhu จ่าตรีเชื้อ  ประจำป้อมผีเสื้อสมุท  ปู่ชื่อเปา  บิดาชื่อหุ่น 16/9/22  
๐๘๔๖ เปาริก Paurika หลวงนครเฃตรบริบาล (ทองอ่อน)  นายอำเภออุไทยใหญ่  เมืองกรุงเก่า  ปู่ชื่อเมือง 15/12/13  
๔๗๒๙ เปาริกสิริ Paurikasiri รองผู้กำกับตรีสือ  ครูโรงเรียนตัวอย่างจังหวัดอุตรดิฐ  บิดาชื่อเป๊า 3/2/18  
๑๔๑๔ เปาริบุตร Pauriputra มหาดเล็กวิเศษเนียม  กรมชาวที่  ปู่ชื่อนายเมือง 4/5/14  
๕๓๗๔ เปาริสคุตตะ Paurisgutta นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจเปา  กองตำรวจภูธรมณฑลปัตตานี  กับนายเลี่ยม บิดา  ปู่ทวดชื่อพล  ปู่ชื่อวรรณ 29/6/19  
๑๕๕๓ เปาริสาร Paurisa^ra หลวงสารประสิทธิ์เฃตร (โลม)  นายอำเภอท่าขรยาง  จังหวัดมหาสารคาม  ปู่ทวดชื่อมหาเสนา (เมือง) 27/7/14  
๐๒๕๔ เปาโรหิตย์ Paurohitya พระยาราชนกูล วิบูลยภักดีพิริยพาห (อวบ)  ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย  พระมหาราชครูปุโรหิตาจารย์ (บุญรอด) เป็นปู่ทวด 13/7/13  
๒๕๘๕ โปตระนันทน์ Potranandana ราชบุรุษเสงี่ยม  รองเวร กระทรวงธรรมการ (พี่)  กับอำมาตย์ตรี หลวงเผดิมวิทยาสูง (ทองสุก)  พนักงานตรวจการ  กรมศึกษาธิการ (น้อง)  ปู่ชื่อจีนโป๋ 3/10/15  
๒๑๖๕ โปตะวณิช Potavanija พันจ่าเด็กชาฮะ  ประจำกองสถานที่  กรมมหรศพ  บุตรนายโป๊ พ่อค้า 8/4/15  
๕๓๓๒ โปรคุปต์ Poragupta นายร้อยตำรวจตรีโป๊  โรงพักประทุมวัน  กรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อเบี้ยว 29/6/19  
๔๑๓๙ โปราณานนท์ Pora^na^nanda ขุนวิทยกรรมประสาร (แม้น)  ธรรมการจังหวัดร้อยเอ็ด กับนายหุ่น บิดา  ทวดชื่อเก่า 3/8/17  
๕๖๔๕ โปรานนท์ Pora^nanda จ่าตรีแทน  กองพันพาหนะ  กรมชุมพลทหารเรือ  กับนายโป๋ บิดา  ปู่ชื่อเผื่อน 26/7/19  
๒๘๒๐ โปษกฤษณะ Poshakrishna ขุนวิหิกรณบรรณกิจ (เจี้ยง)  กรมบาญชี  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อโป๊  บิดาชื่อดำ 19/12/15  
๕๒๕๘ โปษกะบุตร Poshakaputra นายร้อยตำรวจตรีเล็ก  กรมตำรวจพระนครบาล  กับนายเลี้ยง บิดา  ปู่ชื่อเอี้ย 29/6/19  
๓๓๙๐ โปษยคุปต์ Poshayagupta หลวงภักดีราชา (ดุจ)  สารวัดใหญ่  กองลหุโทษ  กรามราชทัณฑ์  ปู่ชื่อพระภักดีสมบัติ (โป) บิดาชื่อพระภักดีสมบัติ (ปก) 28/8/16  
๔๒๑๗ โปษยะจินดา Poshyachinda^ หลวงนาวาเกณิกร (เป๋ง) กรมท่าซ้าย  กระทรวงนครบาล  ทวดชื่อโป๊  บิดาชื่อกิมซัว 27/9/17  
๓๓๗๗ โปษยะนันทน์ Poshyanandana หลวงพรหมปริญญา (โกย)  ผู้พิพากษาศาลมณฑลปราจิณบุรี  ปู่ชื่อจีนโป 28/8/16  
๓๘๘๒ โปษยะบุตร Poshyaputra นายร้อยโทดี  กรมทหารบกราบที่ ๑๕  กับนายฉิม บิดา  ปู่ชื่อโป้ 17/3/16  
๔๒๒๘ โปษยะลักษณ์ Poshyalakshana พันจ่าเอกแปลก  ต้นเรือสถิตย์ราชการ  กองทัพเรือ  บิดาชื่อโป๊  ปู่ชื่อคล้าย 13/10/17  
๔๓๔๙ โปษยะวัต Poshyavat ผู้กำกับตรีชุน  ครูโรงเรียนตัวอย่างมณฑลพายัพ  กับนายโป๊ะ บิดา 20/2/17  
๐๖๘๖ โปษยานนท์ Poshya^nanda หลวงพิพัฒนกร* (ฉิม)  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  หลวงอารีราชายุตก์ (โป๊ะ) เป็นบิดา 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "หลวงพิพัฒนากร"
๒๒๐๔ โปษยาศวิน Poshyasvin มหาดเล็กวิเศษหลุย  สารถีในกรมพระอัศวราช  บิดาชื่อโป๊ 14/4/15  
๕๘๕๘ โปสรักขกะ Posarakkhaka พลเสือป่าเจริญ  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  ปู่ทวดชื่อโป๊  บิดาชื่อสงวน 1/2/20  
๕๖๑๕ โปสวุฑฒะ Posavuddha พันจ่าตรีพุฒ  เรือเสือคำรณสินธุ์  บิดาชื่อโป๊ะ 26/7/19  
๔๒๗๙ ไปลานนท์ Paila^nanda นายร้อยตำรวจโท ขุนจิตร์ใจดล (สอาด)  ผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่ ๑ จังหวัดจันทบุรี  บิดาชื่อมิศไปยา 15/12/17  
           นามสกุลพระราชทาน

อักษร ก article
อักษร ข article
อักษร ค article
อักษร ฆ article
อักษร จ article
อักษร ฉ article
อักษร ช article
อักษร ฐ article
อักษร ณ article
อักษร ด article
อักษร ต article
อักษร ถ article
อักษร ท article
อักษร ธ article
อักษร น article
อักษร บ article
อักษร ผ article
อักษร พ article
อักษร ภ article
อักษร ม article
อักษร ย article
อักษร ร article
อักษร ฤ article
อักษร ล article
อักษร ว article
อักษร ศ article
อักษร ษ article
อักษร ส article
อักษร ห article
อักษร อ article